Universitat Internacional de Catalunya

Projectes 7

Projectes 7
6.5
8136
5
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Projectes 7
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


S'atendrà a tots els alumnes prèvia cita sol·licitada als correus electrònics

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Projectes 7 i Projectes 8 conformen el darrer cicle de projectes previ a l’obtenció del títol d’arquitecte, i s’orienten a l’elaboració del Treball de Fi de Grau. En ambdues assignatures es planteja la intervenció en un entorn metropolità complex que requereix el treball simultani a escala local i regional, i la integració de variables socials, ambientals i econòmiques des d’un enfocament innovador. En aquest context, l’alumne desenvolupa la seqüència cíclica anàlisi - síntesi – projecte en un ampli recorregut escalar que abasta des del paisatge fins al detall constructiu.

Durant aquest procés, l’alumne alterna el treball en grup per resoldre la definició de l’estructura territorial i els àmbits urbans d’oportunitat, amb el treball individual per abordar en la seva totalitat el projecte dels edificis i espais públics adjacents. Les diverses propostes individuals han de contribuir a la construcció d’una matriu cívica unitària i visualment coherent. Igualment, cada intervenció puntual ha d’incorporar el programa d’usos necessari per generar centralitat i afavorir la regeneració de l’entorn metropolità.

Requisits previs

Haver aprovat les assignatures de projectes anteriors.

Objectius

Projectes 7 culmina la preparació de l'alumne per a la pràctica professional mitjançant el desenvolupament del Treball Final de Grau, i amb aquest propòsit contempla els següents objectius generals:

- Formar a l'alumne en el maneig simultani de les múltiples escales del projecte arquitectònic. Propiciar la integració dels diversos nivells de decisió atenent a la màxima coherència entre la interpretació de la ciutat i el territori, i el desenvolupament d'un edifici específic, incloent el disseny de l'espai interior i els detalls constructius.

- Formar a l'alumne en el treball multidisciplinari. Propiciar la integració de les variables aportades per les diverses àrees de coneixement que intervenen en el desenvolupament del projecte arquitectònic (construcció, estructures, instal·lacions, urbanisme, sostenibilitat, accessibilitat, composició i expressió gràfica).

- Formar a l'alumne en el treball col·laboratiu. El projecte individual haurà de contribuir a favor d'un projecte col·lectiu estratègic d'ordre superior.

Competències

 • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 36-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 39-T - Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 43-T - Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • 44-T - Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 50 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • 62 - Coneixement de la taxació de béns immobles.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne desenvoluparà de forma conscient i autònoma la pràctica multiescalar i pluridisciplinar del projecte arquitectònic, i serà capaç d'inscriure la seva proposta individual dins d'una visió col·lectiva de conjunt. Per a això, articularà amb coherència el projecte del paisatge, l'ordenació urbana d'un àmbit d'oportunitat, i el disseny d'un edifici i el seu entorn immediat. L'alumne oferirà una explicació gràfica i escrita completa de l'edifici desenvolupat en tots els aspectes i escales propis del Projecte bàsic i el Projecte d'execució. Igualment, comunicarà oralment la seva proposta amb solvència, acompanyant-se de les maquetes i els recursos audiovisuals adequats.

Continguts

Els continguts d'aquesta matèria es disposen en línia amb els objectius abans especificats, amb la finalitat de desenvolupar les corresponents competències (35-T, 37, 42, 45-T, 46, 47-T, 51, 52, 53,  55, 57, 58, 59, 60 i 61) a dalt detallades:

