Universitat Internacional de Catalunya

Marca Personal

Marca Personal
3
14055
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L'alumne haurà d'identificar quins són els seus punts forts i aquells en què ha de millorar amb l'únic objectiu d'ajudar-los a posicionar-se al mercat laboral a l'hora d'iniciar els seus pràctica curriculars o en futurs treballs professionals. Els alumnes seran capaços de crear, promocionar i transmetre la seva marca personal com un actiu immaterial d'enorme valor.

Requisits previs

No es requereix cap requisit previ per cursar aquesta assignatura.

Objectius

L'alumne haurà d'aconseguir:

1- Ser conegut, fer-se visible. Pel que l'alumne haurà de conèixer a si mateix per poder projectar als altres. Ha de prendre consciència que és únic i que posseeix qualitats que altres no ho són. Per això haurem emfatitzar en aquestes qualitats.

2- El segon objectiu, és passar a ser reconeguts. Moltes vegades, encara que ens coneguin, pot ser que no siguem necessaris en aquell precís moment. És imprescindible que ens recordin per quan l'ocasió ho requereixi. Quan sigui necessari cobrir un lloc de treball, l'empresari ha de recordar-nos abans que a altres.

3- El tercer objectiu és ser memorables. No serveix de res ser recordat si al final segueixen triant a un altre. L'objectiu final de la nostra marca personal és que ens triïn a nosaltres, pel que és important treballar el fracàs com un mitjà d'aprenentatge i creixement en el cas de no ser elegits.

4- Gestionar la marca personal d'una manera metòdica i amb l'ajuda d'un professional per poder ser el candidat elegit.

 

Competències

 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 07 - Conèixer les característiques bàsiques de l'economia espanyola, tant des del punt de vista estructural com de les polítiques econòmiques.
 • 08 - Comprendre el funcionament dels grans pols de l'economia mundial, les institucions que els regeixen i les interrelacions que s'estableixen.
 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 38 - Tenir capacitat per relacionar les principals variables, formals i informals, que determinen el comportament humà en una organització.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 49 - Determinar les principals funcionalitats associades als models de sistemes d'informació amb les necessitats funcionals concretes que amaguen, i al contrari.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.
 • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Resultats d'aprenentatge

autoconeixement

acceptació

Superació.

 

Continguts

Reflexió personal, àrees de millora, punts febles i forts.

Possibles mecanismes de superació personal, per tal de posicionar-se laboralment.

Com construir la teva marca personal i donar-te a conèixer en l'entorn laboral.

Les xarxes com a mitjà de venda de la marca personal.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura consta de 3 parts:

1- Autoconeixement.

- S'utilitza l'activitat del target disc, s'analitzen els resultats i es proposen metes de superació personal.

- En un primer moment, l'alumne fa una introspecció per després per parelles comparar els resultats. Com em veig jo i com em veuen els altres.

- Activitat de l'empresa dove de l'autoretrat.

2- Les xarxes com a mitjà per posicionar-se al mercat laboral.

Els alumnes coneixen les diferents eines digitals i confeccionen el seu perfil per vendre.

3- Trajectòria professional.

Es visualitza les competències que han d'anar adquirint a través de la seva carrera professional perquè siguin capaços de gestionar-la de la manera més efectiva tant a nivell emocional com professional.

Té dues sessions a càrrec d'un professional, júnior i un altre sènior que els expliquen a través de la seva pròpia experiència com d'avaluar la seva trajectòria.

Finalment els alumnes fan una presentació en la qual han de construir la seva pròpia marca atenent a cadascuna de les fases que sigui han explicat al llarg de l'assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa asignatura es presencial, por lo que el 50% de la nota es a través de la actitud presencial en el aula. El resto de la nota, es una presentación que pondera el 50% de la nota, en la que tendrán que presentar las 3 áreas trabajadas.
Para poder evaluar al alumno/a en las dos convocatorias, el/la alumno/a debe haber asistido al 80% de las clases.
En caso de que el alumno no se pueda presentar o suspenda, deberá leer el libro Brand Soul de Nicolás de Salas y realizar un trabajo sobre el mismo. El profesor indicará al alumno el contenido de dicho trabajo.

Bibliografia i recursos