Universitat Internacional de Catalunya

Dret de l'Empresa

Dret de l'Empresa
6
14185
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà