Universitat Internacional de Catalunya

Plató

Plató
1
8005
1
Primer semestre
OB
Comunicació
Cursos Zero
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Geoffrey Cowper – gcowper@uic.es

Amb cita prèvia a través del correu electrònic o 5-10 minuts després de cada classe presencial.

Presentació

Plató és una assignatura d'1 crèdit ECTS que s'imparteix en el primer semestre del primer curs de Publicitat i Relacions Públiques.

Aquesta assignatura introdueix als alumnes al món professional, dotant-los de coneixements tècnics i narratius molt importants per transmetre el missatge desitjat. A més experimentaran el que comporta treballar en equip i adquiriran actituds professionals davant la creació d'un producte audiovisual.

També és molt important que aprenguin el funcionament de la reserva de material per als rodatges i de les sales de muntatge i postproducció.

Professor: Geoffrey Cowper

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

Donar a conèixer les bases dels coneixements tècnics i narratius necessaris per elaborar un producte audiovisual.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes s'iniciaran en un entorn professional amb autonomia respecte a lús de les càmeres i la seva aplicació en el llenguatge audiovisual.

Pràctica en totes les funcions que es necessiten per a l'elaboració d'un producte audiovisual. 

Utilitzaran amb criteri recursos narratius per realitzar un producte audiovisual.

Continguts

1. Conceptes bàsics del llenguatge i narrativa audiovisual.

2. Descripció dels processos de creació d'un producte audiovisual.

3. Anàlisi tècnica, estètica i crítica d'anuncis televisius.

4. Materials de rodatge: pla de producció, pla de rodatge i storyboard.

5. Breu introducció a les funcions de la càmera.

6. Breu introducció al muntatge.

7. Anàlisi i autocrítica del resultat de les pràctiques.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura consta d'una part teòrica, una part pràctica amb coaching i seguiment, i una última part d'avaluació i crítica.

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
0,2
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0,5
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs farà ús parcial de la multiavaluació, una metodologia que permetrà realitzar un seguiment segons el llistat dels següents criteris: actitud, treball en equip, compliment de termini, creativitat, disseny i contingut.

Exercicis:

Creació de l'idea, dossier informatiu i guió literari

Storyboard i pla de producció 

Pràctica de càmera 

Pràctica d'edició de vídeo

Presentació dels treballs

Avaluació:

50% Nota de grup (Resultat projecte + treballs escrits)

30% Nota individual* (memòria individual + nota individual basada en l'assistència**, iniciativa, habilitats tècniques i treball en equip)

20% Examen

* És imprescindible aprovar la part individual per a superar l'assignatura.

** El 80% d'assistència és obligatòria per aprovar l'assignatura.

En cas de no aprovar en primera convocatòria, la segona convocatòria consistirà en desglossar exhaustivament una peça audiovisual preexistent centrant-se en el concepte principal, la història, el target de la campanya i com aquesta és mostrada al seu públic a través de la narrativa, el càsting, les contribucions artístiques de cada departament (direcció, fotografia, muntatge, so, música, direcció artística, efectes visuals, vestuari i maquillatge) i sobretot si el objectiu principal de la peça en qüestió ha estat aconseguit i com.

Bibliografia i recursos

El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones de Robert McKee. ALBA Editorial, 2009.

 

¡Salva al gato! de Blake Snyder. ALBA Editorial, 2010.

 

La mirada del director de Jeremy Kagan. Plot Ediciones, 2005.

 

Así se hacen las películas de Sidney Lumet. RIALP, 1999.

 

En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico de Walter Mürch. Ocho y Medio, 2003.

 

Lecciones de Cine: entrevistas a cargo de Laurent Tirard. Laurent Tirard. Paidos Iberica, 2010.

 

La dramaturgia. Los mecanismos del relato: Cine, Teatro, Opera, Radio, Television, Comic de Yves Lavandier. Ediciones Internacionales Universitarias, 2003.

 

El Cine según Hitchcock de François Truffaut. Alianza Editorial, 2010.

 

101 cosas que aprendí en la Escuela de Cine de Neil Landau. Abada, 2012.

Material didàctic