Universitat Internacional de Catalunya

Raonament Clínic i Pràctica Basada en L’Evidència

Raonament Clínic i Pràctica Basada en L’Evidència
4
13888
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

El raonament clínic es basa en un procés de presa de decisions dirigit a optimitzar la comunicació específica amb el pacient. En aquest raonament hi influeixen nombrosos factors relacionats amb el terapeuta, el pacient i l'entorn i cal considerar el context individual de cada pacient, i entendre que cada situació ha de ser interpretada de manera diferent. En aquesta assignatura l'alumne aprendrà a considerar els factors que poden influir en aquestes interaccions i guiar el procés de raonament clínic basat en l'evidència.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

 1. Utilitzar el raonament clínic avançat per integrar l'evidència científica, les dades clíniques i els factors biopsicosocials relacionats amb el context clínic d'OMPT. 
 2. Desenvolupar un raonament clínic centrat en el pacient en tots els aspectes de la pràctica clínica. 
 3. Aplicar de manera crítica els processos de raonament clínic hipoteticodeductiu, sistemàtic i de reconeixement de patrons utilitzant les diferents categories d'hipòtesis en relació al diagnòstic, tractament i pronòstic. 
 4. Avaluar de manera crítica i prioritza de manera efectiva la recollida d'informació clínica per assegurar la fiabilitat i la validesa de les dades i la qualitat dels processos de raonament clínic. 
 5. Correlacionar les troballes obtingudes de l'avaluació amb els símptomes del pacient, la irritabilitat tissular i les presentacions clíniques més freqüents. 
 6. Conformar i implementar de manera eficient les estratègies d'avaluació i tractament dins del model biopsicosocial d'OMPT. 
 7. Avaluar de manera crítica mitjançant la sensibilitat al canvi, la influència del comportament del fisioterapeuta OMPT en el comportament del pacient i viceversa. 
 8. Utilitzar de manera crítica la informació procedent de les mesures de resultats per avaluar els aspectes conductuals de la presentació clínica del pacient/usuari.

Competències

Competències bàsiques i generals: 

 • CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 
 • CG2: Que els estudiants demostrin una base de coneixement analític i crític pel que fa a les ciències biomèdiques, clíniques i conductuals a l'àrea d'especialització d'OMPT. 

Competències tarnsversals: 

 • CT1: Assegurar la confidencialitat en la intervenció i en el tractament de la documentació relativa al pacient/usuari, complint-ne els aspectes ètics, legals i tècnics. 

Competències específiques: 

 • CE1: Que els estudiants apliquin el coneixement de l'anatomia, fisiologia, biomecànica i epidemiologia a l'avaluació i el tractament del dolor i la funció del sistema artro-neuromuscular, així com a les necessitats multidimensionals del pacient/client en relació a la classificació Internacional de la Funció (CIF). 
 • CE2: Que els estudiants coneguen les indicacions, contraindicacions, precaucions i efectes d'OMPT en el marc de la gestió dels mecanismes de dolor i disfucions del sistema artro-neuromuscular. 
 • CE3: Que els estudiants demostrin capacitat per seleccionar les eines i tècniques més adequades en termes de fiabilitat, validesa i precisió diagnòstica per a l'avaluació i el tractament del dolor i la funció del sistema artro-neuromuscular. 
 • CE5: Que els estudiants demostrin capacitat per integrar, aplicar i avaluar els principis de la mobilització, manipulació, aprenentatge motor, fisiologia de l'exercici, estratègies ergonòmiques, entre d'altres modalitats terapèutiques, com a elements multimodals de l'abordatge terapèutic d'OMPT.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant: 

 • Utilitza el raonament clínic avançat per integrar l'evidència científica, les dades clíniques i els factors biopsicosocials relacionats amb el context clínic d'OMPT. 
 • Demostra un raonament clínic centrat en el pacient en tots els aspectes de la pràctica clínica. Aplica de manera crítica els processos de raonament clínic hipoteticodeductiu, sistemàtic i de reconeixement de patrons utilitzant les diferents categories d'hipòtesis en relació al diagnòstic, tractament i pronòstic. 
 • Avalua de manera crítica i prioritza de manera efectiva la recollida d'informació clínica per assegurar la fiabilitat i la validesa de les dades i la qualitat dels processos de raonament clínic. 
 • Correlaciona les troballes obtingudes de l'avaluació amb els símptomes del pacient, la irritabilitat tissular i les presentacions clíniques més freqüents. 
 • Conforma i implementa de manera eficient les estratègies d'avaluació i tractament dins del model biopsicosocial d'OMPT. 
 • Avalua de manera crítica mitjançant la sensibilitat al canvi, la influència del comportament del fisioterapeuta OMPT en el comportament del pacient i viceversa. 
 • Utilitza de manera crítica la informació procedent de les mesures de resultats per avaluar els aspectes conductuals de la presentació clínica del pacient/usuari. 
 • Demostra un ús empàtic i eficient de les habilitats interpersonals d'escolta activa, estratègies d'interrogatori, i altres habilitats de comunicació verbal i no verbal que permetin obtenir informació fiable del pacient evitant errors de comunicació .
 • Demostra sensibilitat als canvis en la conducta del pacient.

Continguts

 1. Tipus de raonament clínic en OMPT: sistemàtic, hipoteticodeductiu i reconeixement de patrons. 
 2. Indicacions, contraindicacions absolutes i relatives i precaucions a la pràctica d'OMPT. Banderes vermelles, banderes grogues i situacions de derivació interprofessional. 
 3. Errors típics de raonament clínic. 
 4. Model de disfunció somàtica i mecanosensibilitat. 
 5. Paper del model biopsicosocial a OMPT. 
 6. Principis conductuals en l'avaluació i el tractament a l'OMPT. 
 7. Habilitats comunicatives i empatia. 
 8. Raonament clínic a l'examen orientatiu i examen específic a OMPT: 
  1. Test de localització de símptomes i proves de tensió tissular selectiva que s'han d'utilitzar amb un pacient en funció del lloc on apareixen, tipus de símptomes i moviments que agreugen o alleugen els símptomes: 
   1. Regional, segmentari, estructural (muscular, articular, neural). 
   2. Test ortopèdics 
   3. Localització muscular a la contracció 
   4. Localització muscular a l'estirament 
   5. Localització muscular a l'estirament 
  2. Test de funció articular: raonament clínic en els tests de moviment rotatori actiu, passiu i joc articular i classificació de la disfunció (hipomovibilitat, hipermobilitat, disfunció intraarticular o extraarticular) 
  3. Test de funció muscular: raonament clínic en la classificació de les troballes musculars dhipomobilitat reflecteix, estructural, avaluació de la mobilitat fisiològica, accessòria intra i intermuscular. 
  4. Test de funció neural: raonament clínic a la classificació de la resposta neurodinàmica 
 9. Diagnòstic de fisioteràpia, tractament de prova i diagnòstic definitiu. 
 10. Raonament clínic en la progressió de tècniques. 
 11. Qüestionaris i CIF. Com explicar al pacient la presentació clínica, el diagnòstic i el tractament.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • CT (Classes teòriques): El professor és el que exposa de manera sistemàtica i ordenada la informació corresponent a les diferents matèries i l'alumne hi té un paper principalment de receptor. L'escenari on el professor transmet el coneixement és l'aula i ho fa tot el grup d'alumnes. El format de classe teòrica permet la introducció d‟activitats en grup dins l‟aula i el desenvolupament d‟estratègies que fomenten la participació activa dels alumnes. 
 • CP (Classes pràctiques): Comprèn qualsevol tipus de pràctica d'aula i/o laboratori (pràctiques entre alumnes, estudi de casos, problemes, activitats a l'aula d'informàtica, cerca d'informació…) 
 • T (Tutories): Relació personalitzada d'ajuda, on el professor-tutor atén, facilita i orienta un o diversos estudiants en el procés d'ensenyament –aprenentatge. 
 • AAP (Activitats d'Autoaprenentatge): Aquestes activitats estan pensades perquè l'alumne resolgui problemes per si sol amb l'ajuda del material que se li facilita i la informació de les activitats presencials i/o disponibles a l'entorn virtual on es desenvolupen les matèries on-line. 
 • EI (Estudi independent de l'alumne): Es tracta d'un procés dirigit a la formació d'un alumne autònom capaç d'aprendre a aprendre; consisteix a desenvolupar habilitats per a l'estudi, establir metes i objectius educatius basats en el reconeixement de les debilitats i fortaleses de l'individu, que respondran a les necessitats i expectatives de cadascú. Implica la possibilitat que cada alumne prengui les seves pròpies decisions en relació amb l'organització del temps i el ritme d'aprenentatge, per això requereix un alt grau de responsabilitat per aprofitar al màxim els recursos. Inclou estudi de continguts relacionats amb les “classes teòriques” i “pràctiques”. (Estudiar exàmens, realització de treballs teòrics individuals i en grup, treball a biblioteca, lectures complementàries, etc.). 
 • LM (Mètode expositiu / Lliçó Magistral): Transmissió de coneixements i activació de processos cognitius a l'alumne. AC (Aprenentatge cooperatiu): Desenvolupament d'aprenentatges actius i significatius de manera cooperativa. 
 • AI (Aprenentatge invertit): Sistema basat en les noves tecnologies com a eines bàsiques de coneixement fora de l'aula, perquè en arribar a classe els alumnes posin en conjunt les seves idees i impressions donant l'oportunitat als docents de personalitzar la seva instrucció segons les necessitats de cadascun. 
 • ABP (Aprenentatge basat en problemes): Desenvolupament daprenentatges actius a través de la resolució de problemes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Avaluació teòrica: 20% 
 • Avaluació pràctica: 40% 
 • Autoavaluació: 15% 
 • Coavaluació: 15% 

S'usarà el sistema de qualificacions segons la legislació vigent. Actualment, segons el RD 1125/2003 del 5 de setembre. 

 • 0-4,9 Suspens. 
 • 5,0-6,9 Aprovat. 
 • 7,0-8,9 Notable. 
 • 9,0-10 Excel·lent. 

La menció de Matrícula d'Honor es pot atorgar als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El seu nombre no podrà ser superior al 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.

Bibliografia i recursos

 • Manual Mobilization of the Joints, Volume III: Traction-Manipulation of the Extremities and Spine: Amazon.es: Kaltenborn, Freddie.
 • Manual Mobilization of the Joints. Volume II : joint examination and basic treatment : Spine
 • Shacklock MO, Neurodynamic Solutions. Biomechanics of the nervous system : Breig revisited. 2007;218.
 • Hing W, Hall T, Rivett D, Vicenzino B, Mulligan B. The Mulligan Concept of Manual Therapy: Textbook of Techniques, 1e : Hing PhD MSc(Hons) ADP(OMT) DipMT Dip Phys FNZCP, Wayne, Hall PT PHD MSc FACP, Toby, Mulligan FNZSP (Hon.) Dip MT, Brian.
 • Maitland GD (Geoffrey D, Hengeveld E, Banks K, Newton M. Maitland manipulación vertebral : tratamiento de los trastornos neuromusculoesqueléticos. 2015
 • Netter. Exploración clínica en ortopedia: Un enfoque basado en la evidencia eBook: Cleland, Joshua, Koppenhaver, Shane, Cleland, Joshua, Koppenhaver, Shane, Su, Jonathan, DRK EDICION, SL.Simons DG, Travell JG, Simons LS. Dolor y disfuncion miofascial V.1: El manual de los puntos gatillo, mitad ... - David G. Simons, Janet G. Travell.
 • Travell JG, Simons DG. Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo. Volumen 2: extremidades inferiores. Medica Panam. 2004;752. 
 • Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet J-P, et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group†. J oral facial pain headache [Internet]. 2014 Jan [cited 2021 Jul 27];28(1):6–27. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24482784/
 • Rushton AB, Rivett DA, Carlesso L, Flynn T, Hing W, Kerry R. International framework for examination of the cervical region for potential of Cervical Arterial Dysfunction prior to Orthopaedic Manual Therapy intervention. Man Ther [Internet]. 2014 [cited 2021 Jul 22];19(3):222–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24378471/
 • Heneghan N, Pup C, Koulidis K, Rushton A. Thoracic adverse events following spinal manipulative therapy: a systematic review and narrative synthesis. J Man Manip Ther [Internet]. 2020;28(5):275–86. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32148185/
 • Fernández-de-las-Peñas C, Piekartz H Von. Clinical Reasoning for the Examination and Physical Therapy Treatment of Temporomandibular Disorders (TMD): A Narrative Literature Review. J Clin Med [Internet]. 2020 Nov 17 [cited 2021 Jul 27];9(11):3686. Available from: /pmc/articles/PMC7698332/
 • Wietlisbach C. Cooper’s Fundamentals of Hand Therapy: Clinical Reasoning and Treatment- Christine M. Wietlisbach
 • Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, Michener LA, Seitz AL, Uhl TL, et al. Shoulder pain and mobility deficits: Adhesive capsulitis: Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability, and health from the orthopaedic section of the american physical therapy association. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(5).
 • Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney LL, Clewley D, Walton DM, et al. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the orthopaedic section of the American physical therapy association. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(7):A1–83.