Universitat Internacional de Catalunya

Treball Fi de Grau

Treball Fi de Grau
15
8143
5
Segon semestre
TF
Mòdul Propi ESARQ
Treball de fi de grau
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Les classes seran setmanals i amb atenció individualitzada per cada alumne.

Per entrevistes fora d'hora de classes, demanar cita prèvia.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El Treball de Fi de Grau (TFG), finalitza el treball de Projectes 7 i 8 i condueix a l'obtenció del títol d'Arquitecte

 Cada alumne resoldrà individualment un edifici en el marc d’un projecte estratègic col·lectiu adreçat a potenciar el valor cívic, ecològic i econòmic de l’espai

 

Requisits previs

Matriculació TFG

Objectius

El Taller Final de Grau culmina la preparació de l'alumne per a la pràctica professional mitjançant el desenvolupament de un Treball Final, i amb aquest propòsit contemplen els següents objectius generals:

- Formar a l'alumne en el maneig simultani de les múltiples escales del projecte arquitectònic. Propiciar la integració dels diversos nivells de decisió atenent a la màxima coherència entre la interpretació de la ciutat i el territori, i el desenvolupament d'un edifici específic, incloent el disseny de l'espai interior i els detalls constructius.

- Formar a l'alumne en el treball multidisciplinari. Propiciar la integració de les variables aportades per les diverses àrees de coneixement que intervenen en el desenvolupament del projecte arquitectònic (construcció, estructures, instal·lacions, urbanisme, sostenibilitat, accessibilitat, composició i expressió gràfica).

- Formar a l'alumne en el treball col·laboratiu. El projecte individual haurà de contribuir a favor d'un projecte col·lectiu estratègic d'ordre superior.

Competències

 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 59 - Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne desenvoluparà de forma conscient i autònoma la pràctica multiescalar i pluridisciplinar del projecte arquitectònic, i serà capaç d'inscriure la seva proposta individual dins d'una visió col·lectiva de conjunt. Per a això, articularà amb coherència el projecte del paisatge, l'ordenació urbana d'un àmbit d'oportunitat, i el disseny d'un edifici i el seu entorn immediat. L'alumne oferirà una explicació gràfica i escrita completa de l'edifici desenvolupat en tots els aspectes i escales propis del Projecte bàsic i el Projecte d'execució. Igualment, comunicarà oralment la seva proposta amb solvència, acompanyant-se de les maquetes i els recursos audiovisuals adequats.

Continguts

Els continguts d'aquesta matèria es disposen en línia amb els objectius abans especificats, amb la finalitat de desenvolupar les corresponents competències (34-T, 35-T, 36-T, 37, 38-T, 39-T, 40, 41-T, 42, 43-T, 44-T, 45-T, 46, 47-T, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61 y 62) detallades prèviament:

- Projectes arquitectònics bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
- Projectes urbans.
- Aspectes d'afectació en projectes arquitectònics de l'adreça d'obres.
- Elaboració de programes funcionals d'edificis i espais urbans.
- Intervenció, conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni construït des del punt de vista projectual.
- Barreres arquitectòniques.
- La crítica arquitectònica en el projecte.
- L'acondicionament ambiental passiu, l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il•luminació natural en el projecte arquitectònic.
- Catalogació del patrimoni edificat i urbà, i planificació de la seva protecció des del punt de vista projectual.
- Projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
- Projectes d'obra civil.
- Traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
- Normes i ordenances urbanístiques.
- Estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
- Teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics en la seva aplicació projectual arquitectònica.
- La incidència de la història general de l'arquitectura en la projectación.
- Simbolització, funcions pràctiques i ergonomia en el projecte arquitectònic.
- Necessitats socials, qualitat de vida, habitabilitat i programes bàsics d'habitatge.
- Ecologia, sostenibilitat i principis de conservació de recursos energètics i mediambientals en el projecte arquitectònic.
- Les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental: els seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics aplicats al projecte arquitectònic.
- Afectació en el projecte arquitectònic de l'estètica, de la teoria i de la història de les belles arts i arts aplicades.
- Relació entre patrons culturals i responsabilitats socials de l'arquitecte en el projecte arquitectònic.
- Arquitectura vernacla i projecte arquitectònic.
- Projecte arquitectònic i sociologia, teoria, economia i història urbanes.
- El projecte arquitectònic des dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
- Reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
- Anàlisi de viabilitat, supervisió i coordinació de projectes integrats.
- Taxació de béns immobles.

Aquests 28 apartats són al seu torn els resultats d'aprenentatge a exigir a l'alumnat per a l'avaluació de les competències.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula El sistema de qualificacions queda definit d'acord amb la legislació vigent, definit en l'article 5 del REIAL DECRET 1125/2003, de 5 de setembre, segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual podrà afegir-se la seva corresponent qualificació qualitativa:

 0-4,9: Suspès (SS).

5,0-6,9: Aprobat (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Excel·lent (EX).

Material didàctic