Universitat Internacional de Catalunya

Instruments per a la Gestió de la Cultura

Instruments per a la Gestió de la Cultura
3
5255
1
Primer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà

Presentació

La formació de qui es vol dedicar professionalment a la gestió de la cultura s' ha de sostenir sobre dos pilars. En primer lloc, ha de tenir una sòlida formació cultural: ha de conèixer el món de l'art, les lletres, la història, les idees, el patrimoni cultural, les llengües i les formes de comunicació, els sistemes d'organització social, etc.
El segon pilar és el coneixement -més pràctic- dels mètodes i les eines necessàries per a la gestió d'activitats i institucions culturals. Els gestors de la cultura potser no han de ser 'especialistes', però sí que cal que tinguin uns coneixements específics. La gestió d'equipaments i dels esdeveniments culturals s'ha fet molt complexa. Tirar endavant les iniciatives culturals requereix il·lusió i creativitat, però també exigeix el coneixement i l'aplicació de procediments de planificació, finançament, promoció, producció, difusió, etc., molt complexes i molt més rigoroses que en altres èpoques. En aquesta assignatura s'incideix especialment en aquests procediments.

Requisits previs

Els del màster

Objectius

El curs pretén proporcionar coneixements teòrics, però també una forta orientació a la seva aplicació pràctica. Es pretén desenvolupar la capacitat de l'alumnat per situar-se i interpretar les situacions i els problemes que es presenten en la gestió d'institucions culturals, tractar-los amb rigor, i millorar els procediments de presa de decisions.
Es tracta d'adquirir familiaritat amb l'ús d'eines formals per a l'anàlisi i el tractament dels problemes, i adquirir la capacitat per aplicar en cada cas els més adients.

Competències

Competències bàsiques
  • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, en el context de la gestió de la cultura.
  • Tenir capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
Competencias transversals  

1

Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competencias generals

2.

Analitzar i interpretar entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.

3.

Liderar, coordinar i formar part un equip de treball interdisciplinari.

4.

Crear, buscar i/o administrar els recursos en el marc d'una institució, una empresa, o bé en un programa, projecte o servei cultural.

5.

Capacitat de comunicar, dinamitzar i mediar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o servei cultural.

6.

Actuar de forma responsable traballant amb qualitat, rigor, eficiencia al servei de la societat.

7.

Demostrar capacitat d’apertura i flexibilitat atenent a la diversitat cultural i social de l’entorn.

 

 

Competències específiques

Ser capaç de identificar i fer servir les principals eines i mètodes de gestió econòmica aplicables en les diferents organitzacions culturals segons la seva misió (públic, sense afany de lucre, amb afany de lucre).

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant

1.

Posseix i compren coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, en el context de la gestió de la cultura.

2.

Té capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

3.

Sap Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

4.

Analitza i interpreta entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.

5.

Lidera, coordina i forma part un equip de treball interdisciplinari.

6.

Crea, busca i/o administra els recursos en el marc d'una institució, una empresa, o bé en un programa, projecte o servei cultural.

7.

Té capacitat de comunicar, dinamitzar i mediar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o servei cultural.

8.

Actúa de forma responsable traballant amb qualitat, rigor, eficiencia al servei de la societat.

9.

Demostra capacitat d’apertura i flexibilitat atenent a la diversitat cultural i social de l’entorn.

 10.

És capaç de identificar i fer servir les principals eines i mètodes de gestió econòmica aplicables en les diferents organitzacions culturals segons la seva misió (públic, sense afany de lucre, amb afany de lucre).

 

Continguts

1. QUÈ ÉS GESTIONAR. Característiques i elements fonamentals d'una organització. El principi d'equilibri. Estructura formal i estructura informal. El paper de les motivacions en les organitzacions culturals. Models organitzatius. Evolució d'una organització. 

. L'ORGANITZACIÓ FORMAL. Elements. El principi d'eficàcia. El disseny organitzatiu. Alguns instruments de gestió.

Apunts tema 1 Organització apuntestema1organiz2.pdf  


3. TRACTAMENT DELS COSTOS. Els costos dels projectes. Tipus de costos. Costos, ingressos i beneficis diferencials. El cost de l' oportunitat.

4. TROBAR EL PUNT D'EQUILIBRI: El marge de contribució i el punt d'equilibri d'un projecte. Risc operatiu dels projectes.

5. VALORACIÓ DE PROJECTES. El problema dels 'preus especials'. Quan cal o no cal suprimir una activitat. Decisions de producció a plena capacitat. Les decisions sobre preus.

