Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos
6
14590
2
Segon semestre
OB
Comptabilitat i Finances
Comptabilitat
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Les tutories s’hauran de demanar al professor per correu electrònic.

Presentació

 

Mitjançant la comptabilitat de gestió, les empreses preparen, presenten i analitzen la informació interna de l'empresa, tant financera com no financera, que s'utilitza per prendre decisions operacionals i estratègiques. Una part molt important de la comptabilitat de gestió és la comptabilitat de costos, que es basa en la preparació d’informes i anàlisis sobre els costos de l’empresa.

La comptabilitat de costos és fonamental, perquè permet a les empreses saber: en què gasten els seus diners, quant guanyen, quins són els productes/serveis que generen més beneficis i on s'estan perdent els diners. Tenir aquest tipus d'informació permet a l'empresa controlar millor els seus costos, prendre millors decisions estratègiques i augmentar la seva l'eficiència, entre d'altres.

Durant aquest curs, estudiarem: (1) com obtenir aquesta informació, (2) com analitzar-la i (3) com utilitzar-la per planificar i prendre decisions estratègiques/operatives.

 


Requisits previs

Requisit: haver cursat Comptabilitat 1

La base d'aquesta assignatura és el que s'ha après a Comptabilitat 1:

- Principis fonamentals de comptabilitat i metodologia comptable.

- Coneixement de la normativa comptable.

- El cicle comptable.

- Elaboració i interpretació bàsica d’estats financers.

Objectius

Posarem èmfasi en:

- La importància de la comptabilitat de gestió per donar suport a l’estratègia de l’organització.

- Els diferents tipus de costos.

- Els diferents sistemes per calcular i analitzar els costos d’una empresa.

- El comportament del cost-benefici i l’anàlisi cost-volum-benefici.

- L’elaboració de pressupostos i càlcul de desviacions.

 

Competències

 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 29 - Conèixer què és un sistema d'informació i la tipologia d'aquests sistemes.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l’assignatura els estudiants han ser capaços:

1. D’explicar per què les organitzacions han tenir un sistema de control i anàlisi dels seus costos.

2. De diferenciar un cost directe i un d’indirecte, i els diferents costos existents.

3. D’aplicar diferents sistemes de càlcul de costos.

4. D’elaborar un pressupost i analizar desviacions.

5. D’aplicar el que s’ha après (al llarg de l’assignatura) en un cas d’una empresa real.

Continguts

Tema 1. Introducció a la comptabilitat de gestió

Tema 2. Classificació dels costos

Tema 3. Sistemes de costos directes i variables i anàlisi cost-volum-benefici

Tema 4. Sistemes de costos per seccions

Tema 5. Sistemes de costos per comanda

Tema 6. Sistemes de costos per processos

Tema 7. Sistemes de costos basats en les activitats (ABC)

Tema 8. Confecció de pressupostos

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquesta matèria està orientada vers a un aprenentatge actiu, principalment basat en:

 • Resolució d’exercicis i casos pràctics a classe, complementada amb explicacions del/de la professor/a. Algunes de les activitats es faran amb Excel per familiaritzar-se amb els fulls de càlcul, bàsics al món empresarial.
 • Exercicis per resoldre a casa. Tots els treballs s’han de presentar en ordinador. No s’accepten ni les entregues fora de termini ni la baixa qualitat acadèmica.
 • Treball en equip: Es farà un treball en grup, amb l’objectiu d’aplicar els continguts de l’assignatura en un cas real d’una petita empresa.
 • Participació a classe. Es valorarà positivament la participació activa.

Per part de l’alumne, és necessari practicar els exercicis de classe i repassar els continguts teòrics pel seu compte.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació final (examen final): 40% de la nota final

 • Nota mínima: 5/10 per aprovar lassignatura.
 • Requeriment: aprovar examen final perquè compti per a la mitjana de lassignatura.
 • Si no s'aprova a la 1a convocatòria, es pot recuperar a la 2a convocatòria (examen de recuperació)
 • Examen de recuperació: 5/10 nota mínima per aprovar lassignatura.

Avaluació continuada: 60% de la nota final

 • Examen parcial: 30%
 • Projecte en grup: 20%
 • Activitats de classe/ casa: 10%
 • La part de la nota que correspon a l'avaluació continuada no es pot recuperar (l'examen de 2a convocatòria serveix per recuperar la part que correspon a l'examen final)

Bibliografia i recursos

 

1.      Horngren, T. et al. (2006). Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial (12a edició). Editorial Pearson Educacion.

 

2.      Amat, O.; Soldevila, P. (2009). Contabilidad y gestión de costes. Profit.
3.      Lucey, T. (2007). Costing. Londres: Thomson Learning.

 

4.      Rosanas, J. M. (1994). Contabilidad de costes para la toma de decisiones. Bilbao: Desclée de Brouwer.

 

5.      ACCID (2010). Noves tendències en control i reducció de costos. Monografia de la Revista de Comptabilitat i Direcció, Barcelona.

 

6.      Drury, C. (2012). Management and Cost Accounting (8a edició). Hampshire: Cengage Learning.