Universitat Internacional de Catalunya

Dret de la Informació, Drets Fonamentals i Igualtat de Drets

Dret de la Informació, Drets Fonamentals i Igualtat de Drets
6
8525
2
Segon semestre
FB
Fonaments teòrics de la comunicació
Dret de la informació
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Concretar prèviament enviant correo al professor

jmroura@uic.es

Presentació

És una assignatura de Formació Bàsica (FB) de 6 ECTS, que s'imparteix en el segon semestre a segon curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques. Aquesta assignatura pretén introduir els alumnes al marc jurídic i legal del sector de l’audiovisual, els drets de les persones y la contractació, prestant una especial atenció a la regulació en matèria de publicitat.

Requisits previs

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Objectius

-   Coneixeran la protecció que el Dret atorga a les activitats creatives i els límits legals a l’exercici de la seva professió.

-  Assimilaran conceptes jurídics i la normativa vigent que afecta al seu desenvolupament professional.

-  Coneixeran la inter-relació entre els aspectes jurídics, comerciales i empresarials en el marc de la publicitat i la comunicació, per la presa de decissions.

-    Es familiaritzaran amb l’ús i la consulta de normes jurídiques

-   Desenvoluparan l’habilitat per trobar la informació precisa en matèria legal que pugui precisar al llarg de la seva vida professional

Competències

  • 30 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament la realitat actual
  • 31 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els successos pertanyents a la política internacional
  • 32 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la UE
  • 35 - Capacitat per entendre i aplicar el sistema que regeix l'explotació d'un llargmetratge
  • 38 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
  • 39 - Capacitat per entendre i aplicar els diferents agents del sector audiovisual
  • 63 - Coneixement i domini dels instruments nacionals i internacionals de projecció professional

Resultats d'aprenentatge

 Un cop acabin l'assignatura, els alumnes:

- Es familiaritzaran amb les institucions jurídico-polítiques que configuren el panorama nacional i internacional.

- Estudiaran el règim jurídic de la informació i la comunicació comercial.

- Reflexionaran sobre la correcta realització de l’activitat publicitària i de les relacions públiques, des de els seus diversos punts de vista.

-  Sabran diferenciar las diferents opcions a l'hora d'iniciar accions publicitàries o de comunicació, aplicant solucions concretes per cada cas, tant de protecció com de contractació.

Continguts

BLOC 1. ORDRE JURÍDIC I CONSTITUCIÓ


TEMA 1. Introducció a la teoria de l'Estat i el Dret


Elements bàsics de l'Estat.

La Constitució Espanyola de 1978.

El dret a la societat.

Les fonts del Dret com a estructura piramidal.

La jurisprudència.

 

TEMA 2. Constitució Espanyola i els drets comunicatius


La llibertat d'expressió i el dret de la informació.

Reconeixement constitucional de la publicitat.

La publicitat i els drets fonamentals. No són de caràcter absolut.


TEMA 3. Drets de les persones i límits als drets comunicatius


El dret a l'honor

El dret a la intimitat

El dret a la pròpia imatge

El dret del menor a una especial protecció

Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge

 

TEMA 4. Drets de les persones i els missatges comunicatius

Persona física - persona jurídica - responsabilitat

Titulars de drets i obligacions

Principi de legalitat

La publicitat com a exercici de drets constitucionals

Art. 38 i art 51 de la Constitució Espanyola

 

TEMA 5. Autonomia de la voluntat i dret de la comunicació

Els actors en l'ordenament jurídic

Personalitat jurídica i acords

Dret de la competència
Traductor de Google para empresas:Google Translator Toolkit

 


BLOC 2. PUBLICITAT I COMUNICACIÓ

 

TEMA 1. Introducció del Dret de la Publicitat i la Comunicació

Nocions jurídiques bàsiques i conceptes generals

El mercat i les seves regles de funcionament. Una aproximació al Dret

Societat, Estat i democràcia.

El Dret: Concepte general i el dret de la comunicació.

La Publicitat i les relacions públiques i el seu tractament legal.

Espanya, la Unió Europea i el mercat comú.

 

TEMA 2. La Unió Europea, estats membres i relacions internacionals

La Unió Europea i la unitat de mercat en el dret de la comunicació.

Espanya a la Unió Europea i les quatre llibertats comunitàries.

Relacions entre el dret comunitari i el dret nacional.

La Unió Europea i el Dret internacional.

Tipologia de normes en la Unió Europea. Normes de dret comunitari primari i dret comunitari secundari.

El Dret Comunitari de la Publicitat: principals directives comunitàries en matèria de publicitat.

 

TEMA 3. El Dret de la Publicitat a Espanya i normes relacionades (1)

La Publicitat i les Relacions Públiques com una realitat social global.

Introducció a figures recurrents en el negoci de la publicitat i la protecció de productes i serveis.

Dret dels consumidors i usuaris com a destinataris de la publicitat i la comunicació. La Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris.

El consumidor i els seus drets.

Clàusules Abusives.

Dret a la informació i formació dels consumidors i usuaris

 

TEMA 4. El Dret de la Publicitat a Espanya i normes relacionades (2)

Fonts del Dret de la Publicitat.

