Universitat Internacional de Catalunya

Administració i Màrketing Dental

Administració i Màrketing Dental
0.5
9841
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


S'estableix una tutoria amb el professor, com a servei de suport amb via telefònica o a través de mail.

Presentació

 

 

Professor: Xavier Esteban Fradera

 

Durada total assignatura:10 hores de classe

 

Durada de cada classe:Cada classe tindrà una durada de 5h.

 

Activitats entre les classes:Al final de cada classe el professor donarà tasques i exercicis a realitzar per cada alumne i que es debatran en la següent classe.

 

 

Presentació

La situació actual del sector dental requereix que els professionals a més dels seus coneixements mèdics i clínics, tinguin coneixements tant gerencials com de màrqueting perque aquests els serveixin com a complement per crear i aportar valor al pacient.   No hi ha dubte que l'especialització és un factor diferencial i imprescindible donada la competència actual i en aquest aspecte el màrqueting dóna la resposta a fi d'aconseguir notorietat i visibilitat.

 

“Si no estàs, no existeixes” i sota aquest lema de màrqueting enfocat al sector dental i en concret en l'assignatura de Màrqueting Dental emmarcat en el Màster de Periodòncia aporta tant els coneixements com les eines necessàries per tenir èxit.

Requisits previs

No cal coneixements ni requisits previs.

Objectius

L'assignatura de Gerència i Màrqueting Dental pretén donar els coneixements, i les eines de gestió i de màrqueting als futurs periodoncistas a fi de:

 

 • Aportar una formació complementària als estudis en el Màster de Periodòncia.

 

 • Conèixer les teories tant gerencials com de màrqueting i la seva aplicació pràctica a la Clínica Dental.

           

 • Saber utilitzar les tècniques i eines de màrqueting per aconseguir notorietat i visibilitat.

           

 • Atreure l'atenció i despertar l'interès del pacient cap a un determinat tractament i servei de la Clínica.

           

 • Realitzar un Pla Estratègic de Màrqueting aplicat a la Clínica de forma eficaç.

Competències

En finalitzar l'assignatura de Gerència i Màrqueting Dental, l'estudiant serà capaç de:

 

1. Elaborar la missió, visió i valors d'una Clínica.

2. Analitzar els diferents aspectes que defineixen la metodologia DAFO.

3. Determinar l'estratègia de màrqueting que s'ha de seguir i els passos d'actuació.

4. Desenvolupar un Pla Estratègic de Màrqueting de la Clínica.

 

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura de Gerència i Màrqueting Dental, l'estudiant serà capaç de:

 

1. Elaborar la missió, visió i valors d'una Clínica.

2. Analitzar els diferents aspectes que defineixen la metodologia DAFO.

3. Determinar l'estratègia de màrqueting que s'ha de seguir i els passos d'actuació.

4. Desenvolupar un Pla Estratègic de Màrqueting de la Clínica.

Continguts

1. Principis gerencials i de màrqueting. El màrqueting dental

 • Principis gerencials i de direcció.
 • La missió, visió, valors i objectius d'una Clínica com a empresa.
 • Concepte de màrqueting. Eines del màrqueting.
 • El màrqueting adaptat a la professió i a la Clínica.
 • Què és i què no és màrqueting.
 • Els conceptes essencials de màrqueting. De la A a la Z.
 • Què he de saber del màrqueting i com m'ajudarà en la meva professió com periodoncista.
 • Com desenvolupar el màrqueting a partir de la missió, visió i valors personals i de la Clínica.
 • La teoria de l'iceberg: necessitats, desitjos, expectatives i motivació del pacient.
 • El mètode DAFO.
 • Com generar idees. Creativitat. Brainstorming.
 • El màrqueting i l'ètica.
 • Màrqueting analític, tàctic i estratègic.

 

2. Màrqueting mix i les noves tendències del màrqueting

 • Les 4 P´s del màrqueting i alguna més.
 • La pràctica de les tres “P” del màrqueting.
 • Segmentació de pacients.
 • Característiques, beneficis, avantatges del producte i servei.
 • El màrqueting i l'argumentació amb el pacient.
 • Posicionament. L'avantatge diferencial.
 • Benchmarking dental.
 • Accions que es poden fer per realitzar un màrqueting reeixit sense gastar-se molts diners.
 • Com fidelitzar al pacient.
 • El màrqueting relacional.
 • Xarxes socials i màrqueting dental.

 

3. Pla de màrqueting (pràctica)

 • Desenvolupament d'un pla de màrqueting a la Clínica.
 • Accions a desenvolupar i calendaritzacio.

Bibliografia i recursos

S'entregarà a l'inici de l'assignatura.

Material didàctic

La presentació del professor es pengés en la intranet amb antelació a les classes com a material didàctic, perquè l'alumnes puguin procedir a la seva lectura prèvia i tenir informació abans de cada sessió.