Universitat Internacional de Catalunya

Història, Memòria i Historiografia

Història, Memòria i Historiografia
6
7828
1
Anual
FB
Humanitats
Coordenades de desenvolupament humà i cultural
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


A concretar amb l'alumnat.

Presentació

L'assignatura pretén reflexionar sobre què és la Història, com s'ha escrit (i s'escriu) la Història al llarg del temps i com es relacionen aquests conceptes amb la memòria.

Requisits previs

Cal estar motivat davant el fet històric, i com aquest afecta de manera indiscutible l'actual visió del present.

Objectius

Els que es deriven de l'aplicació dels continguts del temari.

Competències

1. Assolir una certa familiaritat amb alguns autors, revistes i textos representatius sobre el coneixement teòric de la història, la historiografia i la memòria, i ser capaç d’ubicar-los adequadament.

2. Assimilar bé i comprendre els trets característics de les diferents propostes historiogràfiques per explicar i narrar els fets, experiències i processos històrics.

3. Adquirir un coneixement satisfactori dels conceptes, termes i veus clau emprades en la historiografia actual. 

 

4. Capacitar l’alumnat perquè pugui analitzar de manera crítica i comparativa diferents obres històriques i valorar-les acuradament.

5. Exercitar l'habilitat de dialogar i debatre —amb els altres estudiants i amb el professor— entorn de textos significatius.

6. Millorar la capacitat de reflexionar sobre els supòsits teòrics i ideològics sobre els quals es fonamenten les lectures (historiografia i memòria) del passat.

7. Afavorir que l’alumnat aprengui a combinar creativitat i objectivitat.

8. Potenciar les capacitats de l'alumnat per escriure amb consistència lògica, claredat i correcció.

 

9. Conèixer les fonts de recerca, el seu estudi i tractament, i els recursos interdisciplinaris disponibles.

 

10. Aprendre les formes de plantejar un tema; dur a terme el treball; presentació i divulgació.

 

11. Reflexionar sobre el concepte de la història com a ciència i el seu mètode.

 

12. Capacitar l’alumne per a cercar, identificar, seleccionar, analitzar i utilitzar les fonts històriques i sobre la memòria més adients a un determinat tema de recerca.

 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E03 - Capacitat per comprendre i fer servir adequadament conceptes clau en cultura
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E06 - Consciència dels punts de vista que es deriven d'antecedents culturals i socials diferents i respecte cap aquests punts de vista
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E21 - Domini dels diferents nivells i funcions del llenguatge
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E28 - Habilitat per organitzar informació cultural complexa de manera coherent des d'enfocaments puntuals
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats
 • G08 - Capacitat d'investigació

Resultats d'aprenentatge

1.- Comprensió profunda dels conceptes d’ “història”, “historiografia” i “memòria”.

 

2.- Capacitat d’adquirir un sentit crític i analític de la realitat que ens envolta, aplicat sobretot al context sociocultural del nostre país.

 

3.- Utilització adequada dels diversos mètodes de recerca històrica per tal d’ésser capaç de comprendre els fenòmens socials que s’esdevenen en el nostre entorn.

 

4.- Capacitat per analitzar adequadament la informació i la documentació sobre l’entorn històric: els llocs de la memòria.

 

5.- Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades i raonades, tot respectant les opinions dels altres.

 

6.- Capacitat per saber analitzar, comprendre i avaluar textos, documentals i d’altres fonts d’informació sobre la nostra realitat actual, prenent com a base el coneixement de quin ha estat el nostre passat.

 

7.- Capacitat de produir textos escrits (i expressió oral) en diversos registres, amb correcció estilística i gramatical. Atendre sobretot als textos de registre formal, com ara ressenyes i recensions d’obres.

 

8.- Assolir un coneixement profund de l’evolució de la història de la historiografia des d’ Heròdot fins el segle XX.

 

9.- Fomentar l’ interès pel coneixement del món actual a través de la història.

 

10.- Haver assolit una àmplia familiarització amb l’ús de repertoris bibliogràfics, l’accés a la informació escrita a biblioteques i recursos digitals especialitzats.

Continguts

1.- Què és la Història

1.1.- Concepte de temps

1.2.- Concepte de memòria

1.3.- Sobre la “memòria històrica”

1.4.- Els “llocs de dictador”

1.5.- Historicitat, història, historiografia, teoria de la història

1.6.- La ciència de la història

1.7.- La necessitat social d’una consciència de passat

1.8.- Practicitat de la història científica

1.9.- El paper de les arts visuals, el cinema i la novel·la històrica en la creació i difusió de les imatges del passat

1.10.- Mètodes d’estudi de la historiografia: les fonts històriques

 

2.- Què és la historiografia

                  2.1.- Els mètodes d’estudi de la historiografia: fonts històriques

                  2.2.- El naixement de la història: Grècia i Roma

                  2.3.- La història es cristianitza: l’Edat Mitjana. L’especificitat bizantina

                  2.4.- La història esdevé cortesana: l’Edat Moderna (Renaixement, Barroc, Il·lustració)

                  2.5.- La història, entre la llegenda, la professionalització i la política: el segle XIX

                  2.6.- La historiografia al segle XX: tendències actuals

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura combinarà les sessions teòriques d’exposició del temari per part del professor i les sessions pràctiques de lectura de textos, anàlisi de fonts i debats programats i preparats prèviament.