6. TRACTAMENT DE LES INVERSIONS. Plantejament general del problema de les inversions. El paper del temps.

7. ANÀLISI DE L'ENTORN. Definició de sector. La competència. Determinants de la competència. Polítiques competitives.

8. PRESA DE DECISIONS AMB INCERTESA. Elements d'un problema de decisió. L'avaluació de plans d' acció. El valor de la informació. Tipus d'informació. 


9. DIRECCIÓ D'EQUIPS HUMANS. Funció estàtica i funció dinàmica. Estructura organitzativa i política de personal. Models de desenvolupament de la política de personal. 

10. SISTEMES DE TREBALL. Mètodes per a l'anàlisi del treball. Productivitat. Capacitat de treball. Sistemes de treball.

11. GESTIÓ DE LES RETRIBUCIONS. Contingut d'una política salarial. Criteris per a la determinació del salari. Disseny i anàlisi d'estructures salarials. 

12. EL FULL SALARIAL. Contingut i càlcul dels principals conceptes.

13. SISTEMES DE CONTROL DE PERSONAL. Indicadors de l'estructura de personal. Estudi de composició de plantilla. Indicadors. Control de productivitat. 

14. PLANIFICACIÓ DE PERSONAL. Anàlisi i previsió de necessitats. Valoració, selecció i promoció.

15. EL SECTOR DE LA CULTURA. Definició de sector cultural. Anàlisi de sectors culturals. Avaluació del grau de competència.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives

Descripció

Lliçons magistrals

Lliçons teòriques en què el professor ensenya bases conceptuals i metodologies de treball específiques de la matèria.

Resolució d’exercicis pràctics

Resolució d’exercicis de diversa índole.

Redacció i presentació oral de treballs individuals

Treball individual que comporta investigació, anàlisi de continguts, aplicació del raonament crític, redacció i/o presentació oral de les conclusions.

Treball autònom de l’alumne

Aprofundiment en els coneixements rebuts i consolidació d’aquests a través d’activitats d’autoaprenentatge.

Treballs grupals

Treball grupal que comporta recerca, anàlisi de continguts, aplicació del raonament crític, discussió conjunta i redacció i/o presentació oral de les conclusions.

Discussió de casos pràctics

Anàlisi, comentari i discussió de casos pràctics.

Anàlisi i discussió de textosarticles especialitzats i/o continguts en format audiovisual

Anàlisi, comentari i discussió de continguts específics ja sigui en format textual o audiovisual.

Seminaris

Classes monogràfiques en què el professor i els estudiants analitzen i comenten temes específics de les matèries del pla d’estudis.

 

Metodologia docent

Descripció

Seminaris

Classes monogràfiques en què el professor i els estudiants analitzen i comenten temes específics de les matèries del pla d’estudis.

Lliçó magistral

Classes teòriques en què el professor ensenya bases conceptuals i metodologies de treball de la matèria.

Mètode expositiu i participatiu

Presentació de casos, textos i discussió a classe amb la participació dels estudiants. Presentació oral de treballs per part dels estudiants.

Treball autònom de l’alumne

Treball personal de l’estudiant en què profunditza en els continguts i les experiències adquirits en les classes teòriques i pràctiques i els aplica.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es realitzarà a partir de l'assistència i a classe, la participació a les discussions, el treball dels casos pràctics, el resultat d'una prova parcial i una final.

Bibliografia i recursos

DRUCKER, P. F., Managing the nonprofit organitzations, Harper Collins, New York, 1990.

CHÍAS, J., El mercado son personas. Una introducción al marketing de servicios, McGraw Hill, Barcelona, 1991.

GARRIDO, J.M., La gestión cultural, ed. Caja de Murcia, 1996.

HEILBRUN, J., 'Non profit versus Profit-Making Firms: A Comment', en Journal of Cultural Economics, vol. 12, n. 2, decembrer 1988.

HENDON, W. S., 'Economic Incentives: Theater and Cultural programming', en Journal of Cultural Economics, vol. 2, n, 1, June.

INITS, Dimensió i estructura del sector cultural a Catalunya, ed. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1992.

REVISTA ECONÒMICA DE CATALUNYA, Economia de la cultura, dossier, n. 31, 1997.

ROSANAS, J. M. Y BALLARÍN, E., Contabilidad de costes para la toma de decisiones, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1990.

VERNIS, A. (et a.), La gestió de les organitzacions no lucratives, ed. Proa, Barcelona, 1997.

Una buena revista es el International Journal of Arts Management, editada en Canadá.

Material didàctic