Llei general de publicitat i Llei de competència deslleial com a eines per a l'exercici dels drets.

Llei general de publicitat. Consideracions prèvies.

Concepte de publicitat

Subjectes de l'activitat publicitària

Regulació dels contractes publicitaris

 

TEMA 5. El Dret de la Publicitat i la competència deslleial

Llei de competència deslleial. Consideracions prèvies:

Objectiu i finalitat de la Llei

Acte de competència deslleial.: Clàusula general

Enumeració dels principals actes de competència deslleial.

Regulació de les accions contra els actes deslleials

 

TEMA 6. La Publicitat i les bases de dades. Els usuaris i la protecció de les seves dades personals

Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. Principis

Inscripció de fitxers de dades i seguretat. Dades personals especialment protegides.

Drets dels usuaris. Article 5 de la LOPD.

Cessió, comunicació i transferències internacionals de dades.

Les bases de dades com a eina publicitària o com a producte de comunicació. El titular del fitxer.

 

TEMA 7. Protecció dels usuaris a les TIC. LSSICE.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic.

Concepte de serveis de la societat de la informació.

Règim jurídic dirigit als consumidors com a destinataris de la comunicació i la publicitat.

Comunicacions comercials no sol · licitades (llistes Robinson d'exclusió publicitària).

Xarxes socials i protecció dels drets dels afectats.

La contractació electrònica: el contracte, els seus requisits i perfecció del contracte.

La Responsabilitat dels prestadors dels serveis.

 

TEMA 8. La protecció jurídica les creacions.

La protecció de producte, la imatge corporativa i de les creacions publicitàries. Diferències del bé protegit i titular dels drets.

Figures jurídiques recurrents en el negoci de la publicitat i la comunicació. Marques, invencions, dissenys i creació publicitària

Marques, tipologia, regulació i durada.

Marques i domini d'Internet: Semblances i diferències.

Invencions i dissenys. Concepte i diferències respecte de les altres figures.

El Dret d'autor i les creacions publicitàries.

 

TEMA 9. Marc jurídic de la Publicitat a Espanya. L'Activitat Publicitària (1)

Fonts i contractació

Activitat publicitària com a dret privat.

El contingut jurídic-administratiu del dret de la publicitat

Problemàtica conceptual i dispersió normativa. La publicitat convencional i la no convencional.

Intervenció administrativa en l'activitat publicitària

Distribució de competències en matèria publicitària (art. 148 i 149 de la Constitució Espanyola).

 

TEMA 10. El control del contingut de la publicitat i la comunicació. Activitat Publicitària (2)

Els subjectes de l'activitat publicitària.

La contractació publicitària. Requisits del contracte i obligacions de les parts.

Límits jurídics a l'activitat publicitària.

Introducció al règim de determinats productes o serveis.

 

TEMA 11. Creació Publicitària i propietat intel·lectual

Concepte de propietat intel·lectual a Espanya: els drets d'autor. (Text refós de la llei de propietat intel·lectual).

L'obra com a objecte de protecció. L'Obra publicitària.

Pluralitat de drets en la creació d'un espot publicitari: actors, autors, guions, imatges, sons, música.

Drets d'autor: drets morals i drets econòmics.

Drets connexos a la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

TEMA 12. Contracte de Difusió publicitària

La Publicitat Audiovisual.

La Publicitat Exterior.

La Publicitat Aèria.

 

TEMA 13. La Publicitat dels Jocs d'Atzar

Concepte i règim jurídic aplicable.

Publicitat dels negocis del joc d'atzar, apostes i loteries.

Els concursos promocionals, sortejos i jocs d'atzar (combinacions aleatòries).

Legislació aplicable, la regulació dels contractes i tramitació administrativa.

 

TEMA 14. La protecció enfront de la publicitat il·lícita

Tipologia. Article 3 de la Llei general de publicitat.

Publicitat enganyosa, publicitat deslleial i publicitat subliminar.

L'engany a la publicitat: el delicte publicitari

 

TEMA 15. Altres tipologies publicitàries

La publicitat comparativa.

La publicitat excloent.

La publicitat testimonial.

La publicitat indirecta.

 

TEMA 16. La Publicitat institucional i la publicitat electoral

Llei 29/2005 de Publicitat i Comunicació Institucional.

La regulació de la publicitat electoral.

Article 8 de la Llei general de publicitat. Règim publicitari de determinats productes.

 

TEMA 17. Altres formes publicitàries. Contracte de patrocini

Contracte de Patrocini. Orígens

Delimitació figures semblants

Patrocini, mecenatge i esponsorització

Concepte i modalitats

Objectius i àmbit del patrocini

Definicions legals i autoregulació

 

TEMA 18. Altres formes publicitàries. Product Placement.

Contracte de Product Placement. Orígens.

Concepte i diferències amb modalitats. Emplaçament de producte i espot publicitari.

Estratègies de Comunicació. Avantatges, riscos i escenaris.

