Universitat Internacional de Catalunya

Segona Llengua de Negocis

Segona Llengua de Negocis
6
14578
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


Amb cita.

Presentació

L’objectiu d’aquest programa és dotar els estudiants de les habilitats i els coneixements necessaris perquè puguin realitzar tasques lingüístiques en l’àmbit econòmic i empresarial en un context acadèmic i amb un enfocament multicultural i internacional.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.

Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques de l’estudiant a través de la lectura crítica, la comprensió oral i la presa d’apunts en conferències, en les quals l’estudiant haurà de fer presentacions orals, exposar idees i interactuar amb els companys de classe. Les tutories, per la seva part, s’enfoquen al desenvolupament de les habilitats interpersonals i inclouen la realització d’un treball de grup per avaluar. I l’última part és l’aprenentatge autònom o a distància, enfocat al desenvolupament de les habilitats de comprensió oral, la consolidació de la gramàtica i l’adquisició de lèxic específic i de més autonomia de l’estudiant en l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Les tres parts s’han dissenyat específicament per dotar l’estudiant de les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris per comunicar-se eficaçment i amb confiança en anglès.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és el B1.


Objectius

Classe magistral

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics, gramaticals i de comprensió necessaris per comunicar-se eficaçment en anglès en el seu àmbit professional.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica en diferents situacions i facilitar el desenvolupament de les habilitats productives d’expressió oral i escrita.

Tutories

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per treballar amb els companys, tant en la seva llengua nativa com en l’estrangera.

Aprenentatge autònom

Desenvolupar habilitats d’escriptura reflexiva mitjançant la redacció de diaris acadèmics, desenvolupar habilitats de comprensió oral en conferències acadèmiques i fer treballs individuals i en grup sobre diversos temes de l’àmbit econòmic i empresarial. A més, els estudiants aprendran a utilitzar els recursos de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per a l’aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

Competències

 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant serà capaç de:

1. Comprendre la bibliografia i literatura econòmica i empresarial en anglès, així com la terminologia i les estructures específiques de la llengua.

2. Realitzar treballs orals i escrits, analitzar i sintetitzar informació en anglès.

3. Comprendre les idees principals en exposicions orals fetes en anglès i realitzades per ponents, professors, professionals o altres estudiants que versin sobre temes econòmics i empresarials; així com formular o respondre preguntes i saber exposar les seves idees amb ordre i de manera coherent.

4. Treballar en equip i/o resoldre problemes, així com prendre decisions en un petit grup i desenvolupar habilitats interpersonals.

5. Mostrar coneixements d’altres cultures i costums i respectar-les.

6. Treballar de manera autònoma, planificar i organitzar l’aprenentatge i autoavaluar el seu treball tant en llengua específica com en general, així com preparar-se per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

Continguts

Temes:

El curs cobrirà àrees relatives a company structures, banking, retailing i management, entre d’altres.

Habilitats lingüístiques aplicades en un context acadèmic:

Els estudiants aprendran a llegir i entendre temes propis de l’àmbit econòmic i empresarial, així com a reconèixer i usar vocabulari específic de les principals àrees dels negocis. Addicionalment, practicaran la tècnica de la presa d’apunts per tal de millorar la comprensió oral en conferències, i a més aprendran a presentar, transmetre idees i interactuar amb els companys de classe i amb professionals.

Coneixement lingüístic

Els estudiants revisaran i consolidaran els temps verbals present i passat, els adverbis, les oracions relatives, l’imperatiu, el mode condicional, expressions de contrast, la veu passiva i el futur.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls estudiants prendran part activa en el procés de lectura de textos de l’àmbit econòmic i empresarial, així com en la redacció sobre el que prèviament s’hagi llegit. Escoltaran conferències simulades en relació amb el seu àmbit professional i exploraran les idees de manera individual, que compartiran amb els companys de classe a fi d’estimular la reflexió i la discussió.

Es donarà èmfasi a la preparació per a l’estudi autònom, amb materials d’aprenentatge a distància i recursos virtuals d’Internet. Aquest mètode d’aprenentatge és una part essencial de l’assignatura, ja que proporcionarà a l’estudiant les eines i la motivació necessàries per a l’aprenentatge autònom de l’anglès al llarg de la vida.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Activitats

% de la nota final

Resultats d’aprenentatge

Aprenentatge autònom

20 %

1, 2, 5, 6

Projectes en grup

30 %

1, 2, 3, 4, 5, 6

Exàmens parcials i l’examen final

50 %

6

 

Activitats

% de la nota final

Results d’aprenentatge

Activitats escrites

10%

2 activitats

5% cadescun

Expressar-se en altres llengües (67).

Llegir i entendre la bibliografia i la literatura econòmica i empresarial (27).

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures relacionades amb l’àmbit econòmic i empresarial en una altra llengua (28).

Ser capaç d’expressar idees i arguments amb ordre i coherència, de manera oral i escrita (54).

Ser capaç de planificar i organitzar el treball (64).

Proves parcials

20%

2 tests

10% each

Adquirir habilitats per a l’aprenentatge autònom (53).

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures relacionades amb l’àmbit econòmic i empresarial en una altra llengua (28).

Treballs en grup

30%

2 exposicions

15% cadescun

 Ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i el treball en equip (52).

Expressar-se en altres llengües (67).

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures relacionades amb l’àmbit econòmic i empresarial en una altra llengua (28).

Ser capaç d’expressar idees i arguments amb ordre i coherència, de manera oral i escrita (54).

Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions, utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt d’una organització (39).

Adquirir la capacitat de relacionar conceptes i realitzar exercicis d’anàlisi i síntesi (50).

Examen final

30%

1 exam

Expressar-se en altres llengües (67).

Llegir i entendre la bibliografia i la literatura econòmica i empresarial (27).

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures relacionades amb l’àmbit econòmic i empresarial en una altra llengua (28).

 Participació a classe 

10%

 Expressar-se en altres llengües (67).

Ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i el treball en equip (52).

Utilitzar amb habilitat la terminologia i les estructures relacionades amb l’àmbit econòmic i empresarial en una altra llengua (28).

Ser capaç d’expressar idees i arguments amb ordre i coherència, de manera oral i escrita (54).

Adquirir habilitats per resoldre problemes i prendre decisions mitjançant informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins de l’organització en el seu conjunt (39).

Els estudiants han d’assistir a un 80 % de les classes per fer l’examen final. Si l’estudiant rep una qualificació final de 4-4,9, haurà de recuperar la feina que no hagi fet o repetir el treball que hagi suspès. 

El que es pot recuperar

El que no es pot recuperar:

1.  L’examen final –30 %

2.  Els dos exàmens parcials –20 %

3.  Les dues redaccions –10 %

 

1.  L’assistència i la participació –10 %

2. Projectes en grup-20%

Notes per sota de 4 a la segona convocatòria:

 Alumnes amb una nota per sota de 4.0 en la primera convocatòria hauran de recuperar 100% de l'assignatura en la segona convocatòria a l'teniu com amb una nota mínima de 5 en cada part:

- Un examen (50%)

- Un exposició de 10 minuts que s'ha d'organitzar abans del dia de l'examen (25%)

-Un examen d'escriptura el mateix dia de l'examen (25%)

 

Bibliografia i recursos

El material de classe es proporcionarà pel professor.

 Material virtual d'intranet i internet per a l'aprenentatge autònom:

Distance Learning Programme (fórum intranet)