Universitat Internacional de Catalunya

Dret Comunitari

Dret Comunitari
6
9329
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


L'horari de tutories serà abans o després de classe. Es pot sol·licitar per correu electrònic a l'adreça mvargas@uic.es

Presentació

 La importància de la Unió Europea com a organització internacional d'integració en la vida dels Estats i dels ciutadans europeus que la constitueixen ha fet obligatori l'estudi del seu ordenament jurídic en les titulacions de Dret a les universitats espanyoles. El programa proposat respon a les exigències de la nova normativa derivada del procés de Bolonya.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

L'assignatura permet a l'estudiant la comprensió del fenomen d'integració europea sota la perspectiva històrica; el coneixement de la configuració de la Unió Europea tenint en compte els seus elements principals, com ara la seva identitat o les seves institucions; l'estudi del seu ordenament jurídic; l'aprofundiment al mercat interior; l'acostament a l'activitat de la Unió, reflectida en les seves polítiques i accions, en particular la seva acció exterior; i, *finalment, l'anàlisi de l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia.

Competències

  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
  • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
  • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic

Resultats d'aprenentatge

1. Haurà adquirit coneixements sòlids sobre la història de la integració europea i l'evolució del sistema institucional

2. Coneixerà i comprendrà les regles aplicables a les llibertats comunitàries i el contingut de les polítiques en aquest àmbit

3. Haurà adquirit habilitats i destreses per tal d'aplicar l'ordenament comunitari en funció de la finalitat pràctica desitjada

4. Haurà adquirit habilitats per al treball en equip

5. Serà sensible a la promoció del respecte cap a altres cultures i costums

6. Haurà adquirit sensibilitat cap a temes relacionats amb els drets fonamentals

7. Serà capaç de cercar informació, interpretar-la i utilitzar-la per a la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria

8. Serà capaç de projectar els coneixements d'aquesta matèria en el judici de *subsunció relatiu a casos pràctics

9. Haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom

Continguts

 

LLIÇÓ 1a LA INTEGRACIÓ EUROPEA SOTA LA PERSPECTIVA HISTÒRICA.

 

1. Els esforços d'unificació a Europa fins el 1945.

2. La situació europea després de la Segona Guerra Mundial.

3. Les Comunitats Europees.

4. La creació de la Unió Europea.

5. De la Constitució Europea al Tractat de Lisboa.

6. Del Tractat de Lisboa cap a l'actualitat.

 

LLIÇÓ 2a TRETS PROPIS DE LA UNIÓ EUROPEA COM A ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL (I).

 

1. La personalitat jurídica internacional de la Unió Europea d’acord amb els tractats constitutius actuals.

2. Els objetius de l'Unió.

3. Les competències de la Unió.

4. Les cooperacions reforçades.

5. El finançament de la Unió.

6. La condició de membre de la Unió.

 

LLIÇÓ 3a TRETS PROPIS DE LA UNIÓ EUROPEA COM A ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL (II).

 

1. Els símbols i valors de la Unió.

2. Els principis democràtics de la Unió.

3. Especial referència a la protecció dels drets humans a la Unió Europea.

4. La ciutadania de la Unió i el seu estatut jurídic.

 

LLIÇÓ 4a L'ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA (I).

 

1. Consideracions generals.

2. La Comissió Europea.

3. El Consell.

4. El Consell Europeu.

 

LLIÇÓ 5a L'ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA (II).

 

1. El Parlament Europeu.

2. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

LLIÇÓ 6a L'ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA (III).

 

1. El Tribunal de Comptes.

2. El Banc Central Europeu.

3. Els òrgans consultius.

4. El Banc Europeu d'Inversions.

 

LLIÇÓ 7a L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA (I): FONTS (I).

 

1. Consideracions generals.

2. Els tractats constitutius.

3. Els principis generals del dret.

 

LLIÇÓ 8ª. L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA (II). FONTS (II).

 

1. El Dret derivat: consideracions generals.

2. Els actes jurídics de les institucions.

3. Els acords internacionals conclosos per la Unió com a part del Dret de la Unió.

4. Els actes derivats de la Política Exterior i de Seguretat Comuna (*PESC).

 

LLIÇÓ 9a L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA (III). L'APLICACIÓ (I).

 

1. Consideracions generals.

2. La contribució de la Unió, dels Estats membres i de les persones físiques i jurídiques a l'aplicació del Dret de la Unió.

3. Els principis que regeixen les relacions del Dret de la Unió amb els Drets interns dels Estats membres.

4. L'aplicació del Dret de la Unió Europea i el Dret espanyol.

 

LLIÇÓ 10a L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA (IV). L'APLICACIÓ (II): GARANTIA JUDICIAL.

