Universitat Internacional de Catalunya

Fonaments de la Psicologia Sanitària

Fonaments de la Psicologia Sanitària
6
14679
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes poden contactar per correu electrònic tant amb el coordinador de l’assignatura com amb el tutor.

Presentació

La gestió del patiment i el desenvolupament d’una personalitat madura fan de la psicologia una professió en què l’ètica professional adquireix una rellevància especial per donar garanties de la mateixa maduresa del professional i de la feina ben feta. S’han d’abordar des de l’antropologia qüestions com el coneixement i la veritat, la dignitat i la llibertat humana, així com els límits de l’ésser humà.

Per garantir l’excel·lència professional s’han d’abordar els codis deontològics principals i s’ha de proporcionar a l’alumne una sèrie de casos pràctics que inclouen un gran ventall de conductes en què es posin en joc criteris ètics. Es facilitaran eines per al coneixement ètic, la reflexió i el debat.

El bloc d’Emprenedoria i Marca Personal consisteix en el desenvolupament de les habilitats i estratègies que ha de tenir el professional de la psicologia sanitària per incorporar-se al mercat laboral, en què ha de poder desenvolupar i aportar coneixement, expertesa i tècnica al servei de la societat i les persones. Els estudiants treballen aspectes orientats al mercat laboral, a l’emprenedoria i la marca personal perquè, en acabar el màster, siguin capaços de traçar el seu propi camí professional d’acord amb les seves habilitats, capacitats, interessos i estratègia. Incorporant la visió de negoci a la professió del psicòleg o psicòloga general sanitari.

A més, hi ha unes sessions formatives sobre aspectes necessaris per elaborar el TFM.

Requisits previs

Cap

Objectius

-          Conèixer des de l’antropologia aspectes clau de la dimensió humana.

-          Conèixer els conceptes fonamentals de l’ètica.

-          Conèixer els principals codis deontològics relacionats amb la praxi psicològica.

-          Proporcionar a l’alumnat un pensament reflexiu amb què poden abordar qüestions de tipus ètic relacionades amb el client/pacient, amb l’exercici de la professió, així com amb la seva pròpia vida.

-          L’objectiu del bloc d’Emprenedoria i Marca Personal és desenvolupar la visió estratègica, pràctica i operativa del model de negoci aplicat a l’àrea triada per l’alumne per poder iniciar-lo en acabar el màster.

-          Adquirir els coneixements necessaris per elaborar el TFM.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE11 - Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE16 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se’n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut en diversos contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE19 - Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'una empresa, les diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 • CE2 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l’exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE20 - Conèixer la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • CE4 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE7 - Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • CE8 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari en diferents contextos i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG2 - Ser capaç de formular hipòtesis de treball en recerca i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic en l’àmbit clínic i sanitari.
 • CT1 - Avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per a l'assoliment de la igualtat real eludint interpretacions parcials i discriminatòries en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT4 - Relacionar coneixements d'una manera crítica, sintètica i rigorosa en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

En completar les assignatures d’aquesta matèria, l’alumne/a ha de ser capaç de:

-        Conèixer el Sistema Nacional de Salut i els àmbits d’actuació del psicòleg general sanitari.

-        Conèixer els àmbits professionals, les obligacions i les responsabilitats i els aspectes ètics i deontològics de la psicologia en l’àmbit sanitari.

-        Identificar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte als drets humans.

-        Conèixer i saber accedir a les fonts d’informació bibliogràfica per trobar dades sobre eficàcia i utilitat clínica de tècniques i intervencions psicològiques.

-        Saber analitzar i interpretar les dades d’una recerca dins del marc del seu coneixement disciplinari, extreure’n conclusions i comunicar-les a la comunitat professional i científica.

-        Planificar la posada en marxa d’una activitat professional, diferencial, sostenible i legal.

Continguts

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ

Què és un psicòleg general sanitari, quines són les seves funcions i els àmbits de treball.

BLOC D’ANTROPOLOGIA

 1. 1.     - Coneixement i veritat
 2. 2.     - La dignitat humana
 3. 3.     - La llibertat humana
 4. 4.     - Els límits de l’ésser humà: malaltia, patiment i mort

BLOC D’ÈTICA

1. Codi deontològic

2. Casos pràctics

BLOC D’EMPRENEDORIA

Els continguts de l’assignatura són variables i segueixen els principis de les metodologies àgils aplicats a l’interès propi de cada alumne. Cada alumne es responsabilitza de la claredat del seu treball per aportar-lo en el seu desenvolupament. Les àrees que es treballen al llarg de l’assignatura són les següents:

 

