Universitat Internacional de Catalunya

Odontologia Preventiva 1

Odontologia Preventiva 1
3
8404
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Els alumnes que vulguin parlar amb els professors han de programar cita per mail.

 

Titular: 

Dr. Carlos Muñiz Roca (cmuniz@uic.cat)

 

Professores práctiques:   Lda. Patricia Gallart (patigallart@uic.es)

                                         Dra. Lissethe Peñate (lissethe@uic.es)

                                         Dra. Natalia Felipe (nfelipe@uic.es)

Presentació

 

Els coneixements d'Odontologia Preventiva i Comunitària cada vegada són més necessaris per a la pràctica de l'odontologia en l'àmbit assistencial.
L'Odontologia Preventiva estudia els diferents mètodes per a promocionar salut oral i prevenir les malalties bucodentals, tant en l'àmbit individual com col·lectiu.

Requisits previs

L'assignatura no presenta incompatibilitats amb altres matèries dels cursos anteriors

Objectius

Objectius

Saber realitzar una història clínica a odontologia.

Conèixer:

 • els principis de la prevenció i de salut.
 • els fonaments de la placa bacteriana oral i els seus mètodes de control.
 • l'epidemiologia i prevenció de la malaltia periodontal.
 • l'epidemiologia i la prevenció de la càries dental.
 • el diagnòstic de la càries dental i els seus diferents mètodes.
 • els fonaments del fluor, les seves indicacions en la prevenció de la càries dental.
 • els factors etiològics i la histopatologia de la càries dental.
 • el risc de la càries i els seus tractaments.
 • els diferents mètodes de diagnòstic de càries.
 • les mètodes de prevenció dels traumatismes dentals.

 

Competències

 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, i comprendre la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties bucodentàries
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 49 - Conèixer els procediments encaminats a efectuar el diagnòstic de salut oral en la comunitat i saber interpretar-ne els resultats
 • 50 - Conèixer les repercussions de les tendències demogràfiques i epidemiològiques en la pràctica de l'odontologia
 • 51 - Conèixer l'organització i la provisió de l'assistència en salut oral en la comunitat, tant de manera privada com pública, així com l'assistència sanitària general i el paper del dentista en aquests àmbits
 • 52 - Elaborar i executar programes de salut oral i conèixer la coordinació interinstitucional i interprofessional necessària per executar-los
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats

Resultats d'aprenentatge

 • 2.27 - Explorar les glàndules salivals
 • 2.28 - Realitzar els tests de mesurament de saliva en masticació i repòs
 • 2.29 - Realitzar els tests d'efecte tampó de la saliva
 • 2.30 - Realitzar el test de mesurament de nivells de Estreptococs mutans i de Lacto bacils en saliva (test CRT Bacteris)
 • 2.31 - Realitzar el test de tinció de placa i calcular l'índex Oleary
 • 2.32 - Executar un control i eliminació mecànica de la placa
 • 2.33 - Eliminar amb ultrasons el càlcul dentari
 • 2.34 - Realitzar les radiografies per al correcte diagnòstic de la càries
 • 2.35 - Realitzar el diagnòstic utilitzant l'aparell Diagnodent
 • 2.36 - Realitzar les proves diagnòstiques per determinar el risc de càries
 • 2.37 - Pautar tractament preventiu en funció del risc de càries
 • 2.38 - Realitzar una fluorització tòpica a la clínica
 • 2.39 - Realitzar un aïllament absolut del camp operatori
 • 2.40 - Executar les tècniques per fer un segellat de fissures en pacients
 • 2.41 - Realitzar els tests de recollida d'informació del pacient per determinar la cariogenicidad de la dieta
 • 2.42 - Pautar els hàbits dietètics en funció del risc de patologia que presenta el pacient
 • 2.43 - Realitzar l'exploració oral i facial per detectar possibles lesions de càncer
 • 2.44 - Confeccionar un protector bucal per al tractament de radioteràpia a la zona orofacial
 • 2.45 - Confeccionar un protector per a l'esport

Continguts

 

