Universitat Internacional de Catalunya

Tendències Actuals en Psicologia

Tendències Actuals en Psicologia
6
14513
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes poden consultar dubtes al professorat al final de cada classe. Fora d'aquest horari heu de sol·licitar cita prèvia per correu electrònic.


Dr. José Eduardo Montejo Celis: emontejo@uic.es


Presentació

La incorporació de la psicoteràpia com a tècnica d'abordatge del malestar expressat per persones afectades en el seu funcionament habitual s'ha desenvolupat en paral·lel amb la medicina. Des dels inicis, les activitats que penetren i influeixen la vida interior de l'individu són fonamentals a la pràctica quotidiana de la psicoteràpia. Al segle XXI, la integració de la dimensió social, antropològica, així com la influència de la història social i cultural en l'estructuració del self, ha influenciat també les escoles de pensament i, per tant, l'elaboració de tècniques d'abordatge psicoterapèutic que integren els avenços tecnològics de la ciència del psiquisme i les ciències relacionades. En aquest curs realitzarem un recorregut històric des dels orígens de la psicoteràpia per endinsar-nos en l'actualitat terapèutica i la incorporació de tecnologies, que sens dubte estànt introduint nous canvis a la pràctica diària. La maduració simultània de les tecnologies de comunicació, processament de senyals i aprenentatge automàtic exigeix una mirada seriosa a com es poden fer servir aquestes tecnologies per millorar la qualitat de la psicoteràpia. Aquesta aproximació té la intenció de generar un pensament crític en el professional de la psicologia a l'hora d'escollir les propostes terapèutiques a la pràctica clínica.

Requisits previs

No hi ha requisits previs, però és recomanable haver cursat Història de la Psicologia, introducció a la Psicopatologia, Intervenció Psicològica en Adults i Metodologia aplicada a la Psicologia.

Objectius

• Desenvolupar la capacitat de pensament integrador i crític, mitjançant l’aplicació d’una metodologia basada en l’evidència al moment d’aplicar una intervenció psicològica.

• Comprendre la importància del llenguatge i les relacions interpersonals per a l’exercici de la professió.

• Incorporar eines per a la intervenció psicològica comuns i particulars de les teràpies contextuals estudiades: Acceptació i Compromís, Anàlisi Funcional, Teràpia Dialèctica Conductual, Teràpia d'Activació i Teràpies basades en Mindfulness.

• Facilitar el marc teòric pràctic que els permeti no només incorporar les tecnologies digitals actuals de provada efectivitat, sinó també saber adoptar i adoptar una visió crítica que els permeti analitzar futures noves tecnologies.

Competències

 • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
 • CE04 - Conèixer els principis i procediments de la intervenció psicològica.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE06 - Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques adequades.
 • CE13 - Reconèixer les funcions, característiques, avantatges i limitacions dels diferents models teòrics i/o Escoles de Psicologia.
 • CE15 - Valorar la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà i en les relacions interpersonals.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

• Conèixer el marc teòric relacional de les teràpies de tercera generació i les aportacions del contextualisme funcional en psicologia.

• Comprendre el paper del llenguatge i la comunicació en els processos de canvi.

• Conèixer i ser capaços de diferenciar les tècniques d'intervenció principals desenvolupades en les teràpies de tercera generació, així com les diferents tècniques i estratègies d'intervenció desenvolupades a partir del diàleg terapèutic.

• Reconèixer i ser capaços d'identificar les funcions, les característiques, els avantatges i les limitacions de les teràpies de tercera generació i aplicar-los amb un sentit ètic i crític en la pràctica clínica.

• Conéixer les bases mínimes de les ciències de la computació, intel·ligència artificial, anàlisi de dades, aspectes relacionals entre les persones i els ordinadors, aspectes ètics i legals de les noves tecnologies en el camp de la salut.

• Saber dissenyar una teràpia afegint a la pràctica clínica les noves tecnologies dissenyant el denominat “Patient Journey”.

• Saber utilitzar els canals POC (Point of care) a la pràctica diària com a suport

Continguts

1. Història de la psicoteràpia, orígens i principis filosòfics.

2. Conceptes claus: El Llenguatge com a activitat simbòlica o relacional. Anàlisi funcional de la conducta, contextualisme. Aliança terapèutica.

3. Narrativa, esdeveniments privats, dialèctica.

4. Introducció a les Teràpies de tercera generació.

5. ACT: Teràpia d'acceptació i compromís. Antecedents, fonaments, components, característiques de la teràpia, evidència empírica.

6. FAP: Psicoteràpia Analítica Funcional. Antecedents, fonaments, components, característiques de la teràpia, evidència empírica.

7. Mindfulness. Antecedents, fonaments, components, característiques de la teràpia, evidència empírica.

8. DBT: Teràpia dialèctic Conductual. Antecedents, fonaments, components, característiques de la teràpia, evidència empírica.

9. EMDR i altres teràpies. Antecedents, fonaments, components, característiques de la teràpia, evidència empírica.

10. Teràpia Breu. Antecedents, fonaments, components, característiques de la teràpia, evidència empírica.

11. Fonaments de la informàtica.

12. Conceptes bàsics de ciència de dades i IA a l'assistència sanitària.

13. Interacció home-ordinador.

14. Entorns regulats.

15. Out of the box - Preguntes obertes al voltant del trimestre sobre les principals preguntes votades per la classe.

16. Videoconsultes en sanitat.

17. “Point of care”, una eina perfecta per a la intervenció d'un pacient.

