Universitat Internacional de Catalunya

Direcció Financera 3 - Mobilitat

Direcció Financera 3 - Mobilitat
6
14637
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

L’assignatura de Direcció Financera III pretén introduir l’alumne a l’anàlisi d’inversions, la gestió professional de carteres, la valoració d’empreses en general i d’instruments financers en particular, així com en el coneixement dels actius financers i reals i les seves propietats. 

Requisits previs

Disposar d’una bona base, la qual s’haurà proporcionat a les assignatures cursades anteriorment, com ara Comptabilitat i Anàlisi de Balanços, Estadística i Econometria, Matemàtica Financera i Microeconomia i Macroeconomia.

Objectius

Que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder entendre i desenvolupar-se professionalment en la presa de decisions relacionades amb l’anàlisi de decisions d’inversió, gestió de carteres, comprensió dels mercats financers i dels diferents actius, financers i reals, així com les seves propietats.

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 08 - Comprendre el funcionament dels grans pols de l'economia mundial, les institucions que els regeixen i les interrelacions que s'estableixen.
 • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
 • 18 - Modelitzar matemàticament els fenòmens de caràcter econòmic.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

Que l’alumne sigui capaç d’analitzar projectes d’inversió, que estigui completament familiaritzat amb la gestió de carteres de qualsevol mena d’actius i que comprengui el funcionament dels mercats financers i les variables fonamentals que els influeixen.

Continguts

PART 1: ANTECEDENTS DE LA INVERSIÓ

1. Visió general del procés d’inversió.

2. El procés d’assignació d’actius.

3. La inversió en un mercat global.

4. Organització i operativa dels mercats.

5. Índexs.

PART 2: DESENVOLUPAMENT DE LA TEORIA DE LA INVERSIÓ

6. Eficiència dels mercats.

7. Introducció a la gestió de carteres.

8. Models de valoració d’actius.

9. Models multifactor.

PART 3: PRINCIPIS I TÈCNIQUES DE VALORACIÓ

10. Anàlisi d’estats financers.

11. Valoració d’accions.

PART 4: ANÀLISI I VALORACIÓ D’ACCIONS

12. Macroeconomia i mercats financers.

13. Anàlisi sectorial.

14. Anàlisi de l’empresa i valoració d’accions.

15. Estratègies amb carteres d’accions.

16. Anàlisi tècnica.

PART 5: ANÀLISI I GESTIÓ DE CARTERES D’INSTRUMENTS DE RENDA FIXA

17. Fonaments dels actius de renda fixa.

18. Anàlisi i valoració d’instruments de renda fixa.

19. Estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

PART 6: AVALUACIÓ DEL RENDIMENT D’UNA CARTERA

20. Gestió professional del diner, actius alternatius i ètica de la indústria.

21. Avaluació del rendiment de la cartera.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals, entrega d’apunts de les classes elaborats pel professor, casos i activitats pràctiques per resoldre individualment i/o en grup, lectura d’articles, etc.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats d’avaluació durant el curs (sense dates establertes): 20 %.

Examen parcial: 30 %. Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica. 

Examen final: 50 %. Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica. Cal aprovar l’examen final per fer mitjana amb les altres activitats.

Reavaluació: Cal assolir un 5 sobre 7 en l’examen de reavaluació. Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica. No es fa la mitjana amb les altres activitats.

Nota final: la nota resultant es calcularà d’acord amb el percentatge d’assistència, amb una franquícia d’una falta d’assistència. També en el cas de l’examen de reavaluació. El comportament inadequat a classe podrà penalitzar la nota final.

Bibliografia i recursos

 

Títol: Analysis of Investments & Management of Portfolios

 

Autors: Keith C. Brown i Frank K. Reilly

 

 

Analysis of Investments & Management of Portfolios

Authors: Keith C. Brown and Frank K. Reilly