Universitat Internacional de Catalunya

Prostodòncia 1

Prostodòncia 1
6
9243
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimecres a les 15 hores (cita prèvia)

Contacte: Dr. Francisco Real Voltas (freal@uic.es)

Lloc: Sala de professors àrea de Restauradora.

Presentació

La Pròtesi Dental o Prostodòncia és aquella part de l'Odontologia que s'ocupa de la modificació de les dents naturals patològiques i de la restitució de les dents absents, així com de la prevenció de l’aparició de patologies futures.

En aquesta assignatura s'abordarà l'estudi de la pròtesi completa amovible mucosuportada i de la pròtesi parcial amovible, com a mètodes per rehabilitar funcionalment el sistema masticatori dels pacients desdentegats totals o parcials.

Requisits previs

Anatomia buco-dental. Coneixement de la fisiopatologia dels pacients parcialment o totalment desdentegats.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes adquireixin els coneixements bàsics, teòrics i pràctics, en relació a la confecció de les pròtesis amovibles (totals i parcials) així com el control de l'adaptació que els pacients han de realitzar per al correcte ús d'aquests tipus de pròtesis estomatològiques i el seu manteniment.

Competències

 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 86 - Tractar l'edentulisme tant parcial com total, inclosos el disseny biològic (característiques específiques de disseny), preparació dentària, obtenció de registres, proves clíniques i adaptació als pacients de pròtesis removibles parcials i completes, ponts senzills dentosuportats i pròtesis senzilles sobre implants, tant removibles com fixes, incloent-hi la «col·locació» i «posada en servei»
 • 87 - Elaborar les prescripcions dels productes sanitaris a mesura «pròtesis dentals» i «aparells d'ortodòncia i ortopèdia dentofacial»