18. L'impacte de la tecnologia digital en els tractaments psicològics i la seva difusió.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologies docents

 

• Classe teòrica (CT)

• Aprenentatge Autònom (AA)

• Treball Individual (TI)

• Treball en grup (TG)

• Debat i Discussió (DyD)

• Tècniques de role Playing (TRP)

 

Activitats formatives

 

• Classe Magistral (CM)

• Estudi de Casos (EC)

• Lectura Crítica (LC)

• Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis (TA)

• Resolució d'exercicis i problemas (REP)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatoria

• Examen final tipus test (55% de la nota final): quatre opcions de resposta i es corregiran seguint els mateixos criteris que l'examen PIR. Cada pregunta correcta sumarà un punt, cada pregunta fallada restarà 0,33 i les preguntes en blanc ni sumaran ni restaran.  Les preguntes són sobre tots els continguts del curs. Fins al 20% de les preguntes poden correspondre a continguts no impartits a classe directament però si accessibles a la bibliografia i material complementari. • Assaig escrit a partir d‟un article científic sobre la tècnica psicoterapèutica triada com a objecte d‟estudi (20% de la nota final)

• Debat grupal argumentatiu sobre la tècnica assignada com a objecte destudi, (20% de la nota final)

• Participació a classe. (5% de la nota final)

• L'avaluació sempre respectarà la normativa general establerta al Grau

• Per superar l'assignatura cal aprovar l'examen final

• Els alumnes que acreditin dificultat daprenentatge comptaran amb 15 minuts més per cada hora dexamen. La prova davaluació és idèntica a la de la resta dels seus companys. També savalua la forma dexpressar-se i escriure.

• En cas que un alumne hagi de repetir l'assignatura se li exigirà fer l'avaluació continuada.

  

Segona convocatoria

• Examen final tipus test (55% de la nota final): quatre opcions de resposta i es corregiran seguint els mateixos criteris que l'examen PIR. Cada pregunta correcta sumarà un punt, cada pregunta fallada restarà 0,33 i les preguntes en blanc ni sumaran ni restaran. Les preguntes són sobre tots els continguts del curs. Fins al 20% de les preguntes poden correspondre a continguts no impartits a classe directament, però si accessibles a la bibliografia i material complementari. 

• Assaig escrit a partir d‟un article científic sobre la tècnica psicoterapèutica triada com a objecte d‟estudi (20% de la nota final)

• Debat grupal argumentatiu sobre la tècnica assignada com a objecte destudi, (20% de la nota final)

• Participació a classe. (5% de la nota final)

Bibliografia i recursos

Boggiano, J. P., & Gagliesi, P. (2018). Terapia Dialéctico Conductual. Introducción al tratamiento de Consultantes con Desregulación Emocional. Buenos Aires: Tres Olas.

Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (2014). Terapia de Aceptación y Compromiso. Proceso y práctica del cambio consciente (Mindfulness). Bilbao: Desclee de Brouwer.

Hensley, B. J. (2015). Manual básico de EMDR. Desensibilización y reprocesamiento mediante el movimiento de los ojos. Bilbao: Desclée De Brouwer.

Kohlemberg, R. J., & Tsai, M. (2021). FAP Psicoterapia Analítica Funcional. Creación de relaciones terapéuticas intensa y curativas. Córdoba: Psara.

Linehan, M. M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorders. New York: The Guilford Press.

Linehan, M. M. (2020). Manual de entrenamiento en Habilidades DBT. Para el/la terapeuta. Buenos Aires: Tres Olas.

Maero, F., & Quintero, P. J. (2015). Tratamiento Breve de Activación Conductual para la Depresión. Protocolo y Guía Clínica. Buenos Aires: Akadia.

Pérez Álvarez, M. (2014). Las terapias de tercera generación como terapias contextuales. Madrid: Síntesis.

Wilson, K. G., & Luciano Soriano, M. (2021 R). Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) Un tratameinto conductual orientado a los valores. Madrid: Pirámide.

Matz, S (2022) The Psychology of Technology: Social Science Research in the Age of Big Data. Edited by Sandra Matz

 

Percival J, McGregor C. An Evaluation of Understandability of Patient Journey Models in Mental Health. JMIR Hum Factors. 2016 Jul 28;3(2):e20. doi: 10.2196/humanfactors.5640. PMID: 27471006; PMCID: PMC4981695.

 

Moshe I, Terhorst Y, Philippi P, Domhardt M, Cuijpers P, Cristea I, Pulkki-Råback L, Baumeister H, Sander LB. Digital interventions for the treatment of depression: A meta-analytic review. Psychol Bull. 2021 Aug;147(8):749-786. doi: 10.1037/bul0000334. PMID: 34898233.

 

Mazeas A, Duclos M, Pereira B, Chalabaev A. Authors' Reply to: Learning More About the Effects of Gamification on Physical Activity. Comment on "Evaluating the Effectiveness of Gamification on Physical Activity: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials". J Med Internet Res. 2022 May 3;24(5):e38212. doi: 10.2196/38212. PMID: 35503414; PMCID: PMC9115654.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 20/01/2023 A12 12:00h