 

1. Consideracions generals sobre les competències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

2. Competència Contenciosa.

3. Competència *prejudicial.

4. Competència consultiva.

 

LLIÇÓ 11a EL MERCAT INTERIOR.

 

1. Fonaments econòmics de la Unió Europea.

2. La lliure circulació de mercaderies.

3. La lliure circulació de treballadors.

4. Dret d'establiment i lliure prestació de serveis.

5. La lliure circulació de capitals.

 

LLIÇÓ 12a LES POLÍTIQUES I ACCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA (I).

 

1. Consideracions generals.

2. Les polítiques comunes de la Unió

3. Altres polítiques i accions de la Unió

 

LLIÇÓ 13a LES POLÍTIQUES I ACCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA (II): L'ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA.

 

1. L'acció exterior. Principis, naturalesa de les competències i instruments.

2. La Política Comercial Comuna.

3. La cooperació amb tercers països i l'ajuda humanitària.

4. La Política Exterior i de Seguretat Comuna.

 

LLIÇÓ 14a L'ESPAI DE LLIBERTAT, SEGURETAT I JUSTÍCIA.

 

1. Evolució i consolidació de l'Espai Europeu de Llibertat, Seguretat i Justícia.

2. Polítiques sobre controls de les fronteres, asil i immigració.

3. Cooperació judicial civil i penal.

4. La cooperació policial.

 

 Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula-Exposició i explicació del temari per part del professor.

-Estudi individualitzat de l'alumne.

-Anàlisi de textos de rellevància en el procés d'integració europea.

-Debat.

-Realització de treballs en grup i la seva exposició a classe.

-Conferències d'actualitat sobre qüestions de la Unió Europea.

-Assistència a les altres activitats formatives que organitzi la Facultat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'alumne es durà a terme de forma continuada, però una bona part de la qualificació final dependrà d'un examen que es realitzarà segons la data prevista a l'acabar el curs. 

A l'avaluació contínua es tindrà en compte: l'assistència i la participació a classe de l'alumne; l'assistència a les activitats formatives que s'organitzin a la Facultat; la nota que obtingui als treballs que es realitzin en grup; i la nota que s'aconsegueixi a l'examen que serà no deslliurador de matèria i es realitzarà per escrit al seu moment.

L'examen final serà realitzat per escrit i entrarà tot el programa de l'assignatura.

En concret la qualificació final de l'alumne s'obtindrà d'acord amb als següents paràmetres:

1. El 70% de la nota final dependrà de l'examen final. D'ALTRA BANDA, EN QUALSEVOL CAS, NO PODRÀ APROVAR L'ASSIGNATURA QUI NO HAGI OBTINGUT, ALMENYS, UN 5 (SOBRE 10) A L'EXAMEN FINAL.

2. El 30% restant de la nota final dependrà dels resultats de l'avaluació contínua, distribuïda de la següent forma:

10% assistència i participació a classe;
10% nota pràctiques i activitats pròpies de l'assignatura
10% Pràctica Final

 

La falta d'assistència a les Conferències de Formació Contínua serà avaluada negativament en l'assignatura. És a dir, en funció del nombre de conferències al qual no s'hagi assistit es baixarà fins a un punt la nota final que hagi resultat de l'avaluació total de l'assignatura.
Per exemple: si es falta a una conferència la nota baixarà 0,4 punts, si es falta a dues conferències la nota baixarà 0,7 punts i si es falta a les tres conferències la nota baixarà 1 punt. 
Aquesta normativa no és aplicable per als alumnes Erasmus o d'intercanvi, ni tampoc als alumnes dels Dobles graus 

*La segona convocatòria, donada l'excepcionalitat de les circumstàncies en un context d'Estat d'Alarma, consistirà en un examen oral en el qual els alumnes seran capaços de demostrar la seva comprensió de les bases de el Dret Comunitari.

 

 


Bibliografia i recursos

Victoria Abellán Honrubia / Blanca Vilà Costa, (Dirs.), Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 6ª edición, Barcelona, 2011.

Víctor M. Sánchez (Dir.) y otros, Derecho de la Unión Europea, Huygens Editorial, Barcelona, 2011.

Joaquín Alcaide Fernández/Rafael Casado Raigón, (Dirs.); Curso de Derecho de la Unión Europea, Tecnos, 2ª edición, Madrid, 2014.

Victoría Abellan Honrubia/Blanca Vila/J.L.Piñol (Dirs.); Practicas de Derecho Comunitario Europeo, Tecnos, Madrid, 2003.

Araceli Mangas Martín, Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea, Tecnos, 21ª edición, Madrid, 2017.

 

 

 

Material didàctic