Resultats d'aprenentatge

 • 4.013 - Realitzar ajustos oclusals limitats sota supervisió
 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.019 - Realitzar profilaxi i demostracions d'una correcta higiene oral adaptades a l'edat del pacient
 • 4.030 - Saber derivar, quan calgui, a altres professionals o centres, els tractaments complexos o els pacients mèdicament compromesos.
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.076 - Comunicar amb el laboratori per a indicar les pautes per a la confecció d'una restauració
 • 4.089 - Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.110 - Conèixer la funció del sistema estomatognàtic i especialment de l'oclusió
 • 4.111 - Conèixer els principis bàsics de l'oclusió ideal
 • 4.115 - Saber diagnosticar les maloclusions dentals en els tres plans de l'espai
 • 4.116 - Conèixer i reconèixer l'etiologia de les maloclusions
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.119 - Saber fer una correcta exploració física del pacient
 • 4.120 - Saber diagnosticar la tipologia facial del pacient
 • 4.121 - Saber fer una correcta anàlisi dels models d'estudi
 • 4.122 - Saber fer una predeterminació diagnòstica sobre models de guix
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal
 • 4.124 - Reconèixer les estructures anatòmiques en les teleradiografies laterals de crani
 • 4.126 - Saber fer una llista de problemes diagnòstics i estructurar correctament
 • 4.127 - Conèixer les bases biològiques del tractament dentari, els seus principis mecànics i biomecànics
 • 4.132 - Conèixer els principis generals dels tractaments interdisciplinaris en els adults
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària
 • 4.134 - Conèixer les característiques de cada tipus de pròtesi odontològica (pròtesi completa, pròtesi parcial removible, sobredentadures sobre dents, pròtesi fixa, pròtesi mixta, pròtesi maxil·lofacial, pròtesi obturadora i pròtesi implantològica); així com els diferents dissenys de cadascuna, la nomenclatura dels elements que la constitueixen i els objectius que es pretenen aconseguir amb la seva realització.
 • 4.135 - Conèixer les indicacions i contraindicacions de cada tipus de pròtesi odontològica
 • 4.136 - Valorar al pacient candidat a una pròtesi odontològica mitjançant la realització d'una història clínica, un estudi de models i les exploracions complementàries que corresponguin en cada cas específic; i a partir d'aquesta informació identificar les demandes estètiques i funcionals del pacient, així com establir un diagnòstic, pronòstic i desenvolupar un pla de tractament
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.
 • 4.138 - Determinar els diferents paràmetres biològics necessaris per a la realització d'una rehabilitació oral.
 • 4.140 - Aplicar els conceptes biomecànics que regeixen cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.141 - Aconseguir el patró oclusiu més adequat per a cada pacient i cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.142 - Aplicar, quan estigui indicat, la tècnica del desgast selectiu en el pacient
 • 4.143 - Realitzar l'encerat d'una pròtesi completa i parcial.
 • 4.145 - Determinar en el pacient edèntul o parcialment edèntul els paràmetres biològics que caracteritzen les dents artificials i els situïn en l'espai. En el cas de la pròtesi completa i parcial, també serà capaç de determinar els paràmetres que caracteritzin la base protèsica.
 • 4.146 - Utilitzar el paral·lelitzador per dissenyar una pròtesi parcial removible, decidir l'eix d'inserció, l'equador, la retenció i transmetre la posició espacial del model.
 • 4.147 - Realitzar les preparacions dentals necessàries per a la confecció d'una pròtesi parcial removible i una sobredentadura.
 • 4.150 - Realitzar petites reparacions de pròtesis removibles i de pròtesis on calgui utilitzar ceràmica
 • 4.152 - Realitzar la tècnica del motlle partit.
 • 4.153 - Prendre les impressions adequades per a cada un dels tipus de pròtesis odontològiques; funcionals en pròtesi parcial removible, en cubeta tancada i oberta en pròtesi implantològica, i les tècniques associades, com la retracció gingival en la pròtesi fixa dentosuportada.
 • 4.155 - Dur a terme les diferents proves protètiques i presa de color, que es realitzen durant la confecció de les diferents pròtesis.
 • 4.156 - Conèixer els diferents materials utilitzats per confeccionar les pròtesis odontològiques i ser capaç d'indicar el més adequat per a cada cas.
 • 4.157 - Informar el pacient sobre les mesures de manteniment més adequades per a cada tipus de pròtesi odontològica.
 • 4.158 - Dur a terme els controls oportuns per a cada tipus de pròtesis per tal de detectar i prevenir les complicacions més freqüents en cadascuna d'elles.
 • 4.159 - Valorar la necessitat d'ajust de les pròtesis removibles i dur a terme l'excés oportú.
 • 4.160 - Realitzar les adequades prescripcions en el laboratori dental per a cada tipus de pròtesi.

Continguts

PRÒTESI COMPLETA MUCOSOPORTADA

TEMA 1: INTRODUCCIÓ AL PACIENT DESDENTAT I A LA PRÒTESI COMPLETA MUCOSOPORTADA
UNITAT 1.1: INTRODUCCIÓ AL PACIENT DESDENTAT
o Quines minusvalideses presenten les persones desdentegades?
o Es poden valorar "a priori" els resultats del tractament a un pacient desdentegat?
o Quina és l'epidemiologia dels pacients desdentegats
o Quines funcions orals poden ser restaurades amb una pròtesi completa mucosuportada i amb quina eficiència?

UNITAT 1.2: INTRODUCCIÓ A LA PRÒTESI COMPLETA MUCOSUPORTADA I ALS PARÀMETRES BIOLÒGICS.
o Quants components té una pròtesi completa mucosuportada?
o Per a què serveixen els paràmetres biològics i com es classifiquen?
o Hi ha altres tipus de tractaments a oferir a un pacient desdentegat total?

TEMA 2: PARÀMETRES BIOLÒGICS QUE SITUEN LES DENTS EN
L’ESPAI (DIMENSIÓ VERTICAL, LÍNIA INCISAl, PLA OCLUSAL I ESPAI NEUTRE PROTÈSIC)
UNITAT 2.1: DIMENSIÓ VERTICAL EN PRÒTESIS COMPLETA
o Com es determina la D.V.O. en un pacient que no té contactes dentaris?
o Per a què serveix l'espai lliure de repòs?
o En quina posició cranial cal registrar la DVR en un pacient edèntul?
o Quina és la relació de la D.V.R. amb L'estrès?
o Els fonemes vocals serveixen per a la determinació de la DVO i/o D.V.R.?
o La deglució com es fa servir per ajudar en la determinació de la DV?
o Les pròtesis completes mucosuportades amb DVO "alta o baixa" presenten símptomes clínics concrets i diferenciats?

