Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques

Pràctiques
10
10040
4
Anual
PR
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Via correu electrònic.

Presentació

El Grau en Publicitat i Relacions Públiques ofereix un ampli ventall de sortides professionals, en diferents àmbits de la comunicació.

L'assignatura de Prácitcas permet que l'estudiant prengui un primer contacte el món laboral i pugui adquirir experiència professional en el sector de la Publicitat i les Relacions Públiques. Per aquest motiu, se li brinda un ampli ventall d'entitats de prestigi on poder fer les pràctiques universitàries, tant curriculars com extracurriculars.

Permet aplicar en la realitat els conceptes apresos en les classes, workshops i tallers. Per a una major eficàcia de les Pràctiques es requereix un treball de coaching previ i durant la realització de les mateixes pràctiques. D'altra banda hi haurà una comunicació continuada entre el coach i el tutor de l'empresa assignat per fer el seguiment de la persona que realitza les pràctiques. D'aquesta manera es pot assegurar que es van complint els objectius marcats pel que fa a tasques a realitzar i aprenentatge i assimilació de coneixements i competències.

 

 

Requisits previs

Per a la realització de l'assignatura no es requereix experiència anterior.

Objectius

Els principals objectius d'aquesta assignatura són:

 • Potenciar la marca personal de cada estudiant.
 • Apropar a l'estudiant al món professional, a través d'una estada de pràctiques en una empresa.
 • Facilitar les eines perquè l'estudiant pugui preparar el seu cv.
 • Facilitar les eines perquè l'estudiant sigui capaç de enfrontar-se amb èxit a una entrevista laboral.

Competències

 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball

Resultats d'aprenentatge

Els objectius que es pretenen assolir amb aquesta assignatura són:

 • Obtenir l'experiència i l'aprenentatge d'haver format part del dia a dia d'una agència de publicitat o d'un departament de màrqueting.

 • Ser part de l'equip humà d'empreses l'activitat s'orienta al món de la comunicació.

 • Descobrir la tipologia de treballs que es realitzen, aportant valor a la seva solució.

 

Continguts

L'estudiant aplicarà a l'empresa on realitza les pràctiques tots aquells coneixements que haurà adquirit al llarg dels seus estudis; sent la base per a la realització de les tasques diàries de les que s'ocupi.

Per facilitar aquestes pràctiques, l'estudiant tindrà l'ajuda de dos mentors: a l'empresa, el Tutor assignat; i a la Facultat, el coordinador o coordinadors de pràctiques.

D'aquesta manera es fomenta la millora continuada de les capacitats de l'alumne en l'entorn professional, el que ha de facilitar la seva posterior inserció al mercat laboral.

Al llarg del curs es treballaran els aspectes següents: 

 1. Entorn de les pràctiques curriculars.
 2. Creació de la marca personal.
 3. Sessió de seguiment de les pràctiques.
 4. Sessió per a facilitar la introducció al marcat professional.
   

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Aprenentatge entre iguals. Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític.
0,2
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
9
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula La nota final de les Pràctiques curriculars s'estabelix a partir de:

 1. Informe del tutor: 40% de la nota final.
 2. Memòria de pràctiques: 40% de la nota final.
 3. Sessions presencials: 20% de la nota final
* Consultar document "Normativa prácticas" per a més informació.

Bibliografia i recursos

No es necesaria para la realización de esta asignatura.

Material didàctic