Universitat Internacional de Catalunya

Oclusió

Oclusió
3
8411
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dimecres a les 15 hores. Cal demanar cita.  (cabratosa@uic.es)

Presentació

 L'Oclusió és una matèria àmplia, íntimament imbricada amb les altres disciplines de la llicenciatura, en la que els alumnes han d’adquirir progressivament un conjunt de coneixements teòrics, una suficient habilitat pràctica i experiència per a fer-los efectius. La finalitat principal de l’assignatura d’Oclusió és la d’aportar a l'alumne els suficients coneixements per preservar el sistema masticatori. Això només és assolible a través d’un adequat coneixement dels seus diferents components i la seva funció.

Requisits previs

  Coneixement de l'anatomia i fisiologia del sistema mastegador.

Objectius

Exposar i capacitar a l'alumne per realitzar les activitats relacionades amb el diagnòstic i presa de decisions en el tractament oclusiu.

Competències

 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura l'alumne sabrà:

 • Conceptuar que és l'oclusió.
 • Identificar els components del sistema mastegador i saber perquè constitueixen un sistema.
 • Conceptuar els termes: oclusió fisiològica, no fisiològica i ideal
 • Conceptuar els termes: bona oclusió i maloclusió
 • Caracteritzar l’oclusió estàtica i la dinàmica.
 • Conèixer la nomenclatura dels moviments mandibular i la terminologia: costat de treball i costat de no treball o balanceig., i dents anteriors i posteriors.
 • Saber la mecànica a través de la qual es produeix el moviment mandibular.
 • Conèixer les estructures que determinen el moviment mandibular Comprendre els moviments límits i funcionals mandibulars analitzats en els tres plans de l’espai.
 • Conèixer i ubicar en els tres plans de l’espai les posicions mandibulars de: relació cèntrica (RC), posició d’intercuspidació (PIC), posició de contacte retruït (PCR) i la posició de repòs clínic (PRC)
 • Saber que és l’Angle de la guia condília, l’angle de Bennett i la seva utilitat.
 • Conèixer en què consisteix el Moviment de Bennett i de quins factors depèn.
 • Comprendre el que representa el model bicuspoïdal de Posselt.
 • Saber el concepte i descripció anatòmica i geomètrica de la relació cèntrica.
 • Conèixer el significat clínic de la relació cèntrica.
 • Conèixer i executar els diferents mètodes para aconseguir la relació cèntrica
 • Conèixer els mètodes clínics per verificar la relació cèntrica
 • Conceptuar el que és la dimensió vertical de repòs (DVR)
 • Conceptuar el que és la dimensió vertical d’oclusió(DVO)
 • Conceptuar el que és l’espai lliure interoclusiu (ELI)
 • Conèixer els factors que determinen la posició de les dents
 • Conceptuar que és la zona neutra.
 • Valorar l’alineació dentaria interarcades.
 • Valorar els contactes oclusius en posició d’intercuspidació (PIC)
 • Valorar els contactes oclusius en posició de contacte retruït (PCR)
 • Conèixer i valorar el lliscament de posició de contacte retruït a posició d’intercuspidació.
 • Conceptuar que és una prematuritat oclusiva.
 • Conèixer els factors de control posteriors i anteriors del moviment mandibular.
 • Conceptuar el que és la guia anterior.
 • Conceptuar que és una interferència oclusiva.
 • Conceptuar que és un articulador.
 • Conèixer les utilitats dels articuladors.
 • Identificar els diferents tipus d’articuladors.
 • Saber com manipular l'articulador.
 • Conèixer i executar la tècnica per prendre un registre craneomaxil·lar amb l’arc facial.
 • Conèixer i executar la tècnica per prendre un registre intermaxil·lar de la posició d’intercuspidació (PIC).
 • Conèixer i executar la tècnica per prendre un registre intermaxil·lar de posició relació cèntrica (RC).
 • Conèixer i executar la tècnica per prendre un registres intermaxil·lar de posicions excèntriques de la mandíbula.
 • Programar l’articulador d’acord a registres intermaxil·lars.
 • Conèixer les limitacions de l’ús de valors mig per el muntatge de motlles i programació de l’articulador .
 • Definir els objectius de l’examen clínic de l’oclusió.
 • Conèixer i executar la metodologia per l’examen clínic oclusiu.
 • Definir els objectius de l’anàlisi oclusiu en l’articulador.
 • Conèixer i executar la metodologia per l’anàlisi oclusiu en l’articulador Conceptuar que és la teràpia oclusiva.
 • Conèixer els diferents tipus de teràpia oclusiva.
 • Conèixer de forma genèrica les indicacions de les diferents teràpies oclusives.
 • Conèixer els factors que són determinants de la morfologia oclusiva
 • Saber quins d’aquests factors són fixes i quins variables.
 • Conèixer quins factors influeixen en l’alçada de les cúspides i la profunditat de les foses de les superfícies oclusives.
 • Conèixer quins factors influeixen en la posició i direcció dels vessants i solcs de les superfícies oclusives.
 • Entendre l’efecte dels diferents factors en la morfologia oclusiva Determinar els objectius de l’ajustament oclusiu.
 • Definir les indicacions de l’ajustament oclusiu.
 • Conèixer i aplicar la tècnica de l’ajustament oclusiu

