Máster Universitario en Odontología Restauradora Estética

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 anys acadèmics
Crèdits
120 ECTS
Preu
20.416,00€ * (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any.
Places
20
Idioma
Castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional

Data de preinscripció

A partir del mes de gener del 2022

Acreditació acadèmica

 • Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica per la Universitat Internacional de Catalunya

 

Objectius

La Facultat d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya veu la necessitat d’oferir a la professió odontològica el Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica. La nostra universitat també vol que l’alumnat acabi la seva formació de segon cicle amb coneixements clars sobre la investigació en el camp odontològic.

 

Així, aquest màster proporciona:

 1. Formació científica i quirúrgica com a expert en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 2. Coneixements dels nous materials i les noves tecnologies relacionats amb l’odontologia restauradora estètica.
 3. Formació en metodologia investigadora.

Presentació

El programa de Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica ofereix un ventall molt ampli d’activitats de pràctica clínica i formació teòrica, que inclou tot l’espectre de tractaments restauradors i que fa especial èmfasi en la rehabilitació oral de dents i implants, i inclou la formació en les noves tècniques de rehabilitació, com ara la càrrega immediata sobre implants, els sistemes de digitalització en odontologia i els sistemes CAD-CAM, entre d’altres. A més, té una part formativa dedicada als trastorns funcionals del sistema masticatori.

Aquest màster pretén rehabilitar el pacient des d’una perspectiva estèticament guiada. Això suposa dos estadis:

 • En un primer any s’adquireixen les habilitats per a la rehabilitació parcial de les dents, amb tècniques tant directes com indirectes en anteriors i posteriors.
 • Durant el segon any aquestes tècniques es porten a la rehabilitació complexa estèticament guiada.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Podran sol·licitar l’ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol. Així, el perfil d’ingrés és el següent:

 1. Titulat en Odontologia o en Medicina, amb especialitat en Estomatologia.
 2. Titulats d’acord amb sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior sense necessitat d’homologar els títols, amb la comprovació prèvia de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de llicenciat en Odontologia o en Medicina, amb especialitat en Estomatologia, i que faculten a accedir a ensenyaments de postgrau al país expedidor del títol.
 3. Nivell de llengua anglesa B1 segons el MCER (marc comú europeu de referència per a les llengües).
 4. Vocació per la ciència i la recerca.
 5. Agilitat en la presa de decisions.
 6. Qualitats d’empatia.
 7. Caràcter responsable i sensibilitat davant del dolor aliè.
 8. Treball en equip.

Competències. Perfil de sortida

Les competències que els alumnes del Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica han d’assumir al final del programa de formació són les següents:

Competències bàsiques

 1. Arribar a tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 2. Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 3. Tenir la capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis de cadascú.
 4. Saber comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 5. Adquirir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera bàsicament autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 1. Fer una anàlisi i un diagnòstic extraoral correctes, sobretot dels aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara, així com fer l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori. Dur a terme enceraments diagnòstics i terapèutics sobre models per aconseguir rehabilitar l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic, tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell masticatori.
 2. Tenir la capacitat de fer de professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, actuant com un veritable especialista o expert en la matèria. Saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 3. Efectuar tallaments selectius de les dents per aconseguir equilibrar la dinàmica mandibular i l’oclusió dental, així com fabricar fèrules de protecció articular i d’oclusió en els casos en què hi hagi alguna patologia que ho requereixi.
 4. Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris. Identificar i desenvolupar els procediments i les diferents comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 5. Tenir la capacitat de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basant-se en la literatura científica, fent servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 6. Adquirir els criteris científics per triar el tipus de material de la pròtesi estomatològica que es vulgui col·locar al pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals que es fan servir en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica. Conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 7. Tenir la capacitat de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir-ne el procés de formació continuada de manera autodirigida i autònoma.
 8. Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 9. Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la recerca, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 10. Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca en l’àmbit tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 11. Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i desenvolupar els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, gestionant els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per transferir nous coneixements a la indústria.
 12. Actualitzar els coneixements de biologia molecular, bioquímica i microbiologia per poder aplicar-los a la recerca en odontologia restauradora estètica i biomaterials, per millorar en el desenvolupament de noves tècniques i tractaments dins de l’especialitat.