 1. Introducció a l’emprenedoria
 • 1.1. Definició i conceptes bàsics d’emprenedoria
 • 1.2. El paper del psicòleg general sanitari com a emprenedor
 • 1.3. Avantatges i desafiaments de l’emprenedoria en psicologia
 • 1.4. Casos d’estudi: exemples amb èxit d’emprenedoria en psicologia

 

 1. Desenvolupament de la idea de negoci
 • 2.1. Identificació d’oportunitats de negoci
 • 2.2. Desenvolupament de la idea de negoci
 • 2.3. Avaluació de la viabilitat de la idea
 • 2.4. Creació d’una proposta de valor única

 

 1. Elaboració d’un pla de negoci
 • 3.1. Importància d’un pla de negoci
 • 3.2. Components essencials d’un pla de negoci
 • 3.3. Exemples i anàlisi de plans de negoci reals

 

 1. Estudi de mercat
 • 4.1. Definició i importància de l’estudi de mercat
 • 4.2. Com es fa un estudi de mercat
 • 4.3. Anàlisi de la demanda, oferta i competència
 • 4.4. Interpretació i aplicació dels resultats de l’estudi de mercat
 1. Pla de màrqueting
 • 5.1. Conceptes bàsics de màrqueting
 • 5.2. Creació d’un pla de màrqueting efectiu
 • 5.3. Màrqueting en línia i fora de línia per a psicòlegs
 • 5.4. Estratègies de preus, distribució i comunicació

 

 1. Marca personal del psicòleg general sanitari
 • 6.1. Definició i importància de la marca personal
 • 6.2. Com es construeix una marca personal sòlida
 • 6.3. Eines per millorar la visibilitat i reputació en línia
 • 6.4. Gestió de la marca personal i ètica professional

 

 1. Aspectes financers de l’emprenedoria
 • 7.1. Finançament de start-ups: fonts i opcions
 • 7.2. Comprendre els estats financers bàsics
  7.3. Avaluació financera del pla de negoci
 • 7.3. Càlcul del punt d’equilibri i rendibilitat

 

 1. Aspectes legals de l’emprenedoria en psicologia
 • 8.1. Formes jurídiques per crear el teu negoci
 • 8.2. Obligacions legals i fiscals d’un emprenedor
 • 8.3. Aspectes legals de la pràctica de la psicologia
 • 8.4. Protecció de dades i confidencialitat a la pràctica de la psicologia

 

 1. Habilitats de l’emprenedor
 • 9.1. Habilitats de lideratge i gestió de l’equip
 • 9.2. Gestió del temps i productivitat
 • 9.3. Presa de decisions i gestió de riscos
 • 9.4. Gestió de l’estrès i del fracàs
 • 9.5. Habilitats de networking i negociació

 

 1. Responsabilitat social i ètica de l’emprenedoria
 • 10.1. Concepte de responsabilitat social empresarial (RSE)
 • 10.2. L’ètica en la gestió del negoci i en l’atenció al client
 • 10.3. Implementació de pràctiques de RSE al negoci
 • 10.4. Impacte social de la psicologia i l’emprenedoria a la salut

 

 1. Presentació de plans de negoci
 • 11.1. Preparació de la presentació del pla de negoci
 • 11.2. Criteris d’avaluació del pla de negoci
 • 11.3. Presentació dels plans de negoci dels estudiants
 • 11.4. Feedback i avaluació dels plans de negoci

BLOC TFM

Els seminaris es duen a terme al llarg de tot el primer curs.

 • Seminari 1. Introducció a l’assignatura de Treball de Final de Màster (TFM)
 • Seminari 2. Preparació de la introducció del TFM
 • Seminari 3. Aspectes metodològics de projectes de recerca
 • Seminari 4. Taller d’anàlisi estadística amb el programari Jamovi
 • Seminari 5. Redacció de la discussió del TFM

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia que es fa servir consisteix en classes magistrals, exercicis pràctics, debats i treballs de reflexió.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es divideix en tres blocs:

Bloc 1. ÈTICA                                                                        30 %

 • Treball individual, 40 %
 • Examen l'ultim dia del bloc, 60 % (preguntes obertes que han de contestar sobre un text concret)

Bloc 2. ANTROPOLOGIA                                                                  20 %

 • Examen, 20 %

Bloc 3. EMPRENEDORIA i MARCA PERSONAL                              50 %

 • La continuïtat en el lliurament de treballs, 20 %
 • El projecte de negoci, 60 %
 • L’exposició del projecte de negoci, 20 %

 

Primera convocatòria: és imprescindible aprovar totes les parts per separat amb un 5 per fer la mitjana general.

Segona convocatòria: es guarda la nota de les parts ja aprovades i s’ha de repetir l’avaluació de les suspeses.

 

El plagi o còpia de qualsevol part del projecte final que sigui detectat implica el suspens del bloc.