Continguts

 CLASSES MAGISTRALS

Tema 1: Oclusió i sistema mastegador:

Què entenem per oclusió?
Què és el sistema masticatori?
Quins components integren el sistema masticatori i per què constitueixen un sistema?
Que entenen per oclusió fisiològica, no fisiològica i oclusió terapèutica (oclusió ideal o funcional òptima).
Que és l’oclusió estàtica i la dinàmica?
Com s’anomenen els diferents moviments mandibulars?
A què ens referim amb els termes: costat de treball i de no treball, i dents anteriors i posteriors?
Tema 2. Moviments i posicions mandibulars

2.1. Moviments i posicions mandibulars

Quina és la mecànica que regeix el moviment mandibular?
Quines estructures determinen el moviment mandibular?
Quin són els moviments límits i funcionals de la mandíbula en els tres plans de l’espai?
Quina és la posició mandibular de relació cèntrica (RC)?
Quina és la posició mandibular d’intercuspidació (PIC)?
Quina és la posició mandibular de contacte retruït (PCR)?
Quina és la posició mandibular de repòs clínic (PRC)?
Què és la dimensió vertical de repòs (DVR)?
Què és la dimensió vertical d’oclusió(DVO)?
Què és l’espai lliure interoclusiu (ELI)?
Que és l’Angle de la guia condília? Quina utilitat té?
Que és l’Angle de Bennett? Quina utilitat té?
Què és el Moviment de Bennett? Quins factors el determinen?
Què representa el model bicuspoïdal de Posselt?


2.2. Relació cèntrica

Què és la relació cèntrica?
Quin és el significat clínic de la relació cèntrica?
Quins mètodes s’han descrit per obtenir la relació cèntrica
Quins mètodes clínics s’han indicat per verificar l’obtenció de la relació cèntrica?
Tema 3. Utilitat i maneig de l'articulador

3.1 Articuladors

Què és un articulador?
Quins usos té l’articulador?
Quins tipus d’articuladors existeixen i com es classifiquen?
Quines són les limitacions i les avantatges dels articuladors en el diagnòstic i terapèutica oclusiva?
3.2. Maneig de l'articulador

Com prendre un registre craneomaxil·lar amb l’arc facial.
Com prendre un registre intermaxil·lar de la posició d’intercuspidació (PIC)
Com prendre un registre intermaxil·lar de posició relació cèntrica (RC)?
Com registres intermaxil·lar de posicions excèntriques de la mandíbula?
Com muntar motlles d’acord a registres craneomaxil·lars i intermaxil·lars?
Com programar l’articulador d’acord a registres intermaxil·lars?
Quines són les limitacions de l’ús de valors mig pel muntatge de motlles i programació de l’articulador.