UNITAT 2.2: LÍNIA INCISIVA. PLA OCLUSIU
O A què ens referim quan es parla de L.I. superior?
o Quines referències clíniques serveixen per situar correctament la LI en l'espai?
o El fenomen de Cristensen té relació amb la situació de la LI?
o Quins fonemes vocals poden utilitzar-se per realitzar les comprovacions clíniques de la situació de la LI en un pacient desdentegat?
o Com es defineix el Pla Oclusal?
o Quines referències clíniques són necessàries per a orientar correctament el PO?
o Té conseqüències clíniques el fet de tenir un PO mal orientat en l'ús d'una Pròtesi completa mucosuportada?

UNITAT 2.3: ESPAI NEUTRE PROTÈSIC
o En un pacient desdentat portador d'un PC, com incideix la musculatura oral en la pròtesi?
o ¿Les forces horitzontals són importants en l'equilibri dentari natural i artificial?
o Quins són i on estan els límits de la zona d'equilibri de forces horitzontals?
o Quins canvis succeeixen en les parts toves després de la pèrdua dental?
o Quins canvis ossis succeeixen després de la pèrdua dental?
o Quins factors s'han de tenir en compte en la reabsorció òssia alveolar?
o Quin és el factor anatòmic més important per determinar el límit lingual l'ENP en el sector postero-inferior en un pacient edèntul a qui se li confecciona un PC?

TEMA 3: PARÀMETRES BIOLÒGICS PROPIS DE LA BASE PROTÈSICA (FORMA, EXTREMS, DISSENY I MATERIAL DE LA BASE PROTÈSICA)
UNITAT 3.1: FORMA I EXTREMS DE LA BASE PROTÈSICA
o Com es pot reproduir l'anatomia dels maxil·lars desdentats?
o En l'anatomia dels maxil·lars desdentats hi ha zones més importants que altres per a valorar la subjecció de les bases protèsiques?
o Quins són els mecanismes per aconseguir subjecció i pressió negativa sota d'una pròtesi completa mucosuportada?
o On se situa el "límit d'acció"?o En què consisteix la superfície interna i externa de la impressió? En què consisteix l'encofrat de la impressió?

UNITAT 3.2: Disseny (E.N.P.) I MATERIAL DE LA BASE PROTÈSICA
o En un pacient desdentat portador d'una P.C. mucosuportada, com incideix la musculatura oral en aquesta pròtesi?
o Les forces horitzontals són importants en l'equilibri dentari natural i artificial?
o Quins són i on estan els límits de la zona d'equilibri de forces horitzontals?
o En què pacients i en quins moments és necessari determinar el disseny de les bases d'una pròtesi completa?
o La base protètica s'ha de fer amb algun material concret?
o Quines implicacions té el tipus de material de la base protèsica?

TEMA 4: PARÀMETRES Biològics PROPIS DE LES DENTS ARTIFICIALS
UNITAT 4.1: PARÀMETRES BIOLÒGICS PROPIS DE LES DENTS ARTIFICIALS
o En un pacient desdentat com s'han d'individualitzar les dents artificials per confeccionar la seva pròtesi completa?
o més del color de les dents hi ha altres factors a tenir en compte?
o En relació a l'elecció de la mida de les dents artificials a col·locar en una pròtesi completa mucosuportada què ha de saber-se per escollir-la?
O Les dents artificials són tots iguals pel que fa a material o pel que fa a anatomia oclusiva?

