Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes
6
8144
5
Primer semestre
OB
Mòdul Propi ESARQ
Pràctiques externes
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Previa cita por e-mail, siempre que sea necesario.

mjdiez@uic.es

Presentació

Dins del Grau en Arquitectura estan previstos 6 ECTS (equivalents a 180 hores de treball) de Pràctiques en despatxos professionals o empreses relacionades amb el mon de la construcció.

Donada la càrrega pràctica que té el Grau d'Arquitectura, és molt important el període d'aquestes pràctiques en les quals l'alumne s'enfronta a les seves primeres experiències professionals.

Les pràctiques són un mitjà més de formació de l'alumne en quant a coneixements i capacitats i es realitzen a l'empara d'un conveni amb el despatx o l'empresa i sota la supervisió i seguiment de la Universitat i un representant del despatx o empresa.

Tot i ser una assignatura de 5è, si l'alumne vol aprofitar els períodes de vacances per fer les pràctiques o durant algun curs en què s'haja matriculat menys assignatures, podrà fer-les una vegada que tingui 150 ECTS del grau aprovats, comptant sempre amb el suport de la Universitat amb un conveni.

Si no l'hagués fet abans, en arribar a 5è haurà de matricular els ECTS corresponents i fer-dins del curs.

Requisits previs

L'alumne haurà de tenir uns coneixements mínims de la professió, en cas contrari el seu pas per un despatx pot no ser-li del tot el beneficiós que es pot esperar.

Imprescindible: abans de començar les Pràctiques cal verificar que la Universitat i el Despatx tenen "Conveni de Pràctiques".

Objectius

L'objectiu d'aquestes Pràctiques és el d'aplicar els conceptes teòrics apresos en el Grau d'Arquitectura i el d'iniciar a l'alumne en la realitat professional, experiència que l'ajudarà en la seva inserció futura al món laboral.

Competències

 • 03 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
 • 06 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
 • 13-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • 17 - Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
 • 1-T - Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
 • 20 - Aptitud per valorar les obres.
 • 22 - Capacitat per projectar instal · lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il · luminació artificial.
 • 25 - Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seva patologia.
 • 27 - Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
 • 2-T - Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques
 • 31 - Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 36-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 39-T - Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
 • 44-T - Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 63 - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes arquitectònics i urbans adequats als nous temps.

Resultats d'aprenentatge

 El resultat de les pràctiques serà que l'alumne haurà tingut l'oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics i els continguts acadèmics en el treball desenvolupat.

Així mateix, aquest període l'haurà introduït en la realitat professional, fent que aquest desenvolupi una sèrie de competències i habilitats que l'ajudaran en la seva futura inserció al món laboral.

Continguts

 L'objectiu principal de les pràctiques és introduir a l'alumne en la realitat professional, aquesta presa de contacte quedarà reflectida en un document, on l'alumne haurá de demostrar els coneixements, habilitats i competències adquirides.

L'alumne, en finalitzar les pràctiques haurà de lliurar una Memòria escrita.
En aquest document  haurà de demostrar el seu coneixement sobre:

 • El despatx professional o la empresa: àmbit en el qual aconsegueix els seus projectes.
 • Detall de les tasques realitzades.
 • Anàlisi dels processos interns que es realitzen en l'execució material d'un projecte.
 • Anàlisi amb esperit crític i constructiu de les pràctiques realitzades, fent una autoavaluació del grau de desenvolupament personal adquirit en diferents competències.

(L'índex de la Memòria es troba al Moodle)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer desenvolupar competentment els continguts, la Universitat ofereix els serveis de:

 • Cerca de despatxos i organització de convenis.
 • Seguiment i suport a l'alumnat durant les pràctiques.
 • Ajuda en la preparació de la Memòria
 • Sessions de tutoria.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquesta assignatura s'avalua al final del primer semestre, independentment de quan s'hagin realitzat les practiques (a l'estiu o durant el curs acadèmic), 

atenent a criteris de tipus qualitatiu i quantitatiu:

 • Gestió del conveni i lliurament de la documentació, 
 • Avaluació del tutor del despatx i 
 • Avaluació de la Memòria de pràctiques

Material didàctic