Universitat Internacional de Catalunya

Salut Pública

Salut Pública
1
8408
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Els alumnes que vulguin parlar amb els professors poden quedar després de la classe o via correu electrònic

michelzabalza@gmail.com 

Presentació

 Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li permeti a ell i a la seva família la salut i el benestar"
Declaració Universal de drets humans 10 setembre 1.948

"Salut és l'estat físic, mental i social que ens permet una capacitat funcional (capacitat de treballar, estudiar, gaudir de la vida....) i no únicament l'absència de malaltia.

La conservació de la salut, tan preuada com fràgil és una responsabilitat tant individual com comunitària. Per això els professionals que desenvolupem el nostre treball en l'àmbit de la salut, hem de posar especial èmfasi en conèixer els determinants de la salut i la implicació de les nostres accions quotidianes en cadascuna d'elles, tant des del punt dels nostres hàbits i comportaments com a ciutadà, professional, com per les actuacions que hem de recomanar als nostres pacients.

En aquesta petita "àgora" que compartirem professors i alumnes per parlar respecte a la prevenció i salut, esperem despertar la curiositat i l' interès perquè cada alumne aprengui a generar al llarg de la seva vida una visió crítica, preguntes i actituds que ens portin a aconseguir entre tots un món més saludable.
Donar eines perquè puguin aplicar la metodologia preventiva en la seva pràctica professional habitual, tant en l'àmbit clínic, com d'hàbits i preservació del medi ambient.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

      1.1 Objectius referents al contingut
1.2 Conèixer els principis sobre els quals es fonamenta l'estudi i l'aplicació de la medicina preventiva i salut comunitària
1.3 Conèixer les malalties transmissibles que puguin afectar a la seva futura pràctica clínica
1.4 Conèixer les epidemiologies i mesures de prevenció de les malalties més prevalents.
1.5 Definir i utilitzar amb propietat la terminologia de la matèria de Medicina Preventiva i Comunitària.
1.6 Coneixement de la interacció entre les nostres eines de treball i residus clínics que generem i les repercussions en el medi ambient, mètodes de prevenció.
1.7 Comprendre articles senzills publicats en revistes especialitzades en Odontologia Preventiva i Comunitària, interpretant amb actitud crítica i aplicar la comprensió dels mateixos a noves situacions.
2. Actitud
2.1 Fomentar l'estímul per la recerca i coneixement dels determinants de la salut i la seva implicació en la millora de la salut en el seu medi de treball i la seva comunitat.
2.2 Estimular l'alumne per continuar la seva formació durant tota la seva vida professional i la recerca activa de les fonts d'informació adequades amb evidència científica. 

Competències

 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, i comprendre la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties bucodentàries
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 48 - Conèixer els efectes del tabac en la salut oral i participar en les mesures que ajudin el pacient que vulgui deixar l'hàbit tabàquic. Igualment, conèixer les complexes interaccions entre els factors ambientals, socials i conductuals amb la salut oral i general
 • 49 - Conèixer els procediments encaminats a efectuar el diagnòstic de salut oral en la comunitat i saber interpretar-ne els resultats
 • 50 - Conèixer les repercussions de les tendències demogràfiques i epidemiològiques en la pràctica de l'odontologia
 • 51 - Conèixer l'organització i la provisió de l'assistència en salut oral en la comunitat, tant de manera privada com pública, així com l'assistència sanitària general i el paper del dentista en aquests àmbits
 • 52 - Elaborar i executar programes de salut oral i conèixer la coordinació interinstitucional i interprofessional necessària per executar-los
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats

Resultats d'aprenentatge

 • 2.03 - Analitzar alguns aspectes socials que influeixen en el comportament de la persona sana i malalta
 • 2.04 - Conèixer les ciències del comportament i de la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 2.06 - Formular preguntes de recerca adequades
 • 2.07 - Elaborar un informe / publicació segons normatives de divulgació científica (CONSORT)
 • 2.08 - Saber llegir les publicacions científiques amb esperit crític i reconèixer les seves parts
 • 2.09 - Dissenyar un protocol d'investigació
 • 2.10 - Comprendre els conceptes fonamentals relacionats amb l'epidemiologia i el procés científic
 • 2.11 - Comprendre i interpretar els conceptes fonamentals de la bioestadística relacionats amb l'odontologia
 • 2.12 - Utilitzar les eines informàtiques específiques
 • 2.49 - Realitzar enquestes per determinar el risc de salut d'una població

Continguts

1.1 Objectius referents al contingut
1.2 Conèixer els principis sobre els quals es fonamenta l'estudi i l'aplicació de la medicina preventiva i salut comunitària
1.3 Conèixer les malalties transmissibles que puguin afectar a la seva futura pràctica clínica
1.4 Conèixer les epidemiologies i mesures de prevenció de les malalties més prevalents.
1.5 Definir i utilitzar amb propietat la terminologia de la matèria de Medicina Preventiva i Comunitària.
1.6 Coneixement de la interacció entre les nostres eines de treball i residus clínics que generem i les repercussions en el medi ambient, mètodes de prevenció.
1.7 Comprendre articles senzills publicats en revistes especialitzades en Odontologia Preventiva i Comunitària, interpretant amb actitud crítica i aplicar la comprensió dels mateixos a noves situacions.
2. Actitud
2.1 Fomentar l'estímul per la recerca i coneixement dels determinants de la salut i la seva implicació en la millora de la salut en el seu medi de treball i la seva comunitat.
2.2 Estimular l'alumne per continuar la seva formació durant tota la seva vida professional i la recerca activa de les fonts d'informació adequades amb evidència científica. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Classes teòriques 12 hores

Classes de mètode del cas 3  hores

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació concreta de l'alumne serà de la següent manera:

Examen teòric  90 %

metodes cas 10%Bibliografia i recursos

Medicina Preventiva y salud Pública. Gonzalo Piedròla Gil.

Vacunaciones preventivas. Principios y aplicaciones. Lluís Salleras Sanmartí

B Starfield,J Hyde,J Gervas,I Heath. The concept of prevention: a good idea gone astray?. J Epidemiol Community Health 2008;62:580–583.

Sackett DL. The arrogance of preventive medicine. CMAJ. 2004;167:363-4.