Universitat Internacional de Catalunya

Construcció 7

Construcció 7
5.5
8133
5
Segon semestre
OB
Mòdul Tècnic
Construcció 7
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


L'atenció a l'alumne serà personalitzada, per a concertar correccions fora de l'horari de clase es recomana posar-se en contacte amb els professors via mail.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'objectiu del curs de Construcció 7 és el de recolzar a l'alumne en el desenvolupament del seu Treball Fi de Grau (TFG) aportant al projecte l'obligada definició material i tècnica. El TFG és el projecte on es posen de manifest aquells coneixements assimilats durant la carrera.

El coneixement dels materials, els productes, els sistemes constructius, el concepte estructural que sustenta la proposta, l'optimització dels sistemes de condicionament tècnic,.... en definitiva, la materialitat real del projecte ha d'ésser entesa com un dels objectius principals del curs.

Requisits previs

Es recomana tenir aprovades totes les assignatures de Construcció, Estructures i Instal·lacions de cursos anteriors, tot i que és la Direcció de l'ESARQ la que defineix al final, els criteris d'incompatibilitat de matricules entre les diferents assignatures.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és acompanyar i assessorar a l'alumne en el decurs del procés de redacció del Treball Fi de Grau.

Aquest seguiment porta implícit el repàs i l'ampliació de coneixements relacionats amb l'estructura i la seva coherència amb els sistemes constructius generals del projecte, l'elaboració d'una documentació gràfica coherent i la sintonia amb les decisions preses en el decurs del procés projectual.

Competències

  • 12-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
  • 13-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
  • 14-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
  • 15-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
  • 25 - Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seva patologia.

Resultats d'aprenentatge

El resultat de l'aprenentatge s'ha de manifestar en el Treball  Fi de Grau. Aquest, ha de reflectir de forma clara tots els processos relacionats amb la materialitat, els sistemes constructius utilitzats, l'estructura i el condicionament tècnic del projecte.

Continguts

TEMA 1  EL CONTACTE AMB EL TERRENY

Moviment de terres. Topografia actual i modificada. Estructures de contenció i fonaments. Seqüència temporal dels processos constructius. Coherència entre sistemes de fonamentació i estructura del projecte. Afectació a l’entorn natural i construït.

TEMA 2  ESTRUCTURA

Comprovació i validació de l’hipòtesi estructural. Coherència del tipus estructural i la seva materialitat. Compatibilitat entre  estructura i els sistemes constructius generals del projecte. La construcció de l’estructura.

TEMA 3  ENVOLVENT

Compatibilitat entre envolvent i estructura. Validació del sistema constructiu tancament proposat en aspectes relacionats amb l’estanquitat, l’aïllament acústic i tèrmic.  

TEMA 4  CONDICIONAMENT TÈCNIC I COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

Eficiència energètica de l’envolvent. Validació de les fusteries exteriors i els elements vidriats.

TEMA 5  EL DETALL EN EL PROJECTE

Definició del projecte des de l’escala de detall.

Selecció d’aquells elements més representatius i definitoris de la materialitat del projecte: elements de serralleria i/o fusteria, elements de comunicació vertical, l’escala, elements especials de mobiliari, un local humit,....

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'organitza en 5 blocs temàtics que es van desenvolupant al llarg del curs. Aquests temes es tractaran de forma col·lectiva a cada sessió, amb el treball personal de cada alumne com a base de treball. Durant les sessions, s'introduiran explicacions teòriques i es comentaran exemples pràctics relacionats amb el projecte del curs.

La documentació suport de les sessions colectives de treball es lliurarà per part de l'alumne al professor amb una setmana d'antelació, i es farà sempre en format digital.

Tanmateix es faran correccions individualitzades per resoldre temes particulars de cada alumne.

A final de curs, l'alumne lliurarà un document que contingui la documentació tractada durant el curs amb les correccions pertinents derivades de les sessions temàtiques.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1,38
Classe participativa
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,3
Classe pràctica
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,46
Tutories
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,79
Estudi individuals o en grup
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2,75

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs valorarà el seguiment i presència de l'alumne a totes les sessions temàtiques del curs. És obligatori el lliurament de la documentació tècnica durant el curs. La nota final s'obtindrà a partir de valorar el resultat final del treball (75%), i els diferents lliuraments realitzats durant el curs (25%).

Bibliografia i recursos

La bibliografia de consulta és l'especificada al llarg de la carrera en les diferents assignatures tècniques. En tot cas, es podrà recomanar la consulta de bibliografia específica en funció del treball de cada alumne.