Competències generals

 1. Tenir la capacitat per comunicar-se amb els pacients a fi d’explicar, amb criteris científics però amb un llenguatge assequible, el diagnòstic, el pla de tractament i pronòstic en patologies que acostumaran a tenir un perfil avançat o multidisciplinari.
 2. Tenir autonomia per efectuar les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari. Emplenar la història clínica i el curs clínic amb un llenguatge i una terminologia científics adequats a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 3. Saber aplicar els protocols establerts a la Clínica Universitària d’Odontologia en relació amb el diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació, tenint en compte que els pacients a qui es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris.
 4. Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del taller laboratori dental per arribar a desenvolupar els procediments necessaris que ajudin a confeccionar la rehabilitació oral o els tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Direcció i coordinació

Director de l'àrea

 • Dr. Miguel Roig

Director del programa

 • Dr. Luís Jané 

Coordinador

 • Dra. Pilar Fenoy

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anatomia Dentaria Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Bases de la Adhesió Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Bases del Diagnóstico Estético Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3.5
Bioestadística (Trans. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Comunicació Científica (Trans. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Evidència Cientìfica en la Operatòria Dental Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Introducció a la Pròtesis sobre Implants Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Investigació Bibliogràfica (Trans. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Metodologia i Ètica de la Recerca (Trans. Inv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Operatoria Directa Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Planificació Clínica Multidisciplinaria. Discusió de Casos Clínics I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Pròtesi Removible Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Rehabilitació Oral, Cirurgia i Periodòncia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Terapèutica Rehabilitadora Multidisciplinària. Clínica I Tipus: PR Període: Anual ECTS: 13.5
Treball de Fi de Màster I Tipus: TF Període: Anual ECTS: 3
Tècniques d'operatoria Directa i Indirecta in Vitro I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Tècniques d'operatoria Indirecta i Pròtesi Adhesiva Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Tècniques de Laboratori en Pròtesi Fixa Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2.5
Tècniques de Laboratori en Pròtesi Fixa No Adhesiva in Vitro Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Técniques de Laboratori Aplicades al Diagnòstic Estétic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Técniques de Pròtesi Adhesiva Indirecta in Vitro Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Evidència Científica en Odontologia Rehabilitadora i Estètica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6.5
Planificació Clinica Multidisciplinaria. Discusió de Casos Clínics II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7.5
Rehabilitació Oral, Cirurgia i Periodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Rehabilitació Oral, Ortodoncia i Oclusió Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Terapèutica Rehabilitadora Multidisciplinària. Clínica II Tipus: PR Període: Anual ECTS: 32.5
Treball de Fi de Màster II Tipus: TF Període: Anual ECTS: 3
Tècniques d'operatoria Directa i Indirecta in Vitro II Tipus: PR Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Realització de pràctiques clíniques, sobre pacients, sota la supervisió d’un professor de la disciplina. Per poder participar en aquestes pràctiques, l’alumne prèviament haurà d’haver superat els objectius mínims de teoria i de les pràctiques de laboratori. El pas a les pràctiques clíniques serà individualitzat, en funció dels coneixements mostrats en les sessions teòriques i seminaris, i de les aptituds demostrades en les pràctiques preclíniques per cada alumne en concret.

L’alumnat durà a terme tractaments multidisciplinaris estèticament guiats; s’iniciarà amb casos senzills i acabarà en casos complexos.

En la planificació, l’alumnat farà una interconsulta entre els diferents màsters (Màster en Ortodòncia, Màster en Periodòncia, Màster en Endodòncia, Màster en Cirurgia i Màster en Disfunció Craniomandibular). De la mateixa manera, plantejarà les diferents opcions de tractament i, una vegada consensuat amb el tutor/professor, s’optarà pel tractament més adequat.

Les pràctiques externes es desenvolupen a la CUO (Clínica Universitària Odontològica) i s’utilitzen instruments i tecnologia d’última generació cedits per empreses externes. Alhora tenim convenis de col·laboració amb diferents indústries del sector per desenvolupar estudis de recerca.

 

Objectius

Els objectius principals són:

 1. Saber aplicar els protocols establerts a la Clínica Universitària d’Odontologia en relació amb el diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació, tenint en compte que els pacients a qui es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris.
 2. Adquirir els criteris científics per triar el tipus de material de la pròtesi estomatològica que es vulgui col·locar al pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals que es fan servir en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 3. Conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 4. Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la recerca, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia restauradora estètica i la implantopròtesi.
 5. Participació directa i personal de l’alumne en el desenvolupament d’aquesta activitat (manteniment actualitzat de la història clínica i del curs clínic, seguiment dels protocols de treball clínic existents a la Clínica Universitària d’Odontologia, realització de la corresponent temporalització del pla de tractament determinat per a cada pacient, interès per l’ús de noves tecnologies i/o materials...). Les avaluacions dels alumnes, en aquesta matèria, posen èmfasi en el nivell d’adquisició dels coneixements i les habilitats clíniques, tecnològiques i quirúrgiques que ha de tenir un odontòleg rehabilitador (per exemple, es tindrà en compte si hi ha una seqüència fotogràfica de la confecció de la rehabilitació oral o no, si hi ha repetició de diferents fases dels tractaments o no, si apareixen complicacions operatòries o no, la recerca de la simplicitat o de la complexitat en les tècniques emprades, el nivell de la valoració subjectiva durant l’ús de les noves tecnologies i/o materials respecte de les tècniques i/o materials més clàssics...), i també posen èmfasi en els coneixements científics relacionats amb la patologia concreta de cada pacient. Tot plegat sense perdre de vista que és una activitat formativa que es fa de manera clínica, i la relació que s’estableix entre l’odontòleg i el pacient també ha de ser avaluada, per valorar la capacitat de comunicació de l’alumne.
 6. Tenir la capacitat per comunicar-se amb els pacients a fi d’explicar, amb criteris científics però amb un llenguatge assequible, el diagnòstic, el pla de tractament i el pronòstic en patologies que acostumaran a tenir un perfil avançat o multidisciplinari.
 7. Tenir autonomia per efectuar les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari. Emplenar la història clínica i el curs clínic amb un llenguatge i una terminologia científics adequats a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 8. Saber aplicar els protocols establerts a la Clínica Universitària d’Odontologia en relació amb el diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació, tenint en compte que els pacients a qui es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris.
 9. Fer una anàlisi i un diagnòstic extraoral correctes, sobretot dels aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara, així com fer l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori. Dur a terme enceraments diagnòstics i terapèutics sobre models per aconseguir rehabilitar l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic, tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell masticatori.
 10. Tenir la capacitat de fer de professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, actuant com un veritable especialista o expert en la matèria. Saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 11. Efectuar tallaments selectius de les dents per aconseguir equilibrar la dinàmica mandibular i l’oclusió dental, així com fabricar fèrules de protecció articular i d’oclusió en els casos en què hi hagi alguna patologia que ho requereixi.
 12. Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris. Identificar i desenvolupar els procediments i les diferents comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 13. Tenir la capacitat de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basant-se en la literatura científica, fent servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 14. Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la recerca, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.

Funcionament

En aquestes pràctiques clíniques externes, que són obligatòries, s’apliquen els protocols de prevenció, diagnòstic i tractament clínics, i també de recerca. Aquestes pràctiques clíniques externes es fan a les sales d’atenció clínica als pacients de la Clínica Universitària d’Odontologia.

Assignatures lligades a les pràctiques clíniques:

 • Al mòdul I: Noves Tecnologies en Odontologia Restauradora Estètica I i II.
 • Al mòdul II: Teràpia Rehabilitadora Multidisciplinària I i II.

Normativa

Els alumnes s’hauran d’adaptar a la normativa que regeix el funcionament de la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO):

 1. Hauran de portar sempre l’uniforme reglamentari (pijama clínic), que se’ls proporcionarà a l’inici del primer curs. El pijama clínic haurà de d’estar net i complet.
 2. Durant l’horari destinat a pràctiques clíniques, els alumnes hauran de ser a la CUO, amb independència que el pacient planificat hi sigui o no. En absència de pacients programats els alumnes podran assistir altres companys, alumnes de pregrau o pacients no programats, seguint les indicacions del professor responsable.
 3. Hauran de treballar sempre amb guants, una màscara que cobreixi el nas i la boca, i ulleres de protecció.
 4. Abans de dur a terme cada tractament hauran de comprovar les dades de la història clínica i del tractament que s’ha de realitzar.
 5. Hauran de recollir al magatzem el material i l’instrumental necessari per dur a terme el tractament programat.
 6. Hauran d’advertir la recepció quan arribin a la clínica, i hauran d’acompanyar els pacients des de la recepció quan aquests arribin i portar-los-hi quan completin el tractament.
 7. Durant l’horari previst per a les pràctiques clíniques, els alumnes acataran les decisions del professor respecte a quin pacient atendre, quin tractament realitzar a cada pacient, i com dur-lo a terme. És un objectiu fonamental del programa que cada alumne desenvolupi un criteri clínic propi. No obstant això, de de cara al funcionament correcte de la clínica –la qual cosa és fonamental per desenvolupar el programa– el criteri del professor responsable haurà de prevaler en cas de desacord entre alumne i professor, sense que això impedeixi un debat posterior, en el transcurs de les sessions clíniques, de la situació i el cas concrets.
 8. Abans que acomiadi el pacient l’alumne farà constar en la història el tractament realitzat, les consideracions que siguin necessàries i com haurà de continuar el tractament. En cas que necessiti més visites amb el mateix alumne o àrea, es programaran per facilitar l’organització a recepció. En cas que s’hagi de derivar el pacient a una altra àrea o tornar-lo a la clínica de pregrau, se n’haurà d’informar, també per escrit, a recepció.
 9. En cap cas, sense excepció, els alumnes no es podran quedar amb documents de la història clínica una vegada que hagi acabat la sessió de tractament. En cas que hagin d’accedir a alguna informació, n’hauran de fer còpies, amb l’autorització del professor responsable.
 10. Quan s’hagi completat el tractament, es tornarà el material i l’instrumental en les condicions que s’indiquin en cada cas.
 11. En cas d’avaria en algun instrument o equipament de la clínica, se n’haurà d’informar la persona responsable abans que es finalitzi la pràctica.
 12. En cas que no pugui assistir a les pràctiques clíniques, l’alumne ho haurà d’advertir al professor responsable i la recepció de la clínica, amb tres setmanes d’antelació. A més, haurà de justificar– preferiblement abans, i en tot cas després– els motius de la no-assistència.

En general hauran d’atendre qualsevol normativa que marqui la gerència de la CUO al llarg del període de formació.

No respectar les normes de funcionament de la CUO pot comportar la prohibició d’accedir-hi, cosa que impediria el compliment dels crèdits clínics, imprescindibles per completar el programa.

 

Normativa reguladora de les pràctiques externes

Material i instruments

A l’inici del curs, l’alumnat ha de disposar del material següent: 

Kits exploració:

 • 1 Sonda periodontal
 • 3 Sondes d’exploració
 • 3 Miralls intraorals
 • 3 Pinces
 • 1 Mirall facial 

Material divers:

 • 2 Culleretes
 • 1 Osteotrimer
 • Espàtules composite anteriors. Style Italiano ®
 • Portamines 0,2
 • Mesurador de corones
 • Tisores rectes
 • Mango bisturí
 • Osteotrimer
 • Pinces mosquit rectes
 • Pinces mosquit corbes
 • Cinta de Teflon
 • Xeringa d'anestèsia
 • Cutter
 • Pinça de Millers
 • Peu de rei digital
 • 4 Plaques Rx PLANMECA
 • Kit Ipd® destornilladors clínica
 • Copa i espàtula d’alginat
 • Copa i espàtula de guix 

Material d’Aïllament:

 • 1 Portaclamps
 • 1 Arco de young
 • 1 Perforador de dic de goma
 • 2 Clamp nº 1 Ivory ®
 • 4 Clamp w8a Ivory ®
 • 2 Clamp 212 

Fresers:

 • Freser conservadora i pròtesi UIC.
 • Freser incrustacions
 • Freser preparació BOPT
 • Freser provisionals BOPT
 • Freser de carilles

Material rotatori:

 • Turbina o contraangle vermell
 • Connexió
 • Contraangle blau
 • Contraangle vermell o turbina
 • Micromotor
 • Peça de mà recta 

Material de Fotografia:

 • Miralls intraorals
 • Contrastadores
 • Càmera fotogràfica
 • Flash dos punts
 • Objectiu Macro mínim 100

Material d’encerat:

 • Enceradora Easy Waxer (Yeti)
 • Pinzell per cera (Yeti)
 • Cera Thowax gris (x 70 g.) (Yeti)
 • Espàtula p/cera Art-Line Nº 9 (Yeti)
 • Cera Thowax (x 70 g.) blau o beix 

Material de magnificació:

Lupes d’augment >3,5x

Material informàtic:

Ordinador portàtil. Recomanació: PC gamer o en el seu defecte un Mac potent (MacBook Pro alt de gama) amb disc dur gran per poder fer partició per a Windows.

Altres materials:

Articulador semiajustable Artex CR o CP

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

 • Pantalla facial de protecció personal
 • Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

 

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar un màster oficial, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Procés d'admissió

 • Entrevista personal: l’entrevista personal es durà a terme amb el director i el coordinador del Màster. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treball en equip i l’experiència professional.
 • Prova d’anglès: prova oral/escrita d’anglès (recomanable, nivell B2).

 

 

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Abonament mitjançant transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 6. Curriculum vitae.
 7. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).
 8. Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals (més info)
 9. Certificat de vacunació que acrediti que estan vacunats de l'Hepatitis A i B, Tètanus, Triple Vírica, i que hagin passat la varicel·la. (més info)

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Cal enviar la documentació a:

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago

Facultat d'Odontologia

infodonto@uic.es
Universitat internacional de Catalunya
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

 

Criteris d'admissió

L’accés dels estudiants nous al Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica es regeix per un procés propi de selecció que preveu la superació d’unes proves d’admissió i una entrevista personal, tenint en compte sempre els principis que recull l’article 3.5 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i les seves modificacions vigents, d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Les proves d’admissió consisteixen a fer una valoració ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i aptituds, que tindran els criteris següents:

 1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic (valoració dels coneixements cientoficotècnics i l’interès per la recerca).
 2. Experiència professional, en què s’analitzarà el currículum (valoració de l’activitat personal, la capacitat de treball en equip, l’agilitat en la presa de decisions).
 3. Coneixement d’anglès, a través d’una prova escrita.
 4. Entrevista personal, en què es valorarà el perfil personal i les aptituds, a banda del nivell oral d’anglès (vocació per la ciència i la recerca, empatia, caràcter responsable i sensibilitat al dolor aliè).

 

Reserva i matrícula

L’estudiant nou, una vegada hagi obtingut l’admissió, ha de lliurar la documentació requerida al servei responsable d’admissions, que ha d’elaborar el full de matrícula i, una vegada fet l’abonament pertinent, ha d’enviar la documentació al Servei de Gestió Acadèmica, que obrirà l’expedient acadèmic corresponent.

Durant els cursos següents, l’estudiant ha d’omplir el full de matrícula a la Secretaria del centre que dóna la titulació, que ha de comprovar que es compleixen tots els requisits i validar-ne les dades.

Formalització de matrícula

 1. La formalització de la matrícula pot tenir l’assessorament del centre corresponent, que ha d’acreditar la compatibilitat acadèmica i horària de les assignatures.
 2. La matriculació de les assignatures de formació bàsica i obligatòries no superades és obligatòria i determina les compatibilitats acadèmiques i horàries de les altres assignatures.
 3. En la formalització de la matrícula, si escau, l’estudiant ha de respondre el qüestionari estadístic que pugui establir la normativa vigent.

 

Vies d'accés

Per accedir al Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica s’ha de tenir el títol de llicenciat o graduat en Odontologia o el de Medicina amb l’especialitat en Estomatologia, segons el que disposa l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i les modificacions vigents.

Així mateix, hi podran accedir els titulats d’acord amb sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior sense necessitat d’homologar els títols, amb la comprovació prèvia de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten a accedir a ensenyaments de postgrau al país expedidor del títol. L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, que s’homologarà el títol previ que tingui l’interessat, ni se l’hi reconeixerà a cap altre efecte que el de cursar els ensenyaments de màster. Tot això sens perjudici dels altres mecanismes d’accés previstos per la normativa vigent o que s’estableixin en normatives posteriors que regulin l’accés a ensenyaments de màster oficial.