Tema 4. Alineació dentaria i oclusió estàtica i dinàmica

4.1 Alineació dentaria interarcada

Quins factors i forces determinen la posició de les dents? 4
Què és el pla d’oclusió?
Que és la corba de Spee?
Què és la corba de Wilson?
A quines cúspides anomenem de suport o cèntriques?
A quines de cúspides anomenem guia o no cèntriques?
Quines són les relacions interdentaries vestibulolingulas de les dents posteriors?
Quines són les relacions interdentaries mesiodistals de les dents posteriors?
Quines són les relacions interdentaries de les dents anteriors
Quina és la classificació d’Angle?


4.2. Oclusió Estàtica i Dinàmica

Quins contactes dentals es donen en posició d’intercuspidació (PIC)?
Quins contactes dentals es donen en posició de contacte retruït (PCR)?
Quin lliscament entre PCR i PIC es pot produir? Com es valora?
Què és una prematuritat oclusiva?
A què anomenem factors de control posterior del moviment mandibular?
A què anomenem factors de control anterior del moviment mandibular?
Què és la Guia condilia?
Quins són els patrons de contacte oclusiu en un moviment mandibular de protrusió?
Quins són els patrons de contacte oclusiu en un moviment mandibular de laterotrusió?
Què ésuna intereferència oclusiva?
Quins són els contactes oclusius en un moviment mandibular de retrusió?


Tema 5. Oclusió Ideal

Per què és important comptar amb una terapèutica (oclusió ideal o funcional òptima).
Quins són els criteris articulars per una oclusió terapèutica o ideal?
Quins són els criteris de contacte dental per una oclusió terapèutica o ideal?
Quines condicions articulars, dentals i musculars s’han de donar per poder assolir una oclusió terapèutica o ideal?
Quin és el patró de contactes oclusius de l’escola Gnatològica i la de Llibertat en cèntrica en l’oclusió ideal o terapèutica?


Tema 6. Examen de l’oclusió

6.1. Examen clínic de l’oclusió

Quins són els objectius de l’examen clínic de l’oclusió?
Quina és la metodologia per l’examen clínic oclusiu?
6.2. Anàlisis oclusiu en l’articulador

Quins són els objectius de l’anàlisi oclusiu en l’articulador?
Quina és la metodologia per l’anàlisi oclusiu en l’articulador?
Tema 7. Terapia oclusiva

7.1 Introducció a la teràpia oclusiva

Què entenem per teràpia oclusiva?
Quins són els tipus de teràpia oclusiva?
Quan estan indicats de manera genèrica els diferents tipus de teràpia oclusiva?


7.2. Determinants de la morfologia oclusiva

Quins factors determinen la morfologia oclusiva?
Quins d’aquests factors són susceptibles de ser modificats i quins no?
Quins factors són determinants de l’alçada de les cúspides? Com l’afecten?
Quins factors són determinants de la posició i direcció de les vessants i solcs de les superfícies oclusives? Com l’afecten?


7.3. Ajustament oclusiu per desgast selectiu

En què consisteix l'ajustament oclusiu?
Quines indicacions té l’ajustament oclusiu?
Quina és la tècnica i els passos de l’ajustament oclusiu?

SEMINARIS I PRÀCTIQUES PRECLÍNIQUES

1.Impressions, buidat i preparació dels models superior i inferior (P1)
2.Impressions, buidat i la preparació dels models superior i inferior (P2)
3.Exploració i manipulació mandibular (P3)
4.Desprogramador anterior (P4)
5. Registres intermaxil•lars (P5)
6.Registre craneomaxilar. Preparació de la forquilla (P6a)
7.Registre craneomaxilar. Muntatge del model superior (P6b)
8.Montaje del model mandibular en intercuspidación (p7A)
9.Montaje del model mandibular en relació cèntrica (P7b)
10.Programación de l'articulador (P8)
11.Programación de l'articulador i recapitulació (P8)
12.Exploración i anàlisi oclusiu clínic (P9)
13. Anàlisi oclusiu en l'articulador. (P10)
14.Recapitulación
15.RecapitulacióMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals, seminaris i pràctiques preclíniques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1)- AVALUACIÓ DE LA TEORIA 

