Universitat Internacional de Catalunya

Finançament Cultural

Finançament Cultural
3
4007
1
Segon trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 A concertar amb el professor.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La nostra assignatura introduirà l'alumnat en el coneixement de les legislacions privada i pública de tota societat mercantil. Incidirem de manera particular en aquelles lleis que afecten la gestió de les administracions públiques i la gestió del món cultural. Així, l'alumne es trobarà en una situació adequada per treballar en els òrgans de gestió i direcció de les diferents empreses i administracions públiques que gestionen la cultura en el nostre país. També hauran adquirit suficients coneixements i referències per decidir-se a aprofundir en l'estudi de la matèria a través de cursos, màsters o carreres universitàries específics.

Nuestra asignatura introducirá el alumnado en el conocimiento de las legislaciones privada y pública de toda sociedad mercantil. Incidiremos de manera particular en estas leyes que afectan la gestión de las administraciones públicas y la gestión del mundo cultural. Así, los alumnos se encontrarán en una situación adecuada por trabajar en los organismos de gestión y dirección de las diferentes empresas y administraciones públicas que gestionen la cultura en nuestro país. También habrán adquirido suficientes conocimientos y referencias para decidirse a profundizar en el estudio de la materia a través de cursos, masters o carreras universitarias específicas.

Requisits previs

Els del màster.

Objectius

Que l'estudiant adquireixi els coneixements necessararis -teòrics  pràctics- sobre el finançament de projectes/institucions, sent capaç de identificar les necessitats de finançament, dissenyar plans de finançament i aplicar-los a projectoes culturals.

Conèixer els diferents sistemes de finançament aplicats a la gestió de la Cultura.

Donar a conèixer les eines comptables i financeres necessàries per a l'elaboració d'un pla d'empresa, i saber presentar-lo adequadament. 

Competències

Competència bàsica

-Saber aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Competència general

-Buscar i/o administrar els recursos econòmics en el marc d’una institució, una empresa o bé un programa, projecte o servei cultural.

Competència transversal

-Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competència específica

-Diagnosticar i saber corregir desequilibris econòmics i financers en una institució financera o cultural, crear i planificar plans de finançament de projectes culturals i programes de patrocini. 

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant

- Aplica els coneixements assolits i resolt de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

- Busca i/o administra els recursos econòmics en el marc d’una institució, una empresa o bé un programa, projecte o servei cultural.

- Dissenya, dirigeix, produeix avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

- Diagnostica i corregeix desequilibris econòmics i financers en una institució financera o cultural, crea i planifica plans de finançament de projectes culturals i programes de patrocini. 

Continguts

Finances Operacionals

L'objectiu d'aquestes sessions és descriure un model simple d'anàlisi econòmica/financera i de diagnòstic.

La Finançament públic d'Art i Cultura

L'objectiu d'aquestes sessions és introduir l'alumne en els pressupostos públics i els seus principis: la rendició de comptes, transparència, etc., i proporcionar la base per al finançament públic de les arts i la cultura, mentre que s'estudien les tendències recents en les dades, principalment d'Espanya i la UE en general.

L'objectiu d'aquestes sessions és introduir l'alumne en qüestions com el patrocini i la seva història, els grans donants, amics, patrocini creuat, i el crowdfunding, etc., i proporcionar la base per al finançament públic de les arts i la cultura, mentre que s'estudien les tendències recents en les dades, principalment d'Espanya i la UE en general.
El finançament privat de les Arts i la Cultura
L'objectiu d'aquestes sessions és introduir a l'alumne en coses tals com el patrocini i la seva història, els grans donants, amics, patrocini creuat, i micromecenatge.
Es conjugaran les exposicions per part del professor dels continguts conceptuals i la realització de casos. En concloure, es realitzarà la resolució de casos que integrin els coneixements adquirits. Caldrà la formació de grups (de 3 a 5 membres) per a la resolució de casos que caldrà presentar i defensar en classe. 
En referència a la part del temari relativa a la gestió econòmica del sector públic, la metodologia consistirà en una part teòrica d'exposició i una teòrica de pràctica mitjançant exercicis i la resolució conjunta d'un cas real.

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs conjugaran les exposicions per part del professor dels continguts conceptuals i la realització de casos. En concloure, es realitzarà la resolució de casos que integrin els coneixements adquirits. Caldrà la formació de grups (d'entre 3 a 5 membres) per a la resolució de casos que caldrà presentar i defensar a classe. 

En referència a la part del temari relativa a la gestió econòmica del sector públic, la metodologia consistirà en una part teòrica d'exposició i una teòrica de pràctica mitjançant exercicis i la resolució conjunta d'un cas real.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es basarà en:

- La assistència i la participació en les discussions a l'aula.

- Un examen parcial

- L'elaboració i presentació d'un treball sobre l'anàlisi de viabilitat i finançament d'un projecte.

Bibliografia i recursos

Material didàctic