Universitat Internacional de Catalunya

Cooperació 1

Cooperació 1
3
8099
4
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Cooperació 1
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'arquitectura pot ser una eina molt útil en països en vies de desenvolupament, en aquests llocs és on es troben els ratis d'urbanització més elevats del mon, i és a on la construcció i planificació es fa més necessària.

És bàsic per desenvolupar projectes en aquest àmbit conneixer les condicions i caracteristiques del pais o regió, és molt diferent construir a Europa a fer-ho a Sud-America o Asia, no és només una questió de Clima sino de cultura, sociologia o economia.

L'arquitectura quan construim sense recursos es arquitectura en essència ja que es necessari treballar amb materials locals i de baix cost, és necessari economitzar sistemes constructius i pensar en solucions de bon funcionament climàtic.

És necessari desenvolupar investigació en aquest camp i treballar en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament per evitar les creixents desigualtats socials, es preten dotar a l'alumne d'eines i coneixements necessaris per a poder treballar en aquest àmbit i crear un espai de reflexió de contingut social.

Per al desenvolupament de l'assignatura contem amb la col·laboració d'una de les ONGs més reconegudes en el nostre pais, la Fundació Vicente Ferrer, aquesta ONG centra la seva tasca en erradicar la pobresa en una de les zones més pobres de la India, es districte d'Anantapur.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs

Objectius

 El principal objectiu és el desenvolupamnet de projectes arquitectònics en el context de la cooperació, son projectes que vindràn definits per les necessitats de la Fundació Vicente Ferrer, es treballaràn aspectes reals que la Fundació cregui necessaris per al bon desenvolupament de la seva tasca.

Generar un focus d'investigació en torn a projectes de cooperació, treballant aspectes com l'arquitectura i cultura del lloc, l'arquitectura vernàcula, el desenvolupament humà sostenible, la construcció sostenible i solucions constructives ecològiques i de baix cost.

Sensibilitzar i reflexionar sobre la necessitat d'arquitectes en el context de la cooperació, generar compromís social i canalitzar l'energia i la feina en projectes que incideixin positivament en el desenvolupament de grups socials necessitats.

Competències

  • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
  • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
  • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
  • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
  • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
  • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.

Continguts

-Projectes arquitectònics de cooperació al desenvolupament

-Aspectes bàsics de la cooperació: fases de cooperació, agents que intervenen (ONG, institucions, agències) i el paper de l'arquitecte.

-Necessitats socials, calitat de vida, habitabilitat i programes bàsics de vivenda.

-Ecologia, sostenibilitat i principis de conservació de recursos energètics i medioambientals en el projecte arquitectònic.

-Relació entre patrons culturals i responsabilitats socials de l'arquitecte en el projecte arquitectònic.

-Arquitectura vernàcula i projecte arquitectònic

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaDurant tot el semestre es desenvoluparà un projecte arquitectònic que respongui a les necessitats que ens traslladi la Fundació Vicente Ferrer abans de l'inici de curs.

Per al correcte desenvolupament del projecte és necessari abordar diferents temàtiques i generar investigació entorn a elles:

-Projectes que realitza la Fundació Vicente Ferrer; programes, funció, a qui van dirigits

-Construcció local a India, en especial el cas d'Anantapur.

-Exemples de bones pràctiques en projectes de cooperació al desenvolupament

-Aprenentatje de la cultura i forma de vida a la India

-Materials i sistemes constructius eficients, ecològics, sostenibles i de baix cost que siguin aplicables al cas d'Anantapur

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 51 52 55 57 0,36
Classe participativa
34-T 35-T 51 52 55 57 0,36
Classe pràctica
34-T 35-T 51 52 55 57 0,39
Tutories
34-T 35-T 51 52 55 57 0,39
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 51 52 55 57 1,50

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'evaluació serà continuada "cada setmana conta", es valorarà la participació activa a classe i es tindrà en conte l'assitència i interès, així com la creativitat, profunditat crítica, capacitat d'anàlisi, professionalitat i presentació.

S'evaluarà el seguiment a classe i el projecte de curs, el projecte de curs tindrà un seguiment setmanal i una presentació final. El projecte de curs suposarà en 70% de la nota final.

El 30% restant sortirà dels exercicis.

 

Bibliografia i recursos

 Fundació Vicente Ferrer:

-          El encuentro con la realidad, ed. Planeta. Vicente FERRER

-          Vicente Ferrer: la revolución, ed. Planeta. Alberto OLIVERAS

-          Un pacto de amor, mi vida junto a Vicente Ferrer, ed. Espasa. Anna FERRER

www.fundacionvicenteferrer.org

Arquitectura social:

-          Design for the other 90%, ed. Assouline. Cynthia E. SMITH, AÑO 2007

-          El tiempo construye!: el proyecto experimental de vivienda de Lima: génesis y desenlace, ed. Gustavo Gili. Fernando GARCIA-HUIDOBRO, Diego TORRES TORRITI, Nicolas TUGAS, año 2008

-          Un techo para vivir: tecnologías para viviendas de producción social en América Latina Ed. Universidad Politécnica de Catalunya. Año 2005

-          Contra el hambre de vivienda: soluciones tecnológicas latinoamericanas, ed. Escala. Julian SALAS SERRANO, año 1992

-          Arquitectura sin arquitectos, ed. Buenos Aires, Editorial Universitaria. Bernard RUDOFSKY, año 1965

-          Extreme architecture, building for challenging enviroments, ed. Lauren King Publishing, London. Ruth SLAVID, año 2009

-          Designing the sustainable school, ed. Images pub. Alain FORD, año 2007


Referències arquitectes

-          Diébédo Francis Kéré, arquitecte de Burkina Faso establert a Berlín

-          Anna Heringer, arquitecta establerta a Austria.

-          SISA, Social Impact Sustainable Archietcture

-          Julian Salas, arquitecte, Madrid.