Universitat Internacional de Catalunya

Materials Odontològics

Materials Odontològics
6
8403
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


L'horari d'atenció s'organitzarà mitjançant sol·licitud per correu electrònic:

 • Dr. Luís Giner: lginer@uic.es
 • Dra. Rosario Cedeño: rcedeno@uic.es
 • Dra. María Arregui: mariaarregui@uic.es

Presentació

 L'estudi de les característiques físico-químiques i del comportament dels materials existents per l'ús odontològic, permeten l'aplicació clínica de tots els conceptes que s'han après durant el grau.

És una àrea de coneixement que canvia ràpidament, fruit de la recerca constant de la recerca de materials ideals. Creiem que l’alumne ha de conèixer en profunditat totes les seves característiques per arribar a desenvolupar un criteri clínic adequat per a cada situació en particular.

Requisits previs

Els que determina el propi Grau.

Objectius

 1.  Exposar els principis fisicoquímics bàsics sobre els quals es basa l'estudio dels Materials Odontològics.
 2. Conèixer el comportament dels Biomaterials d’ús odontològic.
 3. Descriure les diferents parts del mètode científic.
 4. Aplicar el mètode científic a un tema problemàtic dels materials odontològics.
 5. Definir i utilitzar amb propietat la terminologia dels materials odontològics.
 6. Comprendre articles publicats en revistes especialitzades en materials odontològics, interpretar-los amb actitud crítica i aplicar la comprensió d’aquestes noves situacions.
 7. Capacitar a l’alumne per seleccionar i manipular els diferents materials d’ús odontològic.
 8. Proporcionar a l’alumne la preparació necessària per utilitzar amb eficàcia les fonts d’informació actuals.

Competències

 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica

Resultats d'aprenentatge

 • 2.06 - Formular preguntes de recerca adequades
 • 2.08 - Saber llegir les publicacions científiques amb esperit crític i reconèixer les seves parts
 • 2.09 - Dissenyar un protocol d'investigació
 • 2.12 - Utilitzar les eines informàtiques específiques
 • 2.13 - Conèixer la utilització general dels materials i instruments odontològics
 • 2.14 - Conèixer els biomaterials dentals, des de manipulació i propietats fins a la toxicitat i impacte ambiental
 • 2.15 - Conèixer i utilitzar l'equipament i instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 2.16 - Realitzar una impressió d'alginat i de silicona correctament.
 • 2.17 - Realitzar un buidatge en guix
 • 2.18 - Manipular correctament els materials de registre i confeccionar cubetes individuals per prendre impressions a pacients edèntuls.
 • 2.21 - Manipular de forma adequada els adhesius i les tècniques de gravat per a realitzar obturacions de composites
 • 2.22 - Realitzar de forma adequada una obturació de compòsit i com es manipula el material i la tècnica
 • 2.23 - Utilitzar els diferents tipus de ciments dentals, ja siguin provisionals o definitius en els casos indicats de forma adequada
 • 2.26 - Realitzar un provisional de resina acrílica i com s'han de manipular aquests materials de la forma correcta
 • 2.39 - Realitzar un aïllament absolut del camp operatori

Continguts

 TEMARI CLASSES TEÒRIQUES:

Introducció als materials odontològics.Propietats físiques, tèrmiques i reologia dels materials odontològics.

Biocompatibilitat en Odontologia.

Materials d’impressió i registre: característiques generals i classificació.

Hidrocol·loides reversibles i irreversibles.

Guix.

Impressió digital i disseny CAD.

Classificació i indicacions dels elastòmers.

Pastes zinquenòliques.

Metalls a Odontologia.

Polímers a Odontologia.

Adhesius i tècniques d’adhesió.

Composites i llums de polimeritzar.

Resines acríliques.

Característiques generals i classificació dels ciments dentals.

Ciments temporals i definitius.

Propietats òptiques dels materials protèsics estètics.

Ceràmica dental.

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI:

Pressa d’impressions d’alginat i buidat en guix.

Pressa d'impressions digitals.

Pressa d’impressions de silicones d’addició i condensació i buidat en guix.

Confecció de cubetes individuals digitals i impressions de polisulfurs i pastes zinquenòliques.

Encofrat i buidat de models en guix.

Tallat de cavitats i diferents tècniques de sistemes d’adhesió.

Tallat de cavitats i obturacions de composite.

Tallat de pròtesis i confecció de corones provisionals.

Confecció de corones provisionals i cimentat.

Disseny de cubetes d'impressió digitals.

Disseny de corones i incrustacions digitals.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula CLASSE MAGISTRAL TEÒRICA:

Les classes teòriques són de 2 hores de durada a les quals s’explicaran els temes prèviament esmenats amb la següent estructura:

Introducció.
Objectius.
Contingut.
Bibliografia bàsica dirigida.
La idea és realitzar un ensenyament de caràcter instructiu i informatiu, amb un enfocament crític de la disciplina i compartida amb els alumnes convidant-los a reflexionar i a afrontar els problemes amb mentalitat crítica.

