Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Caracterització de Biomaterials

Tècniques de Caracterització de Biomaterials
6
13792
3
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà