Premi Alumni

El Premi Alumni UIC Barcelona al millor projecte de transformació social és un reconeixement a la tasca transformadora de la societat que els alumni de UIC Barcelona promouen a través dels seus projectes, en què es veuen reflectits els valors apresos a la nostra universitat i es divulga el seu esperit de servei a la societat.

El premi es lliurarà en el Global Meeting UIC Barcelona, el pròxim 21 de juny en el Palau de la Música Catalana. La presentació de l’acte anirà a càrrec de Ramon Pellicer.

Premis

El premi té una dotació econòmica  de 2.500 euros en metàl·lic i un reconeixement en forma d'estatueta nominal que es lliuraran en el Global Meeting UIC Barcelona. Podran participar com a candidats al Premi Alumni a un projecte transformador tots els membres de la comunitat Alumni UIC Barcelona, amb independència de la seva pertinença o no a l'agrupació Alumni UIC Barcelona.

Es considera membre de la comunitat Alumni UIC Barcelona tots els antics alumnes que hagin finalitzat una diplomatura, llicenciatura, grau, postgrau, residència clínica, màster o doctorat, que hagin obtingut el títol en aquesta universitat.

Consulta les bases aquí.

Categories

S’estableixen les categories següents:

  • Premi Alumni a un projecte transformador. Aquest premi valora l’esforç i la capacitat dels nostres Alumni per posar en pràctica projectes amb una missió de transformació social.
  • Reconeixement Alumni a una trajectòria professional. Es reconeix la trajectòria professional d’un alumni, la tasca del qual reflecteixi els valors promoguts per UIC Barcelona.

Candidatures

Documentació per presentar via web: La informació per presentar en cada categoria estarà composta almenys per:

  1. Breu descripció de la persona/projecte concursant de no més de cent paraules.
  2. Mèrits de la candidatura per optar a cada categoria, exposats mitjançant una memòria de no més de mil paraules, en la qual s’han d’enumerar i explicar preferentment els mèrits de la candidatura que es corresponen amb els que s’indiquen en aquestes bases.
  3. Qualsevol altra informació complementària que es consideri d’interès per optar al premi podrà adjuntar-se al formulari en documents en format text, Word, PDF o JPG.

Els participants han d’haver llegit aquestes bases i marcar la casella corresponent en el formulari, que implica amb caràcter general l’acceptació expressa i íntegra de les bases.

Per presentar les candidatures no s’exigirà documentació acreditativa de la informació proporcionada, encara que es podrà sol·licitar posteriorment si el jurat així ho estimés convenient.

Termini

El termini de presentació de les candidatures començarà l’1 d’abril de 2023 i finalitzarà a les 23.59 h del dia 1 de juny de 2023.