Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia

Antropologia
6
7827
1
Primer semestre
FB
Humanitats
Persona i societat
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per demanar cita es pot escriure a: Dr. Josep Corcó (jcorco@uic.cat).

Presentació

L'assignatura d'Antropologia facilita el desenvolupament d'una idea coherent i completa de la persona humana, que fa possible el reconeixement de la pluralitat de les seves dimensions físiques, psíquiques, socials i espirituals, i la seva adequada integració. També s’ofereix a l’alumnat formació imprescindible en tot universitari, entenent que els principals reptes i problemes professionals, als quals en el futur haurà de respondre, són de caràcter humà.

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu principal fer reflexionar l’alumne per tal que:

1. Adquireixi un mètode de treball intel·lectual, que podrà aplicar en diverses àrees de la seva activitat futura.

2. Aprengui a generar una bona disposició davant de l’estudi, el treball i la vida.

3. Pensi sobre la persona humana i la seva naturalesa social i sociable.  

Competències

 

 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E21 - Domini dels diferents nivells i funcions del llenguatge
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E28 - Habilitat per organitzar informació cultural complexa de manera coherent des d'enfocaments puntuals
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs, l'estudiant podrà:

 • demostrar un coneixement raonat de l'ésser humà i les seves dimensions principals
 • comprendre i comentar els aspectes antropològics d'escrits filosòfics i literaris
 • posar per escrit el seu pensament creatiu a partir de les idees apreses
 • dialogar amb esperit crític i autocrític sobre idees relacionades amb l'antropologia

Continguts

I - LA PERSONA 


Tema 1. La persona
      1.1 L’antropologia
      1.2 Individu i persona
      1.3 Ciutadania i dret
      1.4 L'educació: el ple desenvolupament de la personalitat

Tema 2. La natura
      2.1 L'ordre natural
      2.2 L’animal amb paraula
      2.3 Art i natura
      2.4 El llibre de la natura


Tema 3. El temps humà
      3.1 La rellevància de la història
      3.2 Present, passat i futur
      3.3 El temps abstracte i els cicles naturals
      3.4 Història i transcendència

II.- LA SOCIABILITAT

 Tema 4. La sociabilitat
      4.1 Sociabilitat i socialitat.
      4.2 Família i llar
      4.3 Parella i matrimoni
      4.4 Les quatre edats de l’home

 

Tema 5 L’amistat
      5.1 El primer vincle social
      5.2 Objecte, tipus, condicions i propietats de l’amistat
      5.3 Amistat i autoestima
      5.4 L’amistat civil

Tema 6 Els beneficis
      6.1 Definició i tipus de beneficis
      6.2 La ingratitud
      6.3 Ciència i art dels beneficis
      6.4 Les Tres Gràcies

III.- LA VIRTUT

  Tema 7 La Virtut
      7.1 Vici i virtut
      7.2 Les tres virtuts teologals
      7.3 Les quatre virtuts cardinals
      7.4 Paideia i la formació

 

Tema 8 El treball
      8.1 Les necessitats i les ajudes humanes
      8.2 Retribució i creació
      8.3 El treball i l’oci
      8.4 La festa

Tema 9 El mite
      9.1 Contingut antropològic del mite
      9.2 Analogia i simbolisme
      9.3 El mite cosmogònic: creació i salvació
      9.4 Pensament mitjançant imatges

IV.- LA LLIBERTAT


Tema 10 La llibertat
      10.1 Llibertat i felicitat
      10.2 Exercici del lliure albir
      10.3 Igualtat essencial i diferències individuals
      10.4 Llibertat, igualtat i fraternitat


 Tema 11 El coneixement
      11.1 Veritat i certesa
      11.2 Coneixement sensible i coneixement intel·lectual
      11.3 La filosofia i la ciència
      11.4 La crítica i el relativisme

Tema 12 La Tolerància
      12.1 Intolerància, tolerància i tolerantisme
      12.2 Significat i objecte de la tolerància
      12.3 Fonament i límits de la tolerància
      12.4 Persones i opinions.

 V.- LA CIVILITZACIÓ


Tema 13 La civilització
      13.1 Civilització: identitat i tradició
      13.2 Civilització i cultura
      13.3 Civilització i religió
      13.4 Civilització i barbàrie

Tema 14 L’estructura humana i l’ordre social
      14.1 Cos, psique i esperit

      14.2 Les quatre funcions socials
      14.3 Justícia, equilibri, jerarquia
      14.4 La analogia home-societat-cosmos

Tema 15 El progrés
      15.1 El progrés científic, tecnològic i material
      15.2 Reflexió sobre els valors
      15.3 Desenvolupament material i desenvolupament humà
      15.4 La felicitat pròpia i dels demés

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats formatives de caràcter presencial són de dos tipus:

 1. Classes teòriques: sessions expositives a càrrec del professor, que tindran com a finalitat la transmissió de coneixements i l’activació de la reflexió en l’estudiant. Cada setmana lectiva s’impartirà la sessió corresponent a un dels temes del temari.
 2. Classes pràctiques: sessions de pràctica a l’aula en les que els alumnes realitzaran exercicis a partir de textos, extrets habitualment de fonts primàries i que analitzaran aspectes relatius als continguts teòrics. 