TEMA 5: PARÀMETRES BIOLÒGICS QUE NO ESTAN EN LA PRÒTESI Però Necessaris PER A L'OCLUSIÓ
UNITAT 5.1: PARÀMETRES BIOLÒGICS QUE NO ESTAN EN LA PRÒTESI PERÒ NECESSARIS PER A L'OCLUSIÓ
o Els factors que dirigeixen la dinàmica condilar són o no són importants en el moment de confeccionar una pròtesi completa mucosuportada?
o És necessari precisar tant en aquests paràmetres quan es tracta d'una pròtesi que és amovible?
o Amb quins altres paràmetres biològics es relacionen? La D.V.O. i l'E.N.P quin tipus de relació tenen amb la RC?

TEMA 6: PARÀMETRES BIOLÒGICS QUE RELACIONEN LES DENTS ARTIFICIALS ENTRE ELLES
UNITAT 6.1: PARÀMETRES BIOLÒGICS QUE RELACIONEN LES DENTS ARTIFICIALS ENTRE ELLES
o Quina és la relació oclusiva millor per a una pròtesi completa mucosuportada?
o La quantitat de ressalt o de sobremossegada que entre les dents artificials superiors i inferiors pot existir, té relació amb l'anatomia articular?
o Les corbes de compensació de la dentició natural ¿quin objectiu tenen? I en una pròtesi completa mucosuportada també han d'existir?
o La longitud posterior d'una arcada dental és un paràmetre clínic o de taller?

TEMA 7: SEQÜÈNCIA CLÍNICA DE LA CONFECCIÓ D’UNA PRÒTESI COMPLETA MUCOSUPORTADA (LES FASES CLÍNIQUES I DE TALLER)
UNITAT 7. 1: 1ª FASE CLÍNICA, 1ª FASE DE TALLER, 2ª FASE CLÍNICA
o Com es pot registrar la Dimensió Vertical de Repòs en un pacient desdentat durant les diferents sessions clíniques i poder comparar al final del tractament amb la pròtesi acabada?
o És possible saber si una pròtesi completa mucosuportada serà estable abans d'acabar?
o El pacient pot veure el resultat final del tractament sense estar acabada la pròtesi?

UNITAT 7.2: 2ª FASE DE TALLER, 3ª FASE CLÍNICA (PROvA DE DENTS) I ACABAT DE LA PRÒTESI
o Com es pot registrar la Dimensió Vertical de Repòs en un pacient desdentat durant les diferents sessions clíniques i poder comparar al final del tractament amb la pròtesi acabada?
o És possible saber si una pròtesi completa mucosuportada serà estable abans d'acabar?
o El pacient pot veure el resultat final del tractament sense estar acabada la pròtesi?

PRÒTESI PARCIAL REMOVIBLE

TEMA 8: INTRODUCCIÓ A LA PRÒTESI REMOVIBLE
UNITAT 8.1: CONCEPTES GENERALS
o Què és una Pròtesi Amovible?
o Quins són els components que integren una PPR?
o Què és una pròtesi "dentosuportada" i "mucosuportada"?
o Descriure en quins casos està indicat l'ús d'una PPR
o Descriure els objectius de cada cas

TEMA 9: DIAGNÒSTIC I PLA DE TRACTAMENT
UNITAT 9.1: DIAGNÒSTIC I PLA DE TRACTAMENT
o Quina importància té l'anamnesi en la realització d'una PPR?
o Quina importància té l'exploració oral i extraoral?
o Quina importància tenen els exàmens complementaris?
o Què registres cal prendre per a un estudi en PPR?
o Per a què serveixen els rodets?
o Com s'elabora un rodet de registre?
o Saber classificar les arcades segons la classificació de Kennedy-Applegate
o Saber classificar les arcades segons la classificació funcional
o Saber prendre un arc facial
o Saber buidar i sòcol models d'estudi
o Saber muntar els models en articulador

UNITAT 9.2 BIOMECÀNICA
o Quin tipus de "màquines" s'usen en Pròtesi Amovible?
o Quin tipus de palanques s'usen en PPR?
o Quina relació hi ha entre el Braç de Resistència i la Retenció?
o Quin tipus de moviments es transmeten als pilars segons la classificació de Kennedy?
o Quin tipus de moviments es transmeten als pilars segons l'existència o no de suport dental?
o Quin tipus de moviments es transmeten a la mucosa edèntula segons la classificació de Kennedy?
o Quin tipus de moviments es transmeten a la mucosa edèntula segons l'existència o no de suport dental?
o Quines variables influeixen i de quina manera en la transmissió de forces a les dents pilars en una PPR