ACTIVITAT FORMATIVAHORESCOMPETÈNCIES
Classe pràctica (anàlisi de casos, visites, ús de TIC...)
10E26 G04 G13 G14
Classe teoricoexpositiva
15E02 E03 G03
Seminari o taller (anàlisi de textos, debat, sessió amb especialistes, presentació oral de treballs...)
5E03 G04 G13 G30
Tutoria (individual o en grup)
3E03 G03 G14

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1r semestre:

entrega d'una ressenya llibre Todorov (50%): data límit 11 novembre 2022

examen final (50%): 9 desembre 2022

 

*PROGRAMA VOLUNTARIAT

L’assignatura participa en el programa de voluntariat que ofereix la Universitat. Absolutament voluntari. Tindrà un valor d’un 30% de la nota final del curs.

*TALLER SOSTENIBILITAT

L’assignatura ofereix la possibilitat de participar en el Taller sobre Sostenibilitat que organitza la Universitat. Absolutament voluntari. Tindrà un valor d’un 10% màxim de la nota final del 1r semestre.

 

AVÍS SOBRE EL PLAGI

El plagi consisteix a prendre les idees escrites per una altra persona i presentar-les com si fossin les pròpies idees, sense esmentar l’autor. El plagi (terme que ve de la paraula llatina per a ‘segrest’) és enganyós i deshonest.

•             Són exemples de plagi: copiar, parafrasejar o resumir les paraules d’algú altre sense citar adequadament la font o sense fer servir les cometes que són necessàries quan se cita literalment el que ha dit algú altre.

•             Per evitar el plagi, cal citar la font sempre que s’utilitzin les idees escrites per una altra persona i encara que la cita no sigui literal i sigui una paràfrasi o un resum de les idees d’altri. En les cites literals o directes cal utilitzar cometes i citar la font. En un treball acadèmic, no n’hi ha prou a fer constar genèricament la bibliografia emprada, sinó que cal esmentar explícitament la font allà on es recullen les idees escrites per una altra persona.

El plagi en els treballs escrits d’aquesta assignatura és inacceptable i, per tant, tot treball en què es cometi plagi serà avaluat amb un zero.

 

ORTOGRAFIA/EXPRESSIÓ ESCRITA

 Per normativa de la Facultat es descompten 0,10 punts com a mínim per cada falta d’ortografia en els exàmens i treballs.

Bibliografia i recursos

-ALCALÀ, C. Les presons de la República. Barcelona: Base, 2009.

-ARÓSTEGUI, Julio.  La investigación histórica: teoría y método. Barcelona: Crítica, 2001.

-AURELL, J.: La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos. València: Universitat de València, 2005

-CARBONELL, Ch.-O., La historiografía. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

-CARR, E.H. ¿Qué es la historia?. Barcelona: Ariel, 1999.

-FERRO, M. El resentimiento en la historia. Madrid: Cátedra, 2009.

-GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método I. Salamanca: Sígueme, 1997.

-GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método.II. Salamanca: Sígueme, 1998.

-GADAMER, Hans-Georg. El problema de la conciencia histórica. Madrid: Tecnos, 2000.

-KOSELLECK, Reinhart. historia/Historia. Madrid: Trotta, 2004.

-MORADIELLOS, Enrique. Las caras de Clio. Una introducción a la historia, Madrid: Siglo XXI, 2001.

-MORADIELLOS, Enrique. El oficio de historiador. Madrid: Siglo XXI, 2008 (5ª ed).

-SÁNCHEZ MARCOS, Fernando (Coord). Prácticas de Historia Moderna. Barcelona: PPU, 1990.

-SÁNCHEZ MARCOS, Fernando, Invitación a la historia. La historiografía, de Heródoto a Voltaire, a través de sus textos, Barcelona: Idea Books, 2003.

-SÁNCHEZ MARCOS, Fernando, Las huellas del futuro: historiografía y cultura histórica en el siglo XX. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012.

 

-SIMON, Antoni (Dir) Diccionari d’Historiografia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003.

-SUÁREZ, Federico. La historia y el método de investigación histórica. Madrid: Rialp, 1977.

-RANZATO, G. El pasado de bronce. Barcelona: Destino, 2007.

-TODOROV, T. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000. 

 

* En negreta, les obres fonamentals.

Material didàctic