 

TEMA 19. Altres formes publicitàries. Publicitat a Internet, mitjans i xarxes socials

Contracte i modalitats en relació amb el canal de comunicació.

Particularitats del medi i utilització dels serveis de tercers.

Estratègies de Comunicació. Avantatges, riscos i escenaris. Publicitat a Internet i eines tècniques en el marc legal.

Creació de noves modalitats publicitàries i aplicació dels principis generals.

 

TEMA 20. La publicitat telemàtica

Concepte legal i regulació jurídica.

Els concursos, sortejos i jocs d'atzar a Internet.

La regulació dels contractes de publicitat espais telemàtics, continguts i captació.

El mail-marketing i la seva regulació a Espanya i la UE

 

TEMA 21.Remedios Jurídics davant la Publicitat Il·lícita

L'autoregulació publicitària

Concepte i elements constitutius. Submissió voluntària i facultat sancionadora.

Regulació de l'autoregulació publicitària a Espanya

Arbitratge i codis de conducta.

 

(Revisat a Gener 2021)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura consta de 6 ECTS. Això es tradueix en unes 150 hores de treball de l'alumne. Es distribueixen, aproximadament, en unes 60 hores presencials del professor i unes 90 hores de treball autònom de l'alumne. Les activitats presencials tenen la següent distribució aproximada:

Coaching (4 hores) amb un seguiment personal de cada alumne per optimitzar el seu rendiment en l'assignatura i detectar les seves necessitats i inquietuds.

Seminaris monogràfics (10 hores) en què els alumnes aprofundiran de forma monogràfica en temàtiques especialitzades de l'assignatura que siguin d'especial actualitat i treballaran de forma activa en grups reduïts.

Sessions de Meeting Points (4/6 hores) s'organitzaran llocs de trobada entre diferents personalitats del món professional i científic de la regulació de la publicitat i les noves tecnologies. Aquestes sessions prendran forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, etc.

Sessions de Tallers (10 hores) es dedicaran unes hores al treball pràctic perquè els alumnes adquireixin competències pràctiques de l'assignatura d'acord amb una vessant teòrica ja assimilada.

Sessions de Classes Magistrals, en què es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura, referits a cada un dels punts que integren el temari. Aquestes sessions combinen l'exposició dels continguts teòrics de cada tema, així com l'anàlisi i reflexió al voltant d'aquestes qüestions plantejat a partir de casos i exemples reals del sector professional que es tracti.

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
3,0
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1,0
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0,6
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
1,0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes diferents activitats daprenentatge estan plantejades per tal dassolir els objectius i les competències exposades prèviament. L'avaluació serà continuada i constarà de diferents vies:


- Matèria BLOC I. Ordre jurídic i Constitució(10%) Examen parcial
- Matèria BLOC II. Publicitat i Comunicació (50%) Examen final
- BLOC I i II. Presentació d'assajos, comentaris de text, casos pràctics, tallers, participació a classe, exposicions, etc. (30%)
- BLOC II. Valoració de seminaris / Elaboració d'un treball per grups (10%).

Tenir en compte la primera part de revisió ortogràfica.

Recordeu que l'assistència mínima és del 80%. Els alumnes que no hagin assistit al 80% de les classes no es podran presentar a lexamen final.

En cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, a la segona convocatòria (i la quarta) la nota de l'examen d'aquesta convocatòria posterior serà la nota de l'assignatura. Per tant, no seran d'aplicació els criteris anteriors.

Bibliografia i recursos

De La Cuesta, JM. Curso de Derecho de la Publicidad. EUNSA. Pamplona, 2002

Latorre, A. Introducción al Derecho. Ariel. Barcelona, 1999

Rubí i Puig, A. Publicidad y Libertad de Expresión. Thomson. Barcelona, 2008.

Azurmendi, A. Derecho de la Comunicación. Bosch 2011.

Rozados Oliva, Manuel Jesús, Derecho Administrativo de la Publicidad. Tirant lo  Blanc, 2009

Méndiz Noguero, Alfonso. Nuevas Formas Publicitarias: Patrocinio, Product Placement, Publicidad en Internet. Universidad de Málaga / Manuales. 2007

Santaella López, M. Derecho de la Publicidad. Civitas. Barcelona, 2002

Vilajoana, S. Dret de la Publicitat. UOC VullSaber. Barcelona, 2009

Lazaro Sánchez, Emilio J. Los Contratos Publicitarios. Thomson Reuters / Civitas, 2011

ORTEGA GUTIERREZ, David. Manual de Derecho de la Informacion. Editorial Universitaria Ramón Areces, 2003.

ESCOBAR DE LA SERNA, Luis. Derecho de laInformacion. Dykinson, 2004.

ALVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho Constitucional, 2 vols. Tecnos (6ª edición).

LOPEZ GUERRA, L., ESPIN, E. y otros: Derecho Constitucional, 2 vols. Tirant lo Blanch, (6ª edición).

MOLAS, Isidre. Derecho Constitucional. Tecnos, 2009.

BARCELO, M., VINTRO, J. (coords.). Dret Públic de Catalunya. Atelier, 2008.

 

Material didàctic