Universitat Internacional de Catalunya

Gestió Financera

Gestió Financera
6
14588
2
Segon semestre
OB
Comptabilitat i Finances
Finances
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Després de classe, prèvia cita amb el professor.

Presentació

L’assignatura Gestió Financera aborda la interrelació existent entre la política de finançament d’una empresa i les decisions d’inversió en el curt termini.

Requisits previs

No hi ha.

Objectius

L’aprenentatge per part dels alumnes dels coneixements bàsics de les finances empresarials, amb especial atenció a l’anàlisi i la interpretació dels estats financers, la gestió del circulant (la gestió del dia a dia financer de l’empresa) i la realització i la gestió de projeccions financeres.

Competències

  • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
  • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
  • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
  • 15 - Adquirir un coneixement sòlid de les principals figures impositives que integren el sistema tributari estatal, autonòmic i local.
  • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
  • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs l’alumne serà capaç d’interpretar i fer servir les diferents eines financeres necessàries per a una presa de decisions correcta en la gestió empresarial.

Continguts

Introducció. Conceptes bàsics

i. Balanç i compte de resultats.

ii. Finances operatives i estructurals.

 

Finances operatives

1. Anàlisi i diagnòstic financer

i. Ràtios financeres.

ii. EOAF.

iii. Fons de maniobra.

iv. Necessitats operatives de fons.

v. Models bàsics: creixement, estacionalitat, FM negatiu.

 

2. Planificació i previsions financeres

i. Compte de resultats.

ii. Partides del passiu.

iii. Partides de l’actiu.

iv. Tresoreria.

 

3. Gestió d’actius financers

i. Clients.

ii. Existències.

iii. Cash management.

 

4. Gestió de fonts negociades de recursos a curt termini

i. Proveïdors.

ii. Altres fonts de recursos espontanis.

iii. Cost del crèdit.

iv. Altres recursos: confirming.

v. Criteris d’elecció. Rendibilitat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl curs alternarà sessions teòriques amb classes pràctiques en les quals s'aplicaran els coneixements adquirits a casos reals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Assistència i participació a classe: 5 %
- Exercicis pràctics: 20 %
- Examen parcial: 25 %
- Examen final: 50 %

Bibliografia i recursos

-          AMAT, O. Análisis económico-financiero. Barcelona: Gestión 2000, 1993.

-          AMAT, O. Análisis de estados financieros. Fundamentos y aplicaciones. Barcelona: Gestión 2000, 1996.

-          AMAT, O. Supuestos de análisis de estados financieros. Barcelona: Gestión 2000, 1996.

-          BREALEY, R.; MYERS, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 1993.

-          FAUS, J.; TAPIES, J. Finanzas operativas. Barcelona: IESE.

-          FERNÁNDEZ, A. J. Introducción a las finanzas. Madrid: Civitas, 1994.

-          FERNÁNDEZ BLANCO, M. Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide, 1991.

-          HAMPTON, J. J.; WAGNER, E. L. Working Capital Management. Nova York: Wiley, 1989.

-          LUMBY, S. Investment Appraisal and Financing Decisions. Londres: Chapman-Hall, 1994.

-          MASSONS, J. Finanzas. Diagnóstico y planificación a corto plazo. Barcelona: Hispano Europea, 1991.

-          SUÁREZ, A. S. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide, 1991.

-          WESTON, J. F.; COPELAND, T. E. Finanzas en administración. Mèxic: McGraw-Hill, 1995. BORRELL, M.; CRESPI, R. Direcció financera de l'empresa. Barcelona: Ariel, 1993.

-          BREALEY, R.; MYERS, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 1988.

-          FERNÁNDEZ BLANCO, M. Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide, 1991.

-          FERNÁNDEZ, A. I.; GARCÍA, M. Las decisiones financieras de la empresa. Barcelona: Ariel, 1992.

-          LEVY, H.; SARNAT, M. Capital Investment and Financial Decisions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1990.

-          SUÁREZ, A. S. Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa. Madrid: Pirámide, 1990.Textos Complementaris

-          ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Corporate Finance. Homewood, R.D.: Irwin, 1990.

-          SHAPIRO, A. C. Modern Corporate Finance. Nova York: Macmillan, 1991.