Continguts

Programa teoria
 
Tema 1: Història clínica en odontologia
Tema 2: Principis de la prevenció i salut
Tema 3: Placa Bacteriana
Tema 4: Control mecànic de la placa bacteriana oral
Tema 5: Estudi i microbiologia de la cavitat oral
Tema 6: El càlcul dentari, control i profilaxi professional.
Tema 7: Malaltia periodontal: Epidemiologia
Tema 8: Malaltia periodontal: Prevenció
Tema 9: Epidemiologia i histopatologia de la càries dental.
Tema 10: Mètodes de diagnòstic de càries dental
Tema 11: Fonaments, tipus i mecanisme d'acció del fluor
Tema 12: Presentacions i indicacions del fluor
Tema 13: Toxicitat del fluor: Fluorosi dental.
Tema 14: Dentifricis: presentacions, tipus i indicacions
Tema 15: Índexs CAOD, CAO
Tema 16: Placa bacteriana i càries dental, mètodes d'eliminació
Tema 17: Dieta, saliva i càries
Tema 18: Factors de risc i determinants
Tema 19: Risc i tractament de càries dental
Tema 20: Traumatismes dentals i Prevenció
Tema 21: Protectors Bucals
Tema 22: Selladors de fosses i fissures

 

Programa Pràctiques:

Pràctica 1. Història Clínica

Pràctica 2. Aïllament absolut i segellat de fosses i fissures

Pràctica 3. Diagnòstic

Pràctica 4. Índex de placa. Tartrectomia

Pràctica 5. Protector bucal esportiu

Pràctica 6. Cariogram

Pràctica 7. Examen pràctic

 

 • Per tal de superar l'examen pràctic cal obtenir el 50% de la nota.
 • Treballs: El grup que faci còpia o plagi en els treballs assignats suspendrà aquesta part de l'assignatura amb una nota de 0/10.
 • Per tal d'obtenir Matrícula d'Honor la nota mitja de les 3 parts ha de ser superior a 9.

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Avaluació continuada mitjançant proves objectives, valorant els diferents aspectes relacionats amb la consecució dels objectius proposats.

L'avaluació concreta de l'alumne serà de la següent forma:

-Examen teòric 60%

-Pràctiques preclíniques 20%

- Treball 20%

Examen teòric:

Examen test, resposta múltiple.

Per superar l'examen teòric s'ha d'obtenir el 50% de la nota.

L'alumne, per aprovar l'assignatura, ha de superar tots i cada un dels apartats (test, pràctiques, treball).

 

Pràctiques d'avaluació:

Les pràctiques són d'assistència OBLIGATORIA. Només s'admet l'absència a UNA sòla pràctica (justificada o no). Les següents faltes d'assistència es puntuaran amb una nota de 0/10 i faran mitja amb la resta de notes de pràctiques.

Cada pràctica té una puntuació (avaluació continuada per part del professor). S'avalua l'adquisició de coneixements, habilitats, assistència i actitud.

Abans d'iniciar la pràctica, es podran realitzar proves escrites o per moodle per avaluar el coneixement de l'alumne sobre la pràctica.

L'alumne ha de presentar-se a la pràctica amb l'uniforme i l'equip de protecció adequat. * Per normes de Bioseguretat per a les pràctiques han d'acudir amb l'uniforme complet (bata blanca, pantaló llarg, sabates tancades, ulleres de protecció, cabell recollit).

L'alumne haurà de lliurar al final la pràctica els formats, resultats i models realitzats (seran avaluats).

Observació: l'alumne que no superi les pràctiques no tindrà opció a presentar-se a l'examen teòric.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

Bibliografia i recursos

CUENCA, E; BACA, P. Odontología Preventiva y Comunitaria. Ed.Elsevier & Masson. 4ª Edición, 2013.

JENICEK M., CLEROUX R.: Epidemiología, principios técnicas y aplicaciones. Salvat 1988

RIOBOO, R: Odontología Preventiva y Odontología Comunitaria. Avances médico-dentales, 2002.

   

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 12/01/2023 A21 12:00h
 • E1 12/01/2023 A09 12:00h
 • E1 12/01/2023 A10 12:00h