Universitat Internacional de Catalunya

Sector Financer: Regulació i Aspectes Bàsics del Seu Funcionament

Sector Financer: Regulació i Aspectes Bàsics del Seu Funcionament
4
13844
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat

Competències

 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
 • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
 • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació
 • 13 - Desenvolupar el raonament crític
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 20 - Conèixer els aspectes bàsics de l'argumentació jurídica
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova
 • 27 - Manejar amb habilitat la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit del Dret