Universitat Internacional de Catalunya

Expressió Gràfica

Expressió Gràfica
9
7977
1
Primer semestre
FB
Mòdul Propedèutic
Expresió Gràfica
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Els professors atendran als alumnes d'Expressió Gràfica mitjançant cita prèvia concertada via e-mail.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Dibuixar és en si projectar en el sentit més profund del concepte. Aprendre a dibuixar és aprendre a projectar.

Entenem l'expressió gràfica des del seu doble vessant:

1.- Dimensió positiva, analítica i projectiva de tota representació gràfica: disciplina i ofici, que tendeix a la sensibilització de la visió i a l'enriquiment del sentit de la forma, ritme i abstracció.

2.- Rellevància del seu maneig i domini de cara al desenvolupament de les capacitats projectives: instrument necessari per a l'exercici de l'arquitectura.

L'ensenyament de l'Expressió Gràfica implica directament la idea de taller. Dibuixar s'aprèn dibuixant: el mètode assaig-error serà bàsic per a la progressió de l'alumne en l'assignatura.

L'assignatura farà especial recalcament en l'educació de la mirada i la capacitat d'anàlisi de la realitat tant cultural, com a física, subjectiva i de síntesi (forma, elements, significat).

El dibuix en la seva dimensió creativa, analítica i projectiva.

Requisits previs

Coneixements bàsics de matemàtiques, geometria i dibuix tècnic i artístic.

Objectius

L'objecte de l'assignatura d'Expressió Gràfica consisteix a proporcionar a l'alumne una base general de DIBUIX TÈCNIC ARQUITECTÒNIC, amb la qual es pugui enfrontar a la representació gràfica dels conceptes teòrics que rep paral·lelament en assignatures com Informàtica, Projectes, Construcció, etc.

Competències

  • 03 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
  • 04 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual
  • 05 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
  • 06 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
  • 1-T - Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
  • 2-T - Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques

Resultats d'aprenentatge

Al final de curs l'alumne haurà de ser capaç d'entendre i representar la realitat a través de les eines pròpies de l'arquitecte:

*el croquis, com a eina d'anàlisi i coneixement,

*el sistema dièdric i les projeccions planes que aprofundeixen en la racionalització general de la representació,

 *el dibuix en la seva dimensió interpretativa mitjançant la posada a escala

Continguts

L'assignatura és de caràcter eminentment pràctic. Es desenvolupa en dues sessions setmanals de 3,5 hores durant les quals s'aniran repassant els continguts teòrics de l'assignatura:

Presentació: Ordre, simetria, ritme i repetició, jerarquia.

Escala i proporció: les escales útils, sistemes de proporció, els ordenis, les mesures antropomòrfiques, el modulor.

L'esbós: aixecament de plànols, cotes generals, materials i textures.

El sistema dièdric: plantes, alçats, seccions, fitat, ombres, materials.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa classes seran eminentment pràctiques però tindran intercalades petits paquets teòrics que s'aniran incloent en els exercicis proposats.

L'assignatura desenvoluparà quatre exercicis pràctics durant el semestre, de menor a major dificultat, realitzats únicament amb retolador negre sobre format DINA3 i sempre a mà alçada, és a dir, sense l'ajuda d'esquadres o cartabons.

S'estudiaran a classe alguns casos rellevants d'arquitectura contemporània, que donaran motiu a la discussió de la dimensió teòrica, simbòlica, cultural i interpretativa de la representació gràfica arquitectònica.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Classe participativa
03 04 05 06 11 1-T 2-T 1,5
Classe pràctica
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Tutories
03 04 05 06 10 1-T 2-T 1
Estudi individuals o en grup
03 04 05 06 10 1-T 2-T 4,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn tractar-se d'una assignatura eminentment pràctica l'avaluació serà continuada, constant i progressiva. Se suposa que la corba d'aprenentatge de l'alumne serà ascendent i progressiva per la qual cosa els exercicis aniran guanyant en qualitat, precisió i presentació.

L'assignatura consta de dues convocatòries: gener (ordinària) i juny (extraordinària), consistents en la resolució d'un exercici, de caràcter similar als efectuats durant el curs, i adaptat a un temps de 3h.

No obstant això, si el curs s'ha seguit i realitzat satisfactòriament, l'alumne pot aprovar l'assignatura sense haver de realitzar aquest examen.

Per aprovar l'assignatura per curs (sense examen) hauran de complir-se els següents requisits:

1.- Assistència i participació mínima obligatòria del 80% de les classes.

2.- Lliurament en els terminis establerts pel professorat, dels treballs de curs.

3.- Exercicis resolts amb retolador (no a llapis).

4.- Cada làmina haurà d'incloure, en el seu angle inferior dret, les següents dades: nom i 1er cognom de l'alumne, assignatura i curs.

5.- Tenir un màxim d'1 exercici suspès al llarg del curs.

Convocatòria de gener (ordinària): examen de 3h. a realitzar en classe, segons proposta del professorat de l'assignatura.

Convocatòria de juny (extraordinària): examen de 3h. a realitzar en classe. En la convocatòria extraordinària, els alumnes hauran de presentar-se a l'examen aportant un dossier amb els exercicis repetits que durant el curs hagin obtingut pitjor qualificació, així com dibuixos pertanyents a altres assignatures (projectes, construcció, etc.) de característiques similars. 

La distribució de l'avaluació serà el següent: 65% examen; 35% dossier.

Criteris d'avaluació:

Cada exercici haurà de complir uns requisits mínims de qualitat, concretats en els següents paràmetres:

- correspondència entre el real i el representat

- resolució de textures i materials

- inserció de codis (títol projecció: secció, planta, etc.) i cotes

- neteja i claredat expositiva de la làmina

Bibliografia i recursos

NEUFERT, Ernst. El arte de proyectar en arquitectura. 15ª edición (Barcelona: Gustavo Gili, 2012)

CHING, Francis D.K. Design drawing (John Wiley & Sons Ltd., 2011)

MONEO, Rafael, CORTÉS, Juan Antonio. Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales (Barcelona: ETSAB, 1976)

Pot descarregar-se al seguent enllaç: http://es.scribd.com/doc/74132400/Comentarios-Sobre-Dibujos-de-20-Arquitectos-Actuales-Juan-Antonio-Cortes-Rafael-Moneo-1976

EDWARDS, Betty. Aprender a dibujar (Madrid: Hermann Blume, 1984)

Pot descarregar-se al seguent enllaç: http://dibujemos.wordpress.com/2010/09/27/aprender-a-dibujar-con-el-lado-derecho-del-cerebro/