TEMA 10: ELEMENTS DE LES PPR. DISSENY
UNITAT 10.1: CONNECTORS MAJORS
o Saber seleccionar i dissenyar un connector major maxil·lar
o Saber seleccionar i dissenyar un connector major mandibular

UNITAT 10.2: CONNECTORS MENORS. SUPORTS
o Què són els connectors menors?
o Quines funcions tenen?
o Quines parts de la PPR poden unir els connectors menors?
o On poden localitzar preferentment?
o Quines característiques d'elaboració han de tenir els connectors menors?
o Què són els suports".
o Quin és el correcte disseny dels mateixos?
o Quines repercussions té el tipus de suport sobre els pilars i les bases?

UNITAT 10.3: PLANS GUIES. BASES
o Què és un pla guia?. On es localitzen preferentment?
o Quines funcions tenen?
o Com contribueixen els plànols guies a mantenir la reciprocitat de les forces?
o Com es pot actuar sobre una dent pilar per a conformar un pla guia que afavoreixi la reciprocitat en les forces a l’insertar-desinsertar els ganxos?
o Com han de ser els plans guies en dentosuportades. I en dentomucosuportades?
o Per a què serveixen les bases?
o Quins tipus de bases podem dissenyar? Quines són les seves característiques de disseny?

UNITAT 10.4: RETENIDORS DIRECTES I INDIRECTES
o Què és un retenidor directe i de quines parts consta?
o Quines són les seves funcions?
o Quines característiques funcionals ha de reunir un retenidor?
o Quines variables puc modificar per augmentar la retenció d'un retenidor directe i en quin sentit?
o Com seleccionar un retenidor en funció de la classificació de Kennedy i del lloc del pilar on hi ha la retenció?
o Quins tipus de retenidors puc escollir segons el material?
o Quins avantatges té cada material a l'hora de seleccionar un retenidor?
o Quina relació ha d'haver entre el retenidor indirecte i la línia de fulcre situada en l'eix de rotació de l'amovible?
o On situar preferentment un retenidor indirecte?

UNITAT 10.5: PARAL·LELITZACIÓ DELS MODELS
o Manejar el paral·lelitzador i utilitzar els seus diferents additaments
o Orientar el model en el paral·lelitzador
o Com es tria l'eix d'inserció?
o Com es determina l'equador dentari?
o Com es determinen els plànols guies?
o Com es manegen les galgues per al càlcul de la retenció?
o Com es realitzar les modificacions necessàries en l'eix d'inserció per modificar la retenció?
o Com es Realitzen les modificacions necessàries en les dents pilars per modificar la retenció?
o Per a què serveix la tripodització?. Com s'efectua?
o Com es transfereix el disseny d'un model a un altre?

TEMA 11: Procediments I MATERIALS
UNITAT 11.1: PREPARACIONS. Impressions
o Com podem modificar la morfologia d'un pilar per afavorir el disseny d'una PPR?
o Quan modificar el pla oclusiu i fins on?
o Com es prepara en boca un pla guia proximal o lingual?
o Com es modifica l'equador dentari per corregir la zona retentiva?
o Com es prepara el llit per a un suport". I per al connector menor?
o Saber prendre una impressió en dentosuportades
o Saber prendre impressions funcionals
o Saber elaborar els rodets de registre i impressió funcional
o Saber prendre impressions de "arrossegament"
o Saber prendre arc facial i registres d’interoclusió

UNITAT 11.2: MUNTATGE. MATERIALS
o Saber buidar, sòcol i muntar els models definitius en l'articulador
o Saber redactar i omplir el full de prescripció al laboratori
o Quin material d'impressió s'usa per impressions dentosuportades?. I per mucosuportades?.
o Realitzar el muntatge amb models partits

TEMA 12: LABORATORI
UNITAT 12.1: ORDRE DE TREBALL. DESINFECCIÓ
o Saber dur a terme la desinfecció dels diferents tipus i materials d'impressió utilitzats en PPR
o Full de prescripció. Com s'emplena?

