Universitat Internacional de Catalunya

Treball Fi de Màster

Treball Fi de Màster
12
14689
2
Primer semestre
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes poden contactar per correu electrònic tant amb la coordinadora de l’assignatura com amb el tutor.

Presentació

El Treball de Final de Màster (TFM) consisteix en l’elaboració d’un treball original en què s’integren, s’apliquen i es desenvolupen els coneixements, les habilitats i les actituds adquirits durant el màster. Aquest treball té, per tant, un caràcter integrador, ja que mobilitza el conjunt de competències generals i específiques associades al títol del màster.

El TFM ha d’abordar temes rellevants de l’àrea de coneixement de la psicologia i pot prendre diferents formats: projecte de recerca quantitatiu o qualitatiu, estudi de casos clínics, elaboració d’un programa d’intervenció o formació, elaboració de tests o escales, revisió sistemàtica de la bibliografia… El tema serà proposat per l’estudiant i consensuat amb el tutor.

 

Els TFM s’han de fer individualment sota l’orientació d’un tutor, que serà assignat a l’alumne preferentment per la seva experiència en la línia de recerca o la metodologia aplicada al TFM, i que actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per matricular-se a l’assignatura.

Objectius

El TFM té com a principals objectius reforçar i integrar els coneixements adquirits durant el màster en matèria clínica i en metodologia de la recerca, així com fomentar un pensament crític i reflexiu sobre la base del mètode científic.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE2 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l’exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE4 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE5 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CE7 - Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG2 - Ser capaç de formular hipòtesis de treball en recerca i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic en l’àmbit clínic i sanitari.
 • CT4 - Relacionar coneixements d'una manera crítica, sintètica i rigorosa en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT5 - Analitzar la feina feta de manera crítica i constructiva valorant els punts forts i febles en l'exercici de la seva professió.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

En finalitzar l’assignatura, l’estudiant o estudianta ha de saber:

 

- Fer cerques bibliogràfiques a diferents bases de dades.

- Comprendre els articles científics i saber analitzar-los de manera crítica.

- Determinar la metodologia més adequada depenent de la pregunta de recerca.

- Dissenyar projectes de recerca originals.

- Avaluar adequadament els resultats de qualsevol estudi.

- Discutir els resultats en el marc del coneixement actual.

- Exposar per escrit, de manera rigorosa, clara i precisa, un projecte de recerca.

- Defensar eficaçment davant d’altres investigadors el projecte de recerca.

Continguts

Els continguts de l’assignatura TFM els imparteixen els tutors i la coordinadora del TFM. Els tutors donen suport metodològic individual als alumnes durant tot el procés d’elaboració del TFM. La coordinadora de l’assignatura TFM fa tutories grupals presencials al llarg del procés de realització del TFM sobre temes d’interès comú als alumnes.

 

Els continguts principals que es tracten a l’assignatura són els següents:

˗       Modalitats de TFM: projecte de recerca quantitativa, projecte de recerca qualitativa o revisió sistemàtica.

˗       Cerca bibliogràfica: fonts de dades principals.

˗       Presentació dels antecedents/marc teòric i justificació de l’estudi.

˗       Operativització de pregunta de recerca, hipòtesis i objectius.

˗       Factibilitat temporal de la recerca: cronograma.

˗       Fonamentació i redacció de la metodologia i aspectes ètics.

˗       Anàlisi de dades.

˗       Redacció dels resultats obtinguts.

˗       Discussió i conclusions.

˗       Exposició del treball de recerca.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl TFM consisteix essencialment en el treball autònom de l’estudiant o estudianta, que rep suport per part del tutor a les tutories individuals i de la coordinadora de l’assignatura de TFM als seminaris grupals.

Les tutories poden ser presencials i en línia d’acord amb la disponibilitat del tutor i estudiant i respectant l’horari lectiu. L’estudiant és responsable de contactar amb el tutor per programar les tutories. El tutor orienta l’estudiant o estudianta en el desenvolupament del treball i fa un seguiment del procés. Durant el màster, es fan cinc tutories individuals d’aproximadament 60 minuts de durada, tret de la cinquena tutoria, que pot ser grupal a criteri del tutor i està adreçada a assajar la defensa oral.

El tutor, a més d’orientar l’estudiant durant les tutories, el supervisa durant el procés de redacció del treball escrit i li proporciona comentaris de millora. L’estudiant o estudianta envia cada capítol del treball al tutor en dates acordades prèviament i seguint el calendari proposat per la coordinació (i disponible al Moodle). Els tutors no admeten lliuraments durant la setmana anterior a la data d’entrega del treball escrit.

Els seminaris grupals són presencials i consisteixen en la presentació d’informació rellevant i necessària per dur a terme el treball de recerca. Es faran sis seminaris d’una hora i mitja al llarg del curs.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es duu a terme mitjançant rúbriques avaluatives que homogeneïtzen els criteris avaluatius. La nota del TFM s’obté de la suma de la nota obtinguda en la qualificació de la memòria del TFM (60 %) i de l’exposició oral (40 %). La nota de cadascun dels tres membres del tribunal té la mateixa ponderació a l’hora d’obtenir la nota final. Tant en l’avaluació del treball escrit com en l’avaluació de la defensa oral s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 5 per poder aprovar l’assignatura. Els criteris avaluatius són idèntics per a les dues convocatòries.

La menció matrícula d’honor, que reconeix l’excel·lència de l’estudiant o estudianta, és proposada pel tutor o el tribunal. La coordinació del TFM l’atorga segons els criteris aportats pels avaluadors. La menció pot quedar deserta i no es concedeix en segona convocatòria.

El plagi o còpia (més del 30 % del treball copiat de fonts bibliogràfiques) comporta el suspens de l’assignatura TFM en la convocatòria en què es presenta el treball. Així mateix, el tutor del TFM decideix si un treball es pot defensar en funció de si el treball reuneix els mínims necessaris per ser considerat un treball acadèmic de qualitat. Dates concretes de lliuraments:

Primera convocatòria, dipòsit TFM: 21 d’octubre de 2024

Segona convocatòria, dipòsit TFM: 18 de novembre de 2024

Bibliografia i recursos

Baldwin, S (2017). Manual de Publicación de la Asociación Americana de Psicología. Washington DC : American Psychological Association.

Carmelina Paba Barbosa, Zuany Luz Paba Argote, David Felipe Vega Villa, & Guillermo Augusto Ceballos Ospino. (2021). Normas para la presentación de informes finales de investigación y artículos científicos: incluye citas y referencias bibliográficas según Normas APA de la 7a. edición (1st ed.). Editorial Unimagdalena. https://doi.org/10.2307/j.ctv2cmr939