 - EXAMEN FINAL

Test de resposta múltiple de 50 preguntes amb 4 respostes, sent només una resposta correcta. Cada resposta correcta sumarà 1 punt, la resposta incorrecta restarà 0,33 punts i la no resposta no comptabilitzarà.

Es valora amb un rang de nota de 0 a 10.

 

2)-AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES:

L'avaluació de les pràctiques es realitzarà de manera continuada mitjançant diferents avaluacions.

- TESTS PREVIS A LA PRÀCTICA

A cada sessió pràctica (exceptuant les 4 dedicades a revisió-recapitulació) es realitzarà una avaluació mitjançant un test de 5 preguntes amb 4 respostes sobre el contingut del vídeo explicatiu de la pràctica a realizar i que s'hagin fet a seminaris previs. Cada resposta correcta comptabilitzarà 2 punts, la resposta incorrecta restarà  0, 66 i la no resposta no comptabilitzarà.

Aquesta avaluació serà presencial i es farà prèviament a la realització de la pràctica.

 

- TESTS D'AUTOAVALUACIÓ

A cada sessió pràctica (exceptuant les 4 dedicades a revisió-recapitulació) l'alumne realitzarà un test autoavaluació del treball realitzat a la pràctica. Serà  supervisat per un professor. El test constarà de varis ítems. El grau d'assoliment de cada ítem es valorarà amb una escala de punts d'acord amb els criteris que s'indicaran..

El test haurà de ser lliurat 15 minuts abans de finalitzar la pràctica.

 

- AVALUACIONS DEL PROFESSOR DEL TREBALL REALITZAT

A les 4 pràctiques dedicades a revisió-recapitulació es realitzarà, per part del professorat, una avaluació del treball realitzat fins aquell moment.

L'avaluació constarà de varis ítems (variables segons avaluació). La valoració es farà amb un rang de nota de 0 a 10.

 

La NOTA FINAL serà d'acord amb els percentatges següents:

- Examen teòric ............................................... 40%

- Pràctiques clíniques ...................................... 60% (15% Tests previs a la pràctica, 15% Tests d'autoavaluació, 30% Avaluacions del professor del treball realitzat).

 

Per superar lassignatura cal haver aprovat la teoria i les pràctiques per separat. Un cop superats individualment aplicaran els percentatges esmentats.

Bibliografia i recursos

Okeson, J.P. Oclusión y afecciones temporomandibulares. St. Louis. 2003. Mosby.

Alonso, AA; Albertini, JS; Bechelli, AH. Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Buenos Aires.1999. Editorial Médica Panamericana.

Ash,M; Ramfjord, S. Oclusion. México. 1995. McGraw-Hill interamericana.

McNeill, Ch. Science and Practice of Occlusion. Chicago. 1997.Quintessence Books.

Gross, M.D. La oclusión en odontología restauradora. Técnica y teoria. Barcelona. 1986. Editorial Labor.

Solnit, A; Curnutte, DC. Occlusal Correction. Chicago. 1988. Quintessence books.

Dawson, P.E. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas oclusales. Barcelona. 1991. Salvat editores.

Howat, A.P; Capp, N.J; Barrett, N.V.J. Oclusión y maloclusión. Londres. 1992. Mosby/Doyma Libros.

Espinosa de la Sierra, R. Diagnóstico práctico de oclusión. México. 1995. Editorial Médica Panamericana.

Guichet, NF. Oclussion. Anaheim,1970. Denar Corporation.

Lauritzen, AG. Atlas de Anàlisis Oclusal. Madrid. 1977. Martinez de Murguía Editores.