Universitat Internacional de Catalunya

Sociologia

Sociologia
6
7814
1
Segon semestre
FB
Global Trends
Sociologia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


mcdeleon@uic.es

 

Presentació

L'assignatura de Sociologia en el grau de Publicitat i Relacions públiques pretén dotar l'alumne d'un coneixement global de la societat actual i emfatitzar la importància de la comunicació en els processos de formació de la cultura.


L'objectiu de la Sociologia (comprendre la societat ) és fonamental en la planificació i elaboració dels productes comunicatius. Per això, es pretén presentar la realitat dels estudis sociològics com una font d'informació fonamental i oferir les principals claus per a la comprensió del context social actual.


En darrera instància, l'objectiu fonamental de l'assignatura és oferir recursos discursius (teòrics i metodològics) que us permetin iniciar-vos en la imaginació sociològica, ajudant-vos a analitzar i comprendre com ha anat variant l'estructuració de les interdependències humanes (des de la modernitat fins als nostres dies) i quins han estat els efectes d'aquestes variacions. En aquesta anàlisi i en aquesta comprensió pararem una atenció molt especial a les diferents modalitats de governabilitat, control i resistència social, i a les formes de "socialitat", "individualització" i "subjectivitat" que elles comporten

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

Coneixements: 

 1. Conèixer la realitat de la ciència sociològica i els principals paradigmes teòrics. 
 2. Comprendre el paper de la publicitat i les relacions públiques en el procés de formació de la cultura i de la societat. 
 3. Conèixer el context social de l'era postmoderna i de la societat xarxa per a una òptima creació dels productes comunicatius publicitaris i de relacions públiques.
 4. Comprendre la realitat com un producte social fortament marcat per les dinàmiques del poder.

 Habilitats i actituds: 

 1. Utilitzar l'argumentació, la crítica i la creativitat en l'elaboració de discursos.
 2. Desenvolupar una actitud de respecte cap a la diversitat d'opinions en els debats.
 3. Reflexionar sobre la responsabilitat del professional de la publicitat i relacions públiques en la construcció d'un entorn social més just i solidari.
 4. Reflexionar sobre la possibilitat/necessitat del canvi social i els espais que permeten les dinàmiques del poder per dur-los a terme.

Competències

 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 96 - Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides

Resultats d'aprenentatge

- Identificar les principals tendències socials actuals en les creacions comunicatives publicitàries i de relacions públiques. 

- Distingir elements de formació cultural i de socialització en els productes publicitaris i en les campanyes de relacions públiques. 

- Assenyalar les diferents possibilitats d'influència social dels elements comunicatius utilitzats en els treballs realitzats. 

- Conèixer les eines de recerca sociològica per al seu ús en Publicitat.

Continguts

Teoria sociològica, orígens, modernitat, perspectives i postmodernitat. Les dinàmiques del poder i els espais de subjectivitat individual i col·lectiva. 


Bloc 1. Introducció a la sociologia en comunicació

Bloc 2. L'origen de la sociologia i principals paradigmes teòrics

Bloc 3. Principals perspectives sociològiques

Bloc 4. Comprendre la societat del segle xxi: cultura, economia i política en l'era postmoderna

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 
ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.2
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1.2
Laboratori. Grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 1.0
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATÒRIA

L'avaluació serà continuada. L’assistència i la participació és requerida. Consistirà en dos exàmens amb un valor del 70% de la nota, més la realització d’unes practiques que seran el 30%. Aquestes pràctiques algunes seran fetes a classe i d’altres a casa com exercicis. Cal aprovar les pràctiques i la mitjana de l’examen per aprovar l’assignatura. 

SEGONA CONVOCATÒRIA 

1. Examen final: 100 %

TERCERA CONVOCATÒRIA I SUCCESSIVES

1. Examen final: 100 %


* La normativa ortogràfica de la Facultat s’aplicarà a tots els exàmens i treballs.

* El plagi o la còpia en qualsevol activitat avaluable suposarà el suspens automàtic.

Bibliografia i recursos

Althusser, L. (2015). Sobre la reproducción. Madrid: Akal. 

Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona: Tusquets. 

Baudrillard, J. (2008). Cultura y Simulacro. Barcelona: Kairós. 

Beck, U. (2009). La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI. 

Becker, H. (2009). Outsiders: Hacia una sociología de la desviación. Madrid: Siglo XXI. 

Berger, P. L., y Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorrortu. 

Blumer, H. (1982). El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona: Hora D.L. 

Durkheim, E, (1982). La División del trabajo social. Madrid: Akal. 

Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI.

Guattari, F. y Rolnik, S. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños. 

Hardt, M. y Negri, T. (2005). Imperio. Barcelona: Paidós. 

Illouz, E. (2007). Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Madrid: Katz. 

Lipovetsky, G. (2010). La era del vacío. Barcelona: Anagrama.  

Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós 

Ritzer, G. (1993). Teoría sociológica contemporánea. México: McGrawn Hill. 

Stavrakakis, Y. (2007). Lacan y lo político. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

Weber, M. (2016). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza Editorial