 

Acollida i tutorització

La Universitat Internacional de Catalunya vol facilitar la incorporació i la inserció dels nous alumnes a través de la sessió de benvinguda, que organitza el Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica i de la qual informa de manera personalitzada, mitjançant una carta o a través del correu electrònic.

En la sessió de benvinguda els nous alumnes reben una explicació general sobre la UIC, i un representant d’alguns serveis, qui explica breument en què consisteix el servei i el tipus d’informació i activitats que s’hi poden trobar. També hi ha la presentació acadèmica del Màster a càrrec de la mateixa Direcció, dirigida a proporcionar un coneixement de les instal·lacions i els serveis de la Facultat i el Departament.

El material per als alumnes nous:

 1. Carpetes UIC. Dins de les carpetes hi ha els horaris corresponents al Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica i l’agenda UIC corresponent al curs acadèmic que comença. També se lis dona un Welcome Pack.
 2. Per correu electrònic (a l’adreça que va facilitar l’alumne quan va fer la matrícula) s’envia l’usuari i la contrasenya per accedir a la pàgina personal de l’estudiant. Automàticament també es genera un compte de correu electrònic de la UIC.
 3. Carnet de l’estudiant. El carnet de l’estudiant de la Universitat Internacional de Catalunya és un targeta que identifica el titular com a membre de la comunitat universitària de la UIC, s'acredita la condició de beneficiari dels serveis, dependències i instal·lacions universitàries, i permet fer servir de manera automatitzada els serveis de préstec bibliotecari a la xarxa de biblioteques de la Universitat Internacional de Catalunya.

El mitjà a través del qual es lliura aquesta documentació i informació a l’estudiant de màster pot variar de format en funció dels recursos existents.

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.

Mobilitat internacional

Per als casos concrets en què l’alumne del Màster mostri interès per cursar alguna assignatura, el Treball de Final de Màster o una part d’aquest en una altra universitat o centre de recerca, la Direcció de Màster planificarà, seguirà i avaluarà les accions de mobilitat. En tot cas, la defensa del Treball de Final de Màster s’haurà de fer a la Universitat Internacional de Catalunya. De la mateixa manera, facilitarà la mobilitat d’alumnes que vulguin cursar alguna assignatura del Màster en el marc dels convenis que la Facultat té signats amb altres universitats.

1. Adequació de les accions de mobilitat als objectius formatius del títol.

Els possibles casos de mobilitat al Màster es planifiquen, se segueixen i s’avaluen tenint en compte els objectius del títol i les competències que ha d’haver adquirit l’alumne quan acabi. En aquest sentit, la UIC estableix acords i convenis de mobilitat amb les institucions estrangeres que disposin d’un pla d’estudis (incloent-hi els objectius, el desenvolupament i el seguiment) que sigui coherent amb els plans d’estudi de la UIC.

2. Convocatòries o programes d’ajuts a la mobilitat en què participa la UIC.

El Servei de Relacions Internacionals s’encarrega de gestionar i difondre la informació sobre tots els aspectes dels programes de beques corresponents a la mobilitat dels alumnes (MEC, OAPEE), col·labora a preparar la documentació que es requereix per a les beques que només pot sol·licitar l’alumne pel seu compte (AGAUR) i, a més, informa i assessora tant els alumnes propis de la UIC (outgoing) com els alumnes d’acollida (incoming) sobre els tràmits administratius.

Per promoure la mobilitat entre els alumnes de la UIC, entre les funcions d’aquest Servei també s’inclou la informació als alumnes, elegible mitjançant presentacions durant el període de classes anterior a la convocatòria d’ajuts.

La informació sobre els programes de mobilitat en què participa la UIC està disponible al Servei de Relacions Internacionals i a la web de la Universitat. Els estudiants incoming poden trobar també informació sobre els programes en què participa la UIC a la universitat d’origen.

El centre designarà com a mínim un coordinador de mobilitat (podran ser més en funció del nombre de titulacions del centre) per estudiar la demanda de sol·licituds d’alumnes i professors que vulguin beneficiar-se del programa d’intercanvi amb universitats amb les quals hi hagi acord, per seleccionar els alumnes i aprovar i planificar-ne la participació en el programa de mobilitat.

3. Planificació, seguiment, avaluació, assignació de crèdits i reconeixement curricular. Suport i orientació dels estudiants.

