Universitat Internacional de Catalunya

Principis d'Economia

Principis d'Economia
6
9331
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Pablo Agnese (pagenese@uic.es)

Office hours: en qualsevol moment, havent contactat primer per email.

- Juan Antonio Astorga (jastorga@uic.es)

Office hours: en qualsevol moment, havent contactat primer per email.

Presentació

 

Qualsevol individu que exerceixi una tasca professional al món de l’economia o de l’empresa necessita conèixer l’entorn econòmic on es desenvolupa la seva tasca. Si bé en la presa de decisions no hi ha receptes infal·libles, és de capital importància tenir la millor informació disponible sobre la situació econòmica.

 

Requisits previs

No hi ha cap requisit.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar els alumnes en com operen els mercats i les economies dels països. El curs aborda el tractament dels principals fets i qüestions que preocupen als responsables de la política econòmica, adoptant el punt de vista
dels economistes i fent un particular èmfasi en l'economia pública.

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
 • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació
 • 13 - Desenvolupar el raonament crític
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica
 • 31 - Desenvolupar conceptes i eines bàsiques de la ciència econòmica a fi de comprendre els fenòmens econòmics

Resultats d'aprenentatge

 • Habrá desarrollado la capacidad de confeccionar un cronograma de trabajo ante un plazo fijado y preclusivo
 • Comprenderá bibliografía y literatura económica en inglés
 • Manejará la terminología y estructuras lingüísticas de la lengua inglesa relacionadas con el ámbito de la Economía
 • Será capaz de reunir e interpretar documentación económica relativa al ámbito de esta materia
 • Será capaz de trabajar de forma autónoma y de planificar y organizar su aprendizaje
 • Conocerá y comprenderá las nociones básicas de la Economía
 • Sabrá relacionar los distintos conceptos económicos entre sí
 • Sabrá interpretar gráficos y modelos económicos
 • Comprenderá las principales variables macroeconómicas
 • Habrá adquirido el conocimiento crítico de las distintas políticas económicas
 • Habrá adquirido destreza en el uso de las TIC's

Continguts

Part I. Main Macroeconomic Concepts

Chapter 1. Main Economic Issues

1.1. The economic way of thinking.

1.2. The circular flow and the theory of income.

1.3. Macro-magnitudes and their calculation.

Chapter 2. The Monetary System

2.1. Nature and origin of money.

2.2. Financial accounts and banking system.

2.3. Amount of money, inflation and the CPI.

Chapter 3. Labour Market and Unemployment

3.1. Population groups in the labour market.

3.2. Concept, types and size of unemployment.

3.3. Labour market and per capita income.

Chapter 4. Growth and Economic Development

4.1. Growth and distribution of wealth.

4.2. Population and development.

4.3. The role of institutions in economics.

Part II. Firms, Markets and Intervention

Chapter 5. Theory of the Firm and Competitive Markets

5.1. Consumers and the concept of demand.

5.2. Opportunity cost and the supply of goods.

5.3. Price setting and market equilibrium.

Chapter 6. Market Power and Regulation

6.1. The effect of price controls, taxes and subsidies.

6.2. Market power and price discrimination.

6.3. Social costs of the Monopoly.

Chapter 7. Externalities and Public Goods

7.1. Positive and negative externalities.

7.2. Market failures and public goods.

7.3. Public choice theory.

Part III. Issues on Economic Policy

Chapter 8. Economic Policy Debates

8.1. Goals and instruments of fiscal and monetary policies.

8.2. Alternative perspectives on stabilization policy.

8.3. Current debates on economic policy.

Chapter 9. Open Economy and International Trade

9.1. The gains from trade and competitive advantage.

9.2. Reasons for protectionism.

9.3. Balance of payments and exchange rate.

Chapter 10. Financial Sector and Global Crises

10.1. Events leading to the great recession and policy intervention.

10.2. Bank behaviour, credit crunch and business cycles.

10.3. Cryptocurrencies and the future of the financial system.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen 27 31
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup) 10 27 29
Estudi independent de l'alumne 11 12 27 28 29 31
Treballs individuals i en grup 10 11 12 27 28
Tutories 12

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa qualificació global es compon dels següents elements:

● Parcial (Macroeconomía i Microeconomía): 20% de la nota final (tindrà lloc en novembre).
● Participació i assistencia: 10% de la nota final.
● Examen Final: 70% de la nota final. 

Attending the lectures is required to take the partial examinations. (Only one unjustified missing lecture will be admitted). The type of exam questions will be explained in class. For the evaluation of the second call (retake) the on-going evaluation will be ignored.

The grades from the partial exams are final and will be part of the grand total by the end of the semester. The final exam includes everything we have studied during the course. (The subjects covered in the partial exams will not be skipped in the final, regardless of your previous grades).

Bibliografia i recursos

 Textbook:

Gregory Mankiw (2016), 8th edition, “Principles of Economics”. South-Western College Pub. (ISBN-13: 9780538453059. Previous editions are also valid). There is also a Spanish version: (2017), 7th ed.: «Principios de Economía». Ed.: Cengage Learning. ISBN13: 9781305585126.

Other References:

 • José Luis Alvarez Arce (2006), "El idioma de los precios: los pequeños secretos del dinero", CiE Inversiones Editoriales Dossat, Madrid.
 • Alfredo Pastor (2015), 2ª edición, “La Ciencia Humilde: Economía para ciudadanos” Ed. Crítica. ISBN: 9788498928679. (There is not an English version available).
 • Pedro García del Barrio (2009), "Entender el mercado de trabajo ¿Tan difícil es combatir el paro?," CiE Inversiones Editoriales Dossat, Madrid.