Universitat Internacional de Catalunya

Finançament Cultural

Finançament Cultural
3
4007
1
Segon trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


 A concertar amb el professor.

Presentació

La nostra assignatura introduirà l'alumnat en el coneixement de les legislacions privada i pública de tota societat mercantil. Incidirem de manera particular en aquelles lleis que afecten la gestió de les administracions públiques i la gestió del món cultural. Així, l'alumne es trobarà en una situació adequada per treballar en els òrgans de gestió i direcció de les diferents empreses i administracions públiques que gestionen la cultura en el nostre país. També hauran adquirit suficients coneixements i referències per decidir-se a aprofundir en l'estudi de la matèria a través de cursos, màsters o carreres universitàries específics.

Nuestra asignatura introducirá el alumnado en el conocimiento de las legislaciones privada y pública de toda sociedad mercantil. Incidiremos de manera particular en estas leyes que afectan la gestión de las administraciones públicas y la gestión del mundo cultural. Así, los alumnos se encontrarán en una situación adecuada por trabajar en los organismos de gestión y dirección de las diferentes empresas y administraciones públicas que gestionen la cultura en nuestro país. También habrán adquirido suficientes conocimientos y referencias para decidirse a profundizar en el estudio de la materia a través de cursos, masters o carreras universitarias específicas.

Requisits previs

Els del màster.

Objectius

Que l'estudiant adquireixi els coneixements necessararis -teòrics  pràctics- sobre el finançament de projectes/institucions, sent capaç de identificar les necessitats de finançament, dissenyar plans de finançament i aplicar-los a projectoes culturals.

Conèixer els diferents sistemes de finançament aplicats a la gestió de la Cultura.

Donar a conèixer les eines comptables i financeres necessàries per a l'elaboració d'un pla d'empresa, i saber presentar-lo adequadament. 

Competències

Competència bàsica

-Saber aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Competència general

-Buscar i/o administrar els recursos econòmics en el marc d’una institució, una empresa o bé un programa, projecte o servei cultural.

Competència transversal

-Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competència específica

-Diagnosticar i saber corregir desequilibris econòmics i financers en una institució financera o cultural, crear i planificar plans de finançament de projectes culturals i programes de patrocini. 

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant

- Aplica els coneixements assolits i resolt de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

- Busca i/o administra els recursos econòmics en el marc d’una institució, una empresa o bé un programa, projecte o servei cultural.

- Dissenya, dirigeix, produeix avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

- Diagnostica i corregeix desequilibris econòmics i financers en una institució financera o cultural, crea i planifica plans de finançament de projectes culturals i programes de patrocini. 

Continguts

Finances Operacionals

L'objectiu d'aquestes sessions és descriure un model simple d'anàlisi econòmica/financera i de diagnòstic.

La Finançament públic d'Art i Cultura

L'objectiu d'aquestes sessions és introduir l'alumne en els pressupostos públics i els seus principis: la rendició de comptes, transparència, etc., i proporcionar la base per al finançament públic de les arts i la cultura, mentre que s'estudien les tendències recents en les dades, principalment d'Espanya i la UE en general.

L'objectiu d'aquestes sessions és introduir l'alumne en qüestions com el patrocini i la seva història, els grans donants, amics, patrocini creuat, i el crowdfunding, etc., i proporcionar la base per al finançament públic de les arts i la cultura, mentre que s'estudien les tendències recents en les dades, principalment d'Espanya i la UE en general.
El finançament privat de les Arts i la Cultura
L'objectiu d'aquestes sessions és introduir a l'alumne en coses tals com el patrocini i la seva història, els grans donants, amics, patrocini creuat, i micromecenatge.
Es conjugaran les exposicions per part del professor dels continguts conceptuals i la realització de casos. En concloure, es realitzarà la resolució de casos que integrin els coneixements adquirits. Caldrà la formació de grups (de 3 a 5 membres) per a la resolució de casos que caldrà presentar i defensar en classe. 
En referència a la part del temari relativa a la gestió econòmica del sector públic, la metodologia consistirà en una part teòrica d'exposició i una teòrica de pràctica mitjançant exercicis i la resolució conjunta d'un cas real.

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs conjugaran les exposicions per part del professor dels continguts conceptuals i la realització de casos. En concloure, es realitzarà la resolució de casos que integrin els coneixements adquirits. Caldrà la formació de grups (d'entre 3 a 5 membres) per a la resolució de casos que caldrà presentar i defensar a classe. 

En referència a la part del temari relativa a la gestió econòmica del sector públic, la metodologia consistirà en una part teòrica d'exposició i una teòrica de pràctica mitjançant exercicis i la resolució conjunta d'un cas real.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es basarà en:

- La assistència i la participació en les discussions a l'aula.

- Un examen parcial

- L'elaboració i presentació d'un treball sobre l'anàlisi de viabilitat i finançament d'un projecte.

Bibliografia i recursos

Material didàctic