UNITAT 12.2: TÈCNIQUES DE LABORATORI
o Conèixer la seqüència de treball del laboratori i l'objecte de cada pas

TEMA 13: PROVES. ENTREGA. MANTENIMENT. COMPOSTURES
UNITAT 13.1: PROVES. ENTREGA
o Com s'ajusta el metall?. Resistència a la desinserció-inserció.
o Com s'ajusta l'oclusió? I els retenidors?. Maneres de corregir desajustos.
o Com i quan es registra el color de les dents?.

UNITAT 13.2: MANTENIMENT. COMPOSTURES
o Saber explicar les necessitats de manteniment al pacient
o Com es fa un rebase funcional?
o Com es reconstrueix una base?
o Com es repara una fractura de resina?
O Com es reparés o substitueix una dent?
O Com se substitueix una dent natural per un artificial, afegint-ho a la PPR?
o Com s'adapta una PPR sobre un pilar al qual se l'ha instal lat una corona?
o Què cures higièniques requereix una pròtesi amovible?

TEMA 14: Guia CLÍNICA
UNITAT 14. 1: Guia CLÍNICA
o Quina és la descripció ordenada dels passos per a l'elaboració d'una PPR?

OCLUSIÓ
TEMA 15: OCLUSIÓ I PRÒTESI REMOVIBLE
UNITAT 15.1: CONSIDERACIONS OCLUSALS EN PRÒTESI REMOVIBLE
o Quin és el patró oclusiu més adequat per a la pròtesi completa mucosuportada?
o Com aconseguir el patró oclusiu més adequat per a la pròtesi completa mucosoportada?
o Quin és el patró oclusiu més adequat per a la pròtesi parcial amovible?
o Com aconseguir el patró oclusiu més adequat per a la pròtesi parcial amovible?

Pràctiques preclíniques:

PRÀCTIQUES DE PRÒTESI COMPLETA MUCOSUPORTADA
• Impressions i buidat de models
• Registre de la Dimensió Vertical i preparació de la silicona de registre intermaxil·lar.
• Confecció de cubetes superior i inferior (Formatray)
• Confecció rodet superior (Formatray)
• Confecció del rodet inferior (Formatray)
• Muntatge de les dents inferiors.
• Muntatge de les dents superiors.
• Obtenció d'una oclusió bibalancejada.

PRÀCTIQUES DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
• Disseny de la PPR (resina). Preparació models edèntuls. Cubetes
parcials amb resina fotopolimeritzable.
• Disseny de la PPR (esquelètic). Demostració paral·lelitzables. Anàlisi
de models.
• Disseny de components d'una PPR

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula-    Classes magistrals (1 grup) relacionades amb els continguts teòrics de l’Assignatura.

-    Classes pràctiques preclíniques de taller (distribuïdes en diversos grups de pràctiques).

-    Durant la programació de les classes pràctiques preclíniques, segons el calendari acadèmic publicat a l’inici de cada curs acadèmic, al produir-se més de 2 absències justificades l’alumne/a no podrà optar a la qualificació d’aquesta part de l’Assignatura.

-    El material didàctic facilitat pel professorat a través de les xarxes informàtiques de la Universitat s’ha de considerar com un ajut a l’alumnat en el procés d’aprenentatge, però en cap cas l’avaluació dels resultats s’establirà basant-se exclusivament amb ells, sinó amb els continguts que el professorat ha explicat durant les classes teòriques i pràctiques i/o amb els de la bibliografia recomanada.

-    Pràctiques de CUO: Activitat clínica relacionada amb els continguts de la Prostodòncia

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl material didàctic facilitat pel professorat a través de les xarxes informàtiques de la Universitat s’ha de considerar com un ajut a l’alumnat en el procés d’aprenentatge, però en cap cas l’avaluació dels resultats s’establirà basant-se exclusivament amb ells, sinó amb els continguts que el professorat ha explicat durant les classes teòriques i pràctiques i/o amb els de la bibliografia recomanada.