Cada alumne participant en un programa de mobilitat disposarà d’un professor de mobilitat que l’assessorarà respecte a la destinació i el període de l’estada que proposa i sobre els aspectes i equiparacions acadèmiques. El seguiment per part d’un professor de mobilitat també es farà efectiu en els alumnes d’acollida.

Outgoing: el professor de mobilitat assignat a l’alumne outgoing, un cop n’hagi avaluat l’expedient acadèmic, l’assessorarà respecte de la destinació i el període de l’estada que proposa i dels aspectes i equiparacions acadèmiques que s’han de formalitzar, i definirà les matèries que ha de cursar l’alumne a la universitat de destinació i que es validaran quan torni a la UIC.

El Servei de Relacions Internacionals, durant cadascuna de les fases, aportarà a l’estudiant la informació que necessiti per coordinar els aspectes administratius de l’estada abans d’anar-se’n, un cop a la destinació, abans de tornar a la UIC i quan torni a la UIC.

Incoming: una vegada que la universitat d’origen hagi seleccionat un alumne per estudiar a la UIC, el professor de mobilitat assignat a l’alumne incoming, en col·laboració amb l’alumne, organitzarà els aspectes acadèmics de la mobilitat, com ara els continguts o els crèdits de les matèries que vulgui cursar. Serà, a més, responsable d’informar-lo i de donar-li suport abans, durant i després de l’estada a la nostra Universitat.

El Servei de Relacions Internacionals, per la seva part, durant cadascuna de les fases següents aportarà a l’estudiant la informació corresponent que necessita per coordinar els aspectes administratius de l’estada: per ser admès a la UIC com a alumne de mobilitat, per preparar l’arribada una vegada admès a la UIC i per garantir que s’incorpori fluidament una vegada sigui a la UIC.

Una vegada finalitzada la mobilitat, el Servei de Relacions Internacionals col·labora amb el departament acadèmic de la UIC, on l’alumne ha cursat els estudis, per preparar i enviar la documentació acreditativa de l’estada i de les qualificacions acadèmiques obtingudes.

A més, el Servei de Relacions Internacionals, amb la col·laboració dels diferents serveis de la Universitat, organitza sessions de benvinguda i informació per als alumnes incoming i els convida a participar en el programa d’intercanvi cultural i lingüístic ofert pel Servei de Dinamització Lingüística al llarg de l’estada.

Les accions de mobilitat per al Màster Universitari en Odontologia Restauradora Estètica es planifiquen, se segueixen i s’avaluen tenint en compte els objectius del títol i les competències que ha d’haver adquirit l’alumne quan acabi.

Es facilitarà la mobilitat als alumnes que decideixin fer el projecte de recerca o el Treball de Final de Màster en una altra universitat o centre de recerca, per promocionar la col·laboració entre diferents grups d’investigació i facilitar que l’alumne pugui fer el Treball de Final de Màster en la línia de recerca que s’adapti més bé als seus interessos.

Per fer-ho s’establirà, en cada cas concret, un conveni de col·laboració amb la universitat o centre de recerca que es triï, perquè l’alumne pugui incorporar-se a un equip de recerca determinat. S’assignarà a l’alumne un tutor d’acollida, que actuarà de director del treball de recerca. La Facultat d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya actualment disposa més de 40 convenis i projectes de recerca en institucions internacionals. Els coordinadors del Màster, amb el suport del Servei de Relacions Internacionals, són els responsables de contactar amb la universitat o centre d’acolliment, establir el conveni de col·laboració i informar l’alumne del procediment que ha de seguir.

Al centre de destinació se li assignarà un tutor d’acollida, que actuarà de director del Treball de Final de Màster. El professor tutor haurà d’estar en contacte continu amb el d’acollida de l’alumne al centre de recerca extern, per poder fer una avaluació continuada de l’aprenentatge i competències adquirides per l’alumne al llarg del desenvolupament del projecte de final de màster.

Sobre la defensa pública del Treball de Final de Màster s’ha d’acordar, en cada cas concret, el centre universitari en què es farà. L’acord haurà de ser ratificat per l’autorització de la Direcció del Màster, del director del Treball de Final de Màster i del tutor d’acollida (en el cas de ser diferent del director del Treball de Final de Màster)