Objectius de les classes magistrals:

Donar una correcta planificació dels diferents grups temàtics.
Proporcionar una adient estructuració de cada classe teòrica en els diferents apartats.
Realitzar un treball compartit de “ensenyament - aprenentatge”.
Potenciar la pressa d’apunts amb actitud reflexiva després de processar la informació.
Motivar a l’alumne a la contrastació de la classe i els seus apunts amb altres fonts d’informació bibliogràfica.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI:

Sempre estaran relacionades amb la classe magistral teòrica donada prèviament el mateix dia, per què quan l’alumne comenci el treball de laboratori tingui un coneixement dels fonaments teòrics del tema.

Previ a les pràctiques els alumnes tindran que mirar al Moodle l'explicació de la part pràctica diaria i respondre un qüestionari per veure si ha entés l'explicació.

Els grups de pràctiques M1 i M2 faràn les pràctiques dimecres al matí de 10.00h a 14.00h, El grup A dijous a la tarda de 15.00h a 19.00h. No es faràn canvis entre els grups de pràctiques.

Objectius generals de les pràctiques:

Desenvolupar facultats d’observació.
Arribar a assolir una determinada habilitat manual.
Familiaritzar-se i conèixer la utilitat dels diferents materials d’ús odontològic.

QÜESTIONARIS:

Al Moodle es penjarà un qüestionari del temari relacionat amb les classes, es un qüestionari per tema donat i acabat. Sí una setmana no s'acaba un tema el qüestionari es farà a la setmana següent.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació serà continuada mitjançant proves objectives, valorant els diferents aspectes relacionats amb la consecució dels objectius proposats, tant a nivell teòri com pràctic.

L’avaluació es farà de la següent manera:

 • Exàmens teòrics: 40%. Hi haurá dos exàmens teòrics i cada un es un 20%
 • Pràctiques: 40%. Les práctiques es divideixen de la següent manera:
  • Avaluación continuada: 60% del total de la nota de prácticas.
  • Examen Pràctic 1ª part del temari: 20%.
  • Examen Pràctic 2ª part del temari: 20%.
 • Qüestionaris teòrics: 20%.

Per aprovar l'assignatura es imprescndible aprovar tots els apartats (exàmenes, pràctiques i qüestionaris). NO es concediran Matrícules d'Honor si no s'obté una nota mitja superior a 9.


EXÀMENS TEÒRICS:

Es faran dos exàmens. El 1r serà a la meitat del semestre, si s’aprova, s’allibera temari per l’examen del final del semestre i l'altre a les dates que fixi la universitat dintre del periode d'exàmens.

Els exàmens teòrics s’aproven amb el 50% de les respostes de l’examen contestades correctament.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI:

Les pràctiques seran avaluades de forma continuada i respondran als criteris d’avaluació descrits a la guia de pràctiques que es proporciona als alumnes al principi del semestre. El professorat avaluarà l’adquisició de coneixements, habilitats, assistència i actitud.

A més a més es faran dos exàmens pràctics: a mitjans del semestre i al final del mateix.

QÜESTIONARIS:

Els qüestionaris seran el 20% de la nota final, serà una forma de veure la progressió en la assimilació del contingut teòric de forma setmanal. Es obligatori respondre'ls.

EXAMEN 2ª Convocatoria:

L’examen de juliol serà com la resta d'examens del semestre i s’aprovarà amb el 50% de les respostes contestades de forma correcta i farà mitja amb la resta de notes del curs (qüestionaris i pràctiques).

Els alumnes que hagin aprovat l’examen parcial, però suspenen l’examen de la 2a meitat del temari al gener, a la recuperació s’examinaran únicament de la part suspesa i els hi farà mitja amb la nota del 1r examen, les pràctiques i els qüestionaris.

Bibliografia i recursos

 • O'Brien WJ. Dental Materials and their Selection, 4th Edition. Quintessence Publishing.
 • Eliades G, Eliades T, Brantley WA, Watts DC. Dental Materials in vivo: Aging and related Phenomena. Quintessence Publishing.
 • Schmalz G, Arenholt-Bindslev. Biocompatibility of Dental Materials. Springer.
 • Powers JM, Wataha J. Dental Materials: Properties and Manipulation. Mosby.
 • Summit JB. Fundamental Operative Dentistry, 3rd Edition. Quintessence Publishing.
 • Macchi. Materiales Dentales. Editorial Panamericana.
 • Vega del Barrio JM. Materiales en Odontología. Ediciones Avances.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 21/12/2022 A21 08:00h
 • E1 21/12/2022 A02 08:00h
 • E1 21/12/2022 A16 08:00h