La qualificació final de l’assignatura Prostodòncia 1 vindrà determinada per la nota final de la part teòrica (40%), la nota final de la part de les pràctiques preclíniques de taller (30%) i la nota de les pràctiques de CUO (30%)

Per superar l'assignatura cal aprovar la teoria, les pràctiques preclíniques de taller i les pràctiques CUO per separat. Un cop superades les tres parts individualment s'aplicaran els percentatges referits.

AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA DE L’ASSIGNATURA:

La part teòrica de l’assignatura Prostodòncia 1 serà avaluada mitjançant una prova escrita.

Aquesta prova escrita serà, preferentment, presencial per part del alumne/a, complint les normes sanitàries de prevenció de malalties.

En el cas que les autoritats acadèmiques i/o sanitàries recomanin una prova escrita en format "on-line", caldrà considerar l'autenticitat de l'alumnant que la realitzi mitjançant aplicacions informàtiques.

El contingut de les preguntes formulades en aquesta prova pot referir-se a qualsevol dels temes estudiats en les temàtiques de pròtesi completa mucosuportada i de pròtesi parcial amovible, tenint en compte que tots aquests continguts es requereixen per a l'actuació clínica sobre pacients.

Aquesta prova escrita pot ser de dos tipus:

-       Vint (20) preguntes de resposta curta

-       Cinquanta (50) preguntes tipus test amb cinc (5) respostes/opcions i només una d’elles correcta.

En el cas que la prova escrita de la part teòrica sigui de vint (20) preguntes de resposta curta, cada resposta serà valorada d'acord amb la següent escala: 0, 0'25, 0'5, 0'75, 1; fins a un màxim de 20 punts (=10/10 punts). En aquesta modalitat de prova escrita, es considerarà superada la prova si la qualificació obtinguda per part de l’alumne/a és igual o superior a 12/20 (=5/10 punts).

En el cas que la prova escrita de la part teòrica sigui de cinquanta (50) preguntes tipus test, amb cinc (5) respostes/opcions per cada pregunta i amb una única d’elles correcta, la valoració es farà de la següent manera:

-       Pregunta contestada correctament: +1 punt

-       Pregunta contestada incorrectament:  -0’20 punts

-       Màxima qualificació: 50 punts (=10/10 punts)

-       Es considerarà superada la prova escrita en format tipus test si la qualificació és igual o superior a 25/50 (=05/10 punts).

-       En previsió de possibles impugnacions/anul·lacions de preguntes per part dels/de les alumnes en aquesta modalitat de prova escrita, en el formulari de la prova hi haurà tres o cinc (3 ó 5) preguntes afegides (també amb 5 opcions i només una opció correcta) que comptabilitzaran en cas d’acceptació de la impugnació. Els/les alumnes, durant la realització de la prova escrita, poden proposar la impugnació/anul·lació de la pregunta fent una anotació al full de respostes, on es concreti el número de la pregunta i el motiu de la sol·licitud. Les impugnacions/anul·lacions de les preguntes les resolt el professorat de l’Assignatura.

-       Els alumnes complimentaran un doble full de respostes. Un d’ells és el que s’entregarà al professorat a l’acabar la prova per procedir a l’avaluació, juntament amb el qüestionari; i l’altre servirà per a que l’alumne/a faci la seva autovaloració comparant-lo amb el full de respostes correctes que es publicarà finalitzada la prova escrita.

Hi ha la possibilitat de sol·licitar la realització d’algun treball escrit en relació als continguts de l’Assignatura.

Possibilitat de realització d'una prova oral en casos especials segons necessitat d'alumnes concrets i prèvia acceptació de la situació extraordinària per part del professorat de l'Assignatura i de la Secretaria Acadèmica.

