Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
8
13893
1
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Coordinació del TFM:

 • Dr. Pere Rodríguez Rubio
 • Dra. Silvia Pérez Guillén

Tutors de TFM:

 • Dr. Pol Serra
 • Dr. Martín Barra
 • Dr. Andoni Carrasco
 • Dra. Sara Cabanillas
 • Dr. Carles López de Celis
 • Dra. Rosa Cabanas
 • Dra. Silvia Pérez
 • Dr. Pere Rodríguez

Presentació

El treball fi de màster comporta poder dissenyar, planificar i aplicar la intervenció en la fisioteràpia manual ortopèdica més eficient utilitzant l'evidència científica. Les competències que es van adquirint al màster, juntament amb la formulació de preguntes permeten defensar la intervenció en fisioteràpia manual ortopèdica amb arguments i justificacions de forma clara. Això implica la integració dels continguts rebuts que es plasmes en la realització d‟un projecte de recerca.

Requisits previs

Per poder defensar el treball final de màster és requisit indispensable haver-ne cursat la resta d'assignatures.

Objectius

 1. Demostrar capacitat per integrar els resultats de laprenentatge adquirits amb la realització dun projecte de recerca. 
 2. Adquirir habilitat en el plantejament de temes, problemes, tècniques de recol·lecció i anàlisi de dades. 
 3. Conéixer i identificar diversos estudis del mateix tipus i amb un objectiu comú, seguint una metodologia específica per saber combinar els resultats dels estudis i obtenir paràmetres de mesura globals mitjançant un conjunt de tècniques estadístiques. 
 4. Ser capaç de realitzar un treball de recerca amb la utilització de recursos metodològics per a l'ensenyament-aprenentatge de la fisioteràpia manual ortopèdica sota els criteris de la Fisioteràpia Basada a l'Evidència.

Competències

Competències bàsiques i generals:
 • CB6: Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7: Desenvolupar les capacitats per aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. 
 • CB8: Tenir les capacitats d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9: Tenir les capacitats per comunicar les seves conclusions així com els coneixements i les raons últimes que les sustenten, dirigit a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10: Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom. 
 • CG4: Planificar i desenvolupar l'aplicació analítica del procés de recerca a l'àrea d'especialització de Fisioteràpia Manual Ortopèdica. 
 • CG5: Assegurar la confidencialitat en la intervenció i en el tractament de la documentació relativa al pacient/usuari, complint els aspectes ètics, legals i tècnics, segons la normativa vigent a l'assistència sanitària. 

Competències transversals: 

 • CT2: Saber manejar les eines relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la seva aplicació de manera eficaç, per assegurar una actualització professional permanent i una actuació basada en l'evidència científica, en l'exercici de la professió. 

Competències específiques: 

 • CE6: Ser capaç de determinar les eines i els mètodes quantitatius i qualitatius necessaris per dissenyar i desenvolupar un estudi de recerca en l'àmbit de la Fisioteràpia Manual Ortopèdica.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant:
 • Integra tots els resultats de l‟aprenentatge adquirits amb la realització d‟aquest màster.
 • Que realitza un projecte de recerca, és capaç de plantejar un pla de treball: tema, problemes, tècniques de recol·lecció i anàlisi de dades. 
 • Que realitza una Revisió Sistemàtica, identifica sistemàticament i avalua diversos estudis del mateix tipus i amb un objectiu comú, seguint una metodologia específica; i sap combinar els resultats dels estudis per obtenir paràmetres de mesura globals mitjançant un conjunt de tècniques estadístiques. 
 • Que elabora una Guia de Pràctica Clínica, és capaç de confeccionar unes directrius de forma sistemàtica i seguint els procediments de la Fisioteràpia Basada a l'Evidència en el marc de l'OMPT. 
 • Realitza i presenta els resultats d‟un treball de recerca original o realitza i presenta un projecte docent en què argumenta la utilització de recursos metodològics per al‟ensenyament-aprenentatge de l‟OMPT sota els criteris de la Fisioteràpia Basada en l‟evidència.

Continguts

El Treball Fi de Màster (TFM) inclourà l'elaboració, la presentació per escrit i la defensa pública davant d'un tribunal del treball realitzat per l'estudiant. S'admetran, per tant, feines sobre tots aquells temes relacionats amb el currículum formatiu del Màster.

L'alumne pot fer un projecte de recerca, una revisió sistemàtica o bé una Guia de pràctica clínica.

Segons cadascun dels diferents estudis el contingut daquest mòdul sestabliran tres etapes:

 1. Etapa de planificació del TFM: Període de temps on l'alumne i tutor assignat estableixen la planificació del TFM.
 2. Etapa de desenvolupament: Període on l'alumne elabora el TFM i es fan les tutories corresponents.
 3. Etapa d'exposició oral i defensa: Període de preparació per a l'exposició i la defensa de les preguntes El TFM ha de contenir els diferents apartats, adaptant-los al tipus destudi realitzat (veure document Guió de TFM del moodle daquesta mateixa assignatura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Les tutories amb l'alumne es faran de manera on-line.
Pel que fa a la presentació i defensa del TFM es realitzarà en format on-line.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)El sistema d'avaluació tindrà un component formatiu que consistirà en la realització d'un dossier on l'estudiant reunirà les evidències del seu aprenentatge i millora i els documents de devolució del tutor-director en el seguiment virtual i personal.
L'alumne haurà de pujar els diferents lliurables per al portafoli a l'apartat del moodle de la mateixa assignatura. Aquesta avaluació obeeix a fi destablir un filtre per part del tutor, previ a la presentació del treball, suposarà un 60% de la nota del TFM. 


Els treballs, finalment, seran avaluats per un tribunal universitari, tal com indica el REIAL DECRET 1393/2007, de 29 doctubre, pel qual sestableix lordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 
La valoració que el tribunal faci del treball i la presentació suposarà el 40% de la nota del TFM


Serà requisit imprescindible per a l'aprovació de l'assignatura que els alumnes comptin amb l'aprovat del seu tutor (mínima nota: un 6) i del tribunal (mínima nora: un 5) que valori el seu treball, a partir d'aquí es farà la mitjana ponderada , tenint en compte els percentatges anteriorment assenyalats. 


L'alumne disposarà de dues convocatòries per al lliurament i la posterior defensa del TFM. 


El tribunal serà designat per la Comissió Científica del Grau. Aquest ha d'estar compost per tres membres (president, secretari i vocal) dels quals un mínim de dos seran professors del màster. 

És funció d'aquesta comissió, entre d'altres, fer pública la relació dels treballs finals de grau acceptats per a la defensa, fer-ne la proposta tribunals, dates, horaris i lloc. És funció del tutor o tutors del treball, determinar la idoneïtat del TFM per ser defensat davant del tribunal.