Universitat Internacional de Catalunya

Epidemiologia i Estadística

Epidemiologia i Estadística
3
7880
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


L'horari d'atenció d'aquesta assignatura no està fixat prèviament sino que és a petició via correu electrónic al professor corresponent:

Adrián González (agonzalezm@uic.es)

 

Presentació

En els graus de la branca de les ciències de la Salut, i per tant d'odontologia, s'estudien fenòmens afectes de variabilitat. De la observació clínica d'aquests, i la recerca de respostes adequades, sorgeix la necessitat de mesurar, ordenar i sistematitzar les dades per a posteriorment postular lleis, i extrapolar els resultats obtinguts a tota la població d'estudi, amb la finalitat d'obtenir conclusions que portin a una millor pràctica clínica. La bioestadística és la ciència, que amb rigor científic, ens dona les eines quantitatives per a realitzar aquesta tasca. L'epidemiologia, d'altra banda, és "l'estudi de la distribució i els determinants d'estats o esdeveniments (en particular de malalties) relacionats amb la salut i l'aplicació d'aquests estudis al control de malalties i altres problemes de salut". Totes dues àrees són necessàries per a poder realitzar una anàlisi i lectura crítica de la literatura científica, a fi de fomentar la praxi clínica basada en l'evidència científica.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

Finalitzada la assignatura els alumnes hauran adquirit els coneixements:

 • Realitzar una anàlisi bàsica de dades.
 • Interpretar adequadament els aspectes metodològics i els resultats bàsics de publicacions científiques.
 • Entendre la malaltia a partir de diferents mesures que aporta l'epidemiologia.
 • Conèixer els diferents tipus d'estudis necessaris per a la investigació epidemiològica.
 • Establir el procediment metodològic i d'anàlisis a fi de poder respondre els objectius concrets que planteja un estudi clínic.
 • Planificar bé una investigació.

Competències

Es treballaran les següents competències:

 • Ús i gestió de la informació i la cerca
 • Capacitat d'anàlisis i síntesis
 • Habilitat per treballar de forma autònoma.
 • Capacitat d'aplicar coneixements a la pràctica
 • Coneixements de la professió a l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per generar coneixements  a partir de la pràctica.

 

 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària

Resultats d'aprenentatge

 • 2.06 - Formular preguntes de recerca adequades
 • 2.08 - Saber llegir les publicacions científiques amb esperit crític i reconèixer les seves parts
 • 2.10 - Comprendre els conceptes fonamentals relacionats amb l'epidemiologia i el procés científic
 • 2.11 - Comprendre i interpretar els conceptes fonamentals de la bioestadística relacionats amb l'odontologia
 • 2.12 - Utilitzar les eines informàtiques específiques

Continguts

 1. Introducció a l'estadística
 2. Estadística descriptiva
  1. Taules de freqüències
  2. Mesures estadístiques
  3. Representació gràfica
  4. Estadística descriptiva bivariant
 3. Inferència estadística
  1. Introducció: intèrval de confiança i contrast d'hipòtesi
  2. Inferència univariant 
  3. Inferència bivariant
 4. Epidemiología
  1. Introducció a l'epidemiología
  2. Tipus d'estudis
  3. Mesures de freqüència
  4. Mesures d'associació
  5. Mesures d'impacte

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes teòriques s'impartiran en forma de classe magistral a l'aula.

En les classes pràctiques en aula, que tractaran sobre temes vists en les classes teòriques, s'utilitzarà un programa estadístic per a la realització dels exercicis pràctics proposats. Les explicacions sobre els exercicis estaran disponibles en vídeos perquè els alumnes els realitzin de manera autònoma.

 

ACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIACRÈDITS ECTS
Classe magistral
2.5
Seminari
0.5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria:

 • Examen final: Examen tipus test al final de curs que inclou tot el contingut de l'assignatura. Representa el 50% de la nota del alumne. És obligatori aprobar-lo per aprobar l'assignatura.
 • Treball final: Treball a entregar al final del curs per aplicar els continguts de les classes pràctiques. Representa el 30% de la nota del alumne. És obligatori aprobar-lo per aprobar l'assignatura.
 • Evaluació continuada: Petites tasques entregades al llarg del curs. Representa el 20% de la nota del alumne.
Segona convocatòria:
Per a aprovar l'assignatura, és necessari aprovar la/s part/s que hi hagi/n quedat pendent/s en primera convocatòria (examen final i/o treball final, que tindran el mateix format que en la primera convocatòria). Es guardarà, en el seu cas, la nota de la part aprovada en primera convocatòria (examen final o treball final).

Bibliografia i recursos

 • Martínez-González MA, Sánchez-Villegas A, Faulín Fajardo FJ. Bioestadística amigable (2ª ED). Díaz de Santos. Madrid; 2006.
 • Pardo Merino A, Ruiz Diaz MA, San Martín R. Análisis de datos en Ciencias Sociales y de la Salud I (2ª ED). Editorial Síntesis
 • CDC. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. Third Edition. Atlanta: CDC; 2012.