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT PRÀCTICA PRECLÍNICA DE L’ASSIGNATURA:

El criteri final per avaluar la part pràctica preclínica de l’Assignatura és l’avaluació continuada. Per aquest motiu cadascuna de les pràctiques preclíniques seran avaluades atenent a l'adquisició i aplicació de coneixements, habilitat i actitud (inclosa puntualitat). En finalitzar la programació de les classes pràctiques es realitzarà una avaluació final d’aquesta part que tal d’obtenir una qualificació on els alumnes hagin pogut expressar els seus coneixements i habilitats essent coneixedors del compromís que se’ls demana.

La sumatòria de totes les qualificacions obtingudes durant les classes pràctiques preclíniques, inclosa la prova final, acabarà de conformar la nota final de la pràctica.

Serà responsabilitat de cada alumne/a que el professorat pugui disposar dels elements necessaris per tal d'aconseguir l'avaluació continuada en l'adquisició i aplicació de les habilitats i coneixements tècnics, presentant a avaluació els seus treballs personals preclínics.

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT PRÀCTICA DE CUO DE L’ASSIGNATURA:

El criteri final per avaluar la part pràctica de CUO de l’Assignatura és l’avaluació continuada. Per aquest motiu cadascuna de les pràctiques de CUO seran avaluades atenent a l'adquisició i aplicació dels coneixements científics, relació amb els pacients, les seves habilitats quirúrgiques i actitud (inclosa puntualitat).

REVISIÓ DE LA PROVA ESCRITA:

Per tenir accés a una revisió de la prova escrita de la part teòrica, s’haurà de demanar cita prèvia per correu electrònic o per la via que s’indiqui durant la realització de la prova, dins del termini establert pel professor corresponent. Qualsevol petició que no sigui per la via indicada o fora del termini establert no serà admesa.

Bibliografia i recursos

 • Passamonti, G. Atlas de prótesis completas. 1983. Espaxs.
 • Cortada, M. Prótesis completa. Apuntes Practicas. Editorial Gráficas Signo S.A. Barcelona. 1986
 • Zarb, GB. Prostodoncia total e Boucher. 1994. Interamericana. McGraw-Hill.
 • Morrow, RM. Procedimientos en el laboratorio dental. Protesis completas. 1988. Salvat.
 • Sharry, J.: “Prostodoncia dental completa”. Ediciones Toray. Barcelona. 1977.
 • Llena Plasencia, J.M.: “Prótesis Completa”. Editorial Labor. Barcelona. 1988.
 • Schreinemakers, J.: “Prótesis Completa”. Artes Gráficas Soler. Valencia. 1965.
 • Sangiuolo, R. et al.: “Les édentations totales bimaxillares”. Julien Prélat, Editeur. Paris. 1980.
 • Fish, W.: “Principles of Full Denture Prosthesis”. Staples Press. London. 1964.
 • Berensin, V.; Schiesser, F.: “The neutral zone in complete and partial dentures”. The Mosby Company. Saint Louis. 1978.
 • Gross, M.: “La Oclusión en odontología restauradora. Técnica y teoría.” Editoral Labor S.A. Barcelona. 1986.
 • Okeson, J.P.: Oclusión y afecciones temporomandibulares. St. Louis. 2003. Mosby.
 • Alonso, AA; Albertini, JS; Bechelli, AH.: Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Buenos Aires.1999. Editorial Médica Panamericana.
 • Borel JC. Schittly J.: Manual de prótesis parcial removible. Masson 1985
 • Kratochvil. Parcial removable prosthodontics. De. Saunders. en castellano versión anterior Interamericana, 1989
 • Mallat, E.: Prótesis parcial removible. Clínica y laboratorio
 • Mccracken. Prótesis parcial removible. De. Panamericana.
 • Stewart. Clinical removible partial prostodontics. E. Mosby
 • Glossary of Prosthodontic terms. Mosby. Ultima edición
 • Niell Marc: Science and practice de l¦occlusion. Quintessence
 • Chimenos, E; Ribera, M; López, J. “Gerodontología”. Sociedad Española de Gerodontología. Santiago de Compostela. 2012

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 21/12/2022 A21 12:00h
 • E1 21/12/2022 A01 12:00h
 • E1 21/12/2022 A02 12:00h