- Projectes arquitectònics bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
- Projectes urbans.
- Aspectes d'afectació de la direcció d’obres en projectes arquitectònics.
- Elaboració de programes funcionals d'edificis i espais urbans.
- Intervenció, conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni construït des del punt de vista del projecte.
- Barreres arquitectòniques.
- La crítica arquitectònica en el projecte.
- El condicionament ambiental passiu, l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural en el projecte arquitectònic.
- Catalogació del patrimoni edificat i urbà, i planificació de la seva protecció des del punt de vista del projecte.
- Projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
- Projectes d'obra civil.
- Traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
- Normes i ordenances urbanístiques.
- Estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
- Teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics en la seva aplicació al projecte  arquitectònic.
- La incidència de la història general de l'arquitectura en el projecte.
- Simbolització, funcions pràctiques i ergonomia en el projecte arquitectònic.
- Necessitats socials, qualitat de vida, habitabilitat i programes bàsics d'habitatge.
- Ecologia, sostenibilitat i principis de conservació de recursos energètics i mediambientals en el projecte arquitectònic.
- Les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental: els seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics aplicats al projecte arquitectònic.
- Afectació en el projecte arquitectònic de l'estètica, de la teoria i de la història de les belles arts i arts aplicades.
- Relació entre patrons culturals i responsabilitats socials de l'arquitecte en el projecte arquitectònic.
- Arquitectura vernacla i projecte arquitectònic.
- Projecte arquitectònic i sociologia, teoria, economia i història urbanes.
- El projecte arquitectònic des dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
- Reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
- Anàlisi de viabilitat, supervisió i coordinació de projectes integrats.
- Taxació de béns immobles.

Aquests 28 apartats són al seu torn els resultats d'aprenentatge a exigir a l'alumnat per a l'avaluació de les competències.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaProjectes 7 presa com a punt de partida el treball desenvolupat prèviament pels alumnes en l'assignatura Urbanisme III. S'aprofita, a manera d'introducció, el coneixement adquirit i la documentació elaborada sobre l'àmbit de treball en el curs anterior, i es dóna continuïtat a reflexions ja fetes.

La assignatura s'estructura de la següent manera:

Projectes 7

1ª part: 7 setmanes. El treball se centra en: l'elaboració d'un projecte d'estructura territorial desenvolupat en grup per tots els alumnes del taller, l'ordenació dels àmbits d'oportunitat desenvolupada en grups reduïts de 2 a 6 alumnes, i l'encaix de la intervenció arquitectònica individual coherent amb les premisses de programa i articulació urbana i territorial establertes en els nivells anteriors.

2ª part: 8 setmanes. S'aborda amb major profunditat el disseny de l'edifici i el seu entorn immediat. L'alumne adquireix el control de la forma construïda a nivell de Projecte bàsic i estableix els criteris generals d'estructures, instal·lacions i construcció. Igualment, es desenvolupa el disseny de l'espai públic associat a l'edifici, indicant els criteris principals d'urbanització.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,78
Classe participativa
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,78
Classe pràctica
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,85
Tutories
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,85
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 3,25

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de Projectes 7 s'efectuarà en base a dos lliuraments:

Lliurament 1. Setmana 7: S'avaluarà el projecte col·lectiu d'estructura territorial, l'ordenació general dels àmbits d'oportunitat i la proposta d'intervenció puntual concretada en el disseny d'un edifici i el seu entorn immediat.

- Estructura territorial (maqueta del taller escala 1/1.000)
- Àmbits d'oportunitat (escala 1/1.000 o 1/500)
- Intervenció puntual (escala 1/500 o 1/200)

Lliurament 2. Setmana 15: S'avaluarà la documentació gràfica i escrita pròpia del Projecte bàsic de l'edifici incloent els criteris generals d'estructures, instal·lacions, construcció, sostenibilitat, accessibilitat i espai públic. Igualment, es detallarà i raonarà el programa funcional, així com les referències de composició adoptades.

- Projecte bàsic de l'edifici (escala 1/200 – 1/100)
- Directrius d'urbanització (escala 1/500)
- Directrius d'estructures, instal·lacions i construcció

Bibliografia i recursos

- Material de treball d’Urbanisme III

- Cartografia Àrea Metropolitana de Barcelona (escala 1/1.000)

- Cartografia Institut Cartogràfic de Catalunya (escala 1/5.000)

- Pla General Metropolità de Barcelona

- Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona