Beques UIC Barcelona

Concedim ajuts econòmics que es nodreixen dels pressupostos propis de la Universitat i dels patrocinis d’empreses i institucions amb qui col·laborem.

Les ajudes econòmiques que concedim són de tres tipus:

 1. Acadèmiques 
  Expedient acadèmic
 2. Econòmiques
  Ingressos anuals globals de la unitat familiar
 3. Familiars
  Nombre de membres de la unitat familiar

Requisits


Generals

 1. Alumnes que optin al títol de grau i que siguin menors de 30 anys, independentment de la comunitat autònoma o país de procedència.
 2. Presentar també la sol·licitud de beca al Ministeri d’Educació.
  http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
  En el cas que s’obtingui la beca del Ministeri però aquesta sigui inferior a la que atorgaria la Universitat, podem compensar la diferència.
 3. Efectuar sempre el pagament de la matrícula del curs acadèmic pel qual se sol·licita l'ajuda, mitjançant els canals oportuns, durant els terminis previstos i independentment del fet d’haver sol·licitat l’ajut. 
  Si posteriorment la resolució de la sol·licitud és favorable, abonarem l’import de l’ajuda concedida.

No podran sol·licitar l’ajut
 1. Alumnes que ja tinguin un títol de grau, llicenciat, arquitecte, diplomat, arquitecte tècnic o algun dels corresponents a estudis superiors.
 2. Tampoc els que optin a títols de postgrau o màster.
 3. Alumnes de nova incorporació que ja gaudeixin del descompte total de la matrícula d’entrada a la Universitat per haver obtingut matrícula d'honor a batxillerat.


Acadèmics

Per optar a la sol·licitud de l’ajut és imprescindible haver superat tots els crèdits matriculats el curs anterior amb un màxim de dues assignatures aprovades en segona convocatòria per a les titulacions de 4 anys i de tres per a les de 5 o 6 anys.


Econòmics i familiars

Es tindrà en compte la renda familiar, la qual s’obtindrà per l’agregació de les rendes de l’exercici anterior al moment que es fa la matrícula de cadascun dels membres.

A efectes del càlcul de la renda per càpita per a l’ajut econòmic, són membres computables de la família:

 • El pare
 • La mare
 • En cas que no n’hi hagi, el tutor o persona encarregada de la vetlla i protecció del menor
 • La persona sol·licitant
 • Els germans solters menors de vint anys i que visquin al domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior a la sol·licitud.
 • Els germans majors de vint anys, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que les anteriors amb el certificat municipal corresponent.
 • En cas de pares separats legalment, es tindrà en compte l’ascendent amb el qual resideix l’alumne i la parella actual d’aquest, si n’hi ha i si està empadronada al mateix domicili familiar.

En els casos en què la persona sol·licitant al·legui la seva independència familiar i econòmica ha d’acreditar de manera fefaent aquesta circumstància, els mitjans econòmics de què disposa i la titularitat o el lloguer del seu domicili que, a tots els efectes, serà el domicili en què visqui durant el curs escolar. Caldrà que aporti tota la documentació que li sigui requerida.


Documentació

 1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la família majors de 14 anys, i fotocòpia del full del llibre de família dels membres que siguin menors d’aquesta edat.
 2. Certificat d’empadronament de la persona sol·licitant que ha d’incloure la relació de totes les persones residents en el mateix habitatge.
 3. L’alumnat de primer curs que s’incorpori a la UIC Barcelona presentarà certificació de la nota final de 2n de batxillerat o d’estudis equivalents.
 4. Els estudiants que vinguin d’una altra universitat hauran de presentar la certificació acadèmica del curs anterior.
 5. Fotocòpia de la declaració o declaracions de la renda de l’exercici anterior al qual s’efectua la sol licitud de tots els membres que l’hagin presentada. Els qui no hagin presentat declaració de la renda però hagin percebut ingressos per qualsevol motiu en aquest exercici, igualment ho hauran de justificar mitjançant la certificació de rendiments de treball (10T).
 6. Certificació dels ingressos no inclosos en la declaració de la renda (feina, pensions, prestacions d’atur, indemnitzacions per acomiadament, etc.) percebuts per qualsevol membre computable en l’exercici anterior al moment que es fa la sol·licitud.
 7. Fotocòpia dels rebuts per l'impost sobre béns immobles rústics i urbans pertanyents als membres computables, llevat de l’habitatge habitual.
 8. Fotocòpia del full de la llibreta o compte corrent en què s’abonarà l’ajut econòmic. La persona sol·licitant haurà de ser titular o cotitular d’aquest compte.

L’omissió de documentació suposarà l’anul·lació automàtica de la sol·licitud.


Impresos

 1. Els alumnes que ja estiguin cursant el grau formalitzaran la sol·licitud a través de la seva intranet. Posteriorment hauran de presentar al Servei d'Estudiants del seu campus la documentació necessària.
 2. Els de nova incorporació la trobaran en aquesta pàgina (Sol·licitud de beca 1r any) i posteriorment hauran de presentar-la al Servei d’Estudiants del seu campus juntament amb la documentació necessària.

No cal esperar a saber les qualificacions finals del segon semestre per sol·licitar l’ajut econòmic, un cop obert el termini de sol·licitud d’aquesta, el 15 de maig.


Termini

 • Fins al 31 de juliol, per a l’alumnat matriculat a la UIC Barcelona en el curs acadèmic.
 • Fins al 15 d’octubre, per a l’alumnat de nou ingrés (primer curs o trasllat d’expedient).


Documents relacionats