Universitat Internacional de Catalunya

Narrativa Audiovisual I

Narrativa Audiovisual I
6
8534
2
Primer semestre
FB
Comunicació
Guió
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

Professorat


Isadora García Avis: igaravis@uic.es

Presentació

Narrativa Audiovisual I és una assignatura de 6 crèdits ECTS que pretén introduir l’alumnat en l’anàlisi de la teoria narrativa, així com en la seva aplicació a diversos àmbits de la indústria audiovisual.


Requisits previs

No s’exigeix cap requisit per cursar aquesta assignatura. Es recomana a l’alumnat que mostri interès pels relats audiovisuals (en cine, televisió i altres mitjans). 


Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és que els estudiantes coneguin els fonaments de la narrativa audiovisual i que siguin capaços d’analitzar-los des d’una perspectiva crítica.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Els alumnes coneixeran la naturalesa i la forma de la narrativa dramàtica audiovisual.

 2. Els alumnes podran identificar els principals elements narratius que componen un relato audiovisual, en diferents àmbits (tant de ficció com de no-ficció).

 3. Els alumnes adquiriran les eines bàsiques per desenvolupar l’anàlisi i impulsar la creació d’històries audiovisuals.

Continguts

Bloc I. Introducció a alguns conceptes fonamentals

Bloc II. Principals components narratius del relat audiovisual

Bloc III. Mòduls de narrativa aplicada

Mòdul 1. Adaptacions

Mòdul 2. Històries més enllà de la ficció

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.8
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.6
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria (gener)

 • 50 %: treball final (per grups)

 • 30 %: diari personal de anàlisi (individual)

 • 20 %: nota de classe (assistència i participació a les pràctiques)

Per poder fer mitja és imprescindible obtenir almenys un 5, tant en el treball com en el diari.

Segona convocatòria (juny)

 • 100 %: treball final (individual)

Bibliografia i recursos

LLIBRES
 • ARISTÓTELES. Poética.
 • BALLÓ, Jordi, y PÉREZ, Xavier. La semilla inmortal.
 • BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato.
 • BLACKER, Irwin R. Guía del escritor de cine y televisión.
 • BORDWELL, David. La narración en el cine de ficción.
 • BRENES, Carmen Sofía. ¿De qué tratan realmente las películas?
 • DE ROSENDO, Teresa y GATELL, Josep. Objetivo Writers' Room.
 • DiMAGGIO, Madeline. Escribir para televisión.
 • EGRI, Lajos. El arte de la escritura dramática.
 • GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. Me alquilo para soñar. Taller de guion.
 • GARCÍA-NOBLEJAS, Juan José. Poética del texto audiovisual.
 • GENETTE, Gérard. Nuevo discurso del relato.
 • GOLDBERG, Lee y RABKIN, William. Successful Television Writing.
 • IGLESIAS, Karl. Writing for Emotional Impact.
 • MARKS, Dara. Inside Story. The Power of the Transformational Arc.
 • McKEE, Robert. El guion. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones.
 • PHELAN, James. Reading People, Reading Plots. Character, Progression, and the Interpretation of Narrative.
 • RONALD, Tobias. El guion y la trama. Fundamentos de la escritura dramática audiovisual.
 • RUSSIN, Robin U. y DOWNS, William M. Screenplay: Writing the Picture.
 • SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio. Estrategias de guion cinematográfico.
 • SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guion en un guion excelente.
 • SEGER, Linda. Cómo crear personajes inolvidables. 
 • THOMPSON, Kristin. Storytelling in Film and Television.
 • VILCHES, Lorenzo. Taller de escritura para televisión.
  ARTICLES
 • BRENES, Carmen Sofía. "Explorando el tema. La noción poética de 'sentido' al servicio de la escritura de guion", Revista de Comunicación, nº 15, 2016, pp. 166-182. 
 • CATTRYSSE, Patrick. "The protagonist’s dramatic goals, wants and needs", Journal of Screenwriting, Vol. 1 nº 1, 2010, pp. 83-97.
 • CUEVAS, Efrén. "Focalización en los relatos audiovisuales", Trípodos, nº 11, 2001, pp. 123-136.
 • IGLESIAS, Karl. "What’s at Stake?", Creative Screenwriting, enero/febrero 2007, pp. 38-39.
 • MITTELL, Jason. "Narrative Complexity in Contemporary American Television", The Velvet Light Trap, Nº 58, Fall 2006, pp. 29-40.
 • NEWMAN, Michael Z. "From Beats to Arcs: Toward a Poetics of Television Narrative", The Velvet Light Trap, Nº 58, Fall 2006, pp. 16-28.
 • RICOEUR, Paul. "La vida: un relato en busca de narrador", Ágora: Papeles de Filosofía, Vol. 25 nº 2, 2006.