La proporció de les diferents activitats formatives, portades a terme amb la metodologia exposada, respecte del global de sessions serà la següent: classes teòriques (50%) i classes pràctiques (50%).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'estructuració de l'assignatura en sessions teòriques i pràctiques comporta l'avaluació dels coneixements i de les competències adquirides de manera diferenciada i a la vegada complementària. En el cas dels continguts de les sessions teòriques seran avaluats en una prova parcial i en una prova final, totes dues escrites i en les que es considerarà tant la capacitat de relacionar els continguts dels diferents temes de manera transversal, com el desenvolupament del pensament propi i original. Pel que fa referència a la part pràctica de l'assignatura, l'avaluació serà continuada.

Per tal que les dues parts de l'assignatura puguin fer mitja i obtenir així la qualificació final de l'assignatura serà necessari que les qualificacions cada part per separat s'aprovin independentment. La presència, atenció i participació a classe es tindran en compte com element avaluatiu rellevant en la definició qualitativa de la nota final.

Per normativa de la Facultat es descompten 0,10 punts com a mínim per cada falta d'ortografia en els exàmens i treballs.

 


Bibliografia i recursos

  Lectures recomendades de les sessions pràctiques (passatges):  
 • AGUSTÍ D'HIPONA, Les Confessions
 • ARENDT, H. La condición humana.
 • ARISTÒTIL, La Política.
 • BUBER, M. ¿Qué es el hombre?
 • CASSIRER, E. Antropología Filosófica.
 • CICERÓ, Sobre la Amistad.
 • GADAMER, H. G. Verdad y método.
 • GEHLEN, A. Antropología filosófica.
 • GUARDINI, R. Mundo y persona.
 • JAEGER, W. Paideia: Los ideales de la cultura griega.
 • LLANO, A. La vida lograda
 • MACINTYRE, A. Tras la virtud
 • MARITAIN, J. Para una filosofía de la persona humana.
 • MOUNIER, E. ¿Qué es el personalismo?
 • ORTEGA Y GASSET, La Rebelión de las masas.
 • PICO DELLA MIRANDOLA, G. Oratio de hominis dignitate
 • PIEPER, J. Las virtudes fundamentales.
 • PLATÓ, Diálogos.
 • ROUSSEAU, J.J. Emilio.
 • SCHELER, M. De lo eterno en el hombre
 • SÈNECA, Sobre els Beneficis.
 • TAYLOR, CH. Ética de la autenticidad
 • ZUBIRI, X. Siete ensayos de antropología filosófica

 

 

Manuals i altra bibliografia:

 

 • ALVIRA, R., Filosofía de la vida cotidiana, Rialp, Madrid 1999.
 • ANRUBIA, E., PLAY. La vida a través del cine y la filosofía, Editorial Comares, Granada 2021.
 • ARTIGAS, M., La mente del universo, EUNSA, Pamplona 1999.
 • HOSSEIN NASR, S., Hombre y naturaleza, Kier, Buenos Aires 1982.
 • LEWIS, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2002.
 • LLANO, A., El enigma de la representación, Síntesis, Madrid 1999.
 • MARÍN, H., Humano, todavía humano, La Huerta Grande Editorial, Madrid 2021.
 • OLIVES, J., La ciudad cautiva, Siruela, Madrid 2006.
 • SPAEMAN, R., Personas. Acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”, EUNSA, Pamplona 1999.
 • TERRASSA, E., El viaje hacia la propia identidad, EUNSA, Pamplona 2005.
 • YEPES, R., Fundamentos de antropología, EUNSA, Pamplona 1996.

 

Filmografia:

 

 • Axel, G. (1987), El festín de Babette
 • Capra, F. (1946), Qué bello es vivir
 • Chaplin, C. (1936), Tiempos modernos
 • Dreyer (1955), La palabra
 • Jackson, P. (2001), El Señor de los Anillos: la comunidad del anillo.
 • Lynch, D. (1980), El hombre elefante
 • Nicol, A. (1997), Gattaca
 • Welles, O. (1949), El tercer hombre
 • Whale, J. (1931), El Dr. Frankestein
 • Zinnemann (1966), Un hombre para la eternidad

Recursos digitals

 • Fòrum: Pensar amb imatges (a la intranet)

Material didàctic