Universitat Internacional de Catalunya

Direcció d'obra

Direcció d'obra
3
8148
4
Segon semestre
op
Mòdul Propi ESARQ
Optativitat ESARQ
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Durant la durada de l’assignatura el professor atendrà consultes i dubtes dels alumnes a l’hora i dia fixat al inici del curs, però sempre amb cita prèvia. També es resoldran dubtes i es respondran consultes a través del  correu sutrias@uic.es, del professor a la Universitat. 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Es una assignatura optativa destinada a establir un contacte directa amb el procés constructiu a través de visitar diferents obres en construcció.

Requisits previs

Per tenir accés a cursar aquesta assignatura optativa caldrà tenir aprovades les assignatures de construcció 1, construcció 2, construcció 3 i construcció 4.

A més els alumnes matriculats tindran que disposar d’aparell fotogràfic i casc color blanc i calçat d’obra homologats, per tal de complir amb la normativa vigent de Seguretat i Salut a les obres.

Objectius

Els objectius de l’assignatura son per una banda connexa el procés de la direcció d’obra i per l’altre aprendre construcció veient com es construeix.

Resultats d'aprenentatge

El resultat a la finalització de l’assignatura l’alumne ha de conneixa  l’estructuració i el procés que es produeix durant l’execució d’un projecte. Quina és la funció del Director d’obra, quins altres tècnics intervenen i quines son les funcions i responsabilitats que tenen.

Continguts

Presentació del curs: ”La dirección de obra” y “La seguridad y salud en las obras”

“Los intervinientes en la dirección de obra”

Visita obra 1

Anàlisi i realització de detalls detectats a la VO1

Visita obra 2

Anàlisi i realització de detalls detectats a la VO2

Visita obra 3

Anàlisi i realització de detalls detectats a la VO3

Visita de obra 4

Taula rodona amb diferents intervinents a la Direcció d'obra.

Presentació pública del treball pràctic

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia de l’assignatura és teòrica i pràctica. La part de teoria conté els temes que donen els coneixements per entendre el procés de la Direcció d’obra i els que condicionen la visita d’obra.

L’activitat principal és la visita guiada a diferents obres en construcció on juntament amb l’arquitecte que fa la Direcció de l’obra i el Cap d’obra podran veure els diferents processos constructius en execució.

La part pràctica de l’assignatura consisteix en realitzar un reportatge fotogràfic durant la visita d’obra en especial de les solucions constructives i posteriorment realitzar els detalls constructius a partir del reportatge que hagin realitzat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaDonades les característiques de l’assignatura, la no assistència a les vistes d’obra programades suspès directa de l’assignatura. Per tant el criteri d’avaluació a més de la presència a les visites d’obra serà la qualificació obtinguda en els treballs pràctics.

Bibliografia i recursos

Tectònica

Revista especialitzada

Detail

Revista especialitzada