Universitat Internacional de Catalunya

Anàlisi i Consolidació d'Estats Financers

Anàlisi i Consolidació d'Estats Financers
3
14596
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura és l’última de l’àrea de comptabilitat que s’imparteix en els estudis de Grau en Administració d’Empreses. Entenem que la comptabilitat és el llenguatge del món dels negocis i de l’empresa en particular, i que la informació se’ns presenta a través dels estats financers.

Per tant, és imprescindible conèixer perfectament aquests estats financers, així com saber-los analitzar i interpretar amb rigor i precisió. La utilitat de la comptabilitat es manifesta en la presa de decisions en l’àmbit empresarial que ha de permetre a les unitats econòmiques assolir els seus objectius amb la màxima eficiència.

Requisits previs

L’alumne ha de:

- Conèixer la metodologia comptable.

- Conèixer la normativa comptable.

- Comprendre els estats financers bàsics que formen els comptes anuals: balanç de situació, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos de tresoreria i memòria.

Objectius

- Fer una aproximació als estats financers consolidats.

- Analitzar la situació d’una empresa a partir dels seus estats financers, diagnosticar-ne la situació i emetre una opinió respecte a la seva gestió.

- Estudiar l’auditoria d’estats financers.

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne serà capaç de fer el següent:

 • Aplicar els conceptes relacionats amb la comptabilitat.
 • Utilitzar eines informàtiques relacionades amb les activitats pròpies de l’àrea.
 • Realitzar un treball de manera autònoma i gestionar bé el temps.
 • Realitzar un treball específic sobre aspectes comptables i presentar-lo de manera clara i comprensible.
 • Realitzar anàlisis comptables i financeres de la informació disponible i utilitzar-les en la presa de decisions.
 • Comprendre i estar predisposat a respectar les normes pròpies de la professió.

Continguts

Tema 1. Consolidació d’estats financers
1.1. Introducció: concepte de grup.
1.2. Subjectes de la consolidació i mètodes aplicables.
1.3. Ajustos i eliminacions: econòmiques i financeres.
1.4. Estats financers consolidats.

Tema 2. Anàlisis d’estats financers
2.1. Introducció.
2.2. Tècniques i eines per a l’anàlisi.
2.3. Anàlisi de balanç.
2.4. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys.
2.5. Anàlisi de rendibilitat.

Tema 3. Auditoria d’estats financers
3.1. Introducció: concepte i normativa aplicable.
3.2. Normes tècniques d’auditoria.
3.3. L’informe d’auditoria.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura constarà de sessions teòriques en les quals es presentaran els conceptes necessaris per complir els objectius del curs. Aquestes sessions es complementaran amb sessions pràctiques que ocuparan la major part del temps a l’aula. És especialment important el treball previ de l’alumne per tal de que pugui participar a classe, la qual ha de ser principalment un espai de discussió sobre la interpretació dels resultats obtinguts.

Quant al tema d’auditoria, tindrem la col·laboració d’una empresa d’auditoria que ens impartirà una sessió/presentació des del punt de vista dels professionals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen final: 70 %. Consta de dues parts; part teòrica (40 % de la nota) i part pràctica (60 % de la nota). Per aprovar-lo, cal assolir el 50 % de puntuació en cada part. Cal aprovar-lo per fer mitjana amb les altres activitats.

Activitats d’avaluació durant el curs (sense dates establertes): 20 %

Projecte final de curs: 10 %

Reavaluació: cal assolir un 5 sobre 7 en l’examen de reavaluació. Consta de dues parts; part teòrica (40 % de la nota) i part pràctica (60 % de la nota). Per aprovar-lo, cal assolir també un 5 sobre 7 en cada part. No es fa la mitjana amb les altres activitats (activitats d’avaluació durant el curs i projecte final de curs).

Nota final: la nota resultant es ponderarà pel percentatge d’assistència, amb una franquícia d’una falta d’assistència. També en el cas de l’examen de reavaluació. El comportament inadequat a classe podrà penalitzar la nota final.

 

 

 

Bibliografia i recursos

- Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aproba el Pla General de Comptabilitat.

- Urías Valiente, Jesús
Análisis de Estados Financieros
McGraw-Hill, 1995

- Esteo Sánchez, Francisco.
Análisis de Estados Financieros. Planificación y control.
CEF, 2003

- Archel Domench, PabloEstados contables: elaboración, análisis e interpretación.Ediciones Piramide, 2003 - Rivero Torre, PedroAnálisis de Balances y Estados complementarios.Ediciones Piramide, 2002 - Heras MIguel, Lorenzo de lasNormas de consolidación: Comentarios y casos prácticos.CEF, 2004

- Sánchez Fernandez de Valderrama. "TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA I Y II". Ediciones Pirámide. 2009.

Material didàctic