Universitat Internacional de Catalunya

Postproducció

Postproducció
4
10066
4
Primer semestre
op
Televisió i ràdio
Postproducció
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


S'atendrà als alumnes a través de correu electrònic i també de forma presencial demanant cita a apetrus@uic.es

Presentació

La fase de postproducció és una de les més importants del procés de creació de qualsevol projecte audiovisual. En ser l'últim esgraó del trajecte creatiu abans d'arribar a l'espectador és on s'hi juguen les cartes decisives, on es prenen les decisions que donaran la forma final a la peça. Entre el guió inicial i la peça final, doncs, hi ha sovint una distància que depèn de l'enregistrament de les imatges però, sobretot, del muntatge o de la forma com aquestes imatges es relacionen entre elles

En aquesta assignatura de Postproducció i Muntatge es donarà una visió àmplia de les diverses formes com es pot abordar la fase final de creació d'un audiovisual tant des del punt de vista del llenguatge visual, i les seves implicacions conceptuals, com del procés tècnic que cal afrontar abans que la finalització de la peça sigui una realitat. 

Requisits previs

Cal que els alumnes tinguin un coneixement bàsic o mitjà del software d'edició de la universitat, Adobe Premiere Pro. Així mateix, és necessari que els alumnes dominin la sintaxis mínima del llenguatge audiovisual (pla/contrapla, elipsis, raccord, llei de l'eix, relació de tamany entre plans, relació so-imatge).

Objectius

L'objectiu de l'assignatura Postproducció i Muntatge és que els alumnes coneguin en profunditat el procés de postproducció de qualsevol projecte audiovisual tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista conceptual. En finalitzar l'assignatura els alumnes han de ser capaços d'enfrontar-se a un material audiovisual en brut per, primer, dotar-lo de forma, sentit i intenció, i, segon, fer el seguiment dels acabats amb els criteris professionals oportuns. Els alumnes també han de ser capaços d'assistir un rodatge professional a nivell d'equip de postproducció i preparar els materials necessaris per poder entrar en un laboratori de postproducció professional.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat crítica davant de les imatges

Capacitat per discernir els diversos significats de les imatges

Capacitat per donar forma, sentit i intenció a un conjunt d'imatges

Coneixement de les diverses tipologies de muntatge televisiu

Familiarització amb les diverses estructures del muntatge televisiu

Coneixement de les diverses fases de la postproducció televisiva

Coneixement de les rutines i el protocol del muntatge offline

Coneixement  del procés de retolació i grafisme televisiu

Coneixement dels formats d'enregistrament i de sortida del mitjà televisiu

Continguts

Aspectes tècnics del muntatge 

 1. Assistència tècnica equip postproducció a rodatg
 2. Workflow de treball per a postproducció
 3. Pautes,protocol i organització del treball de muntatge (proxis, etiquetatge, metadates, bins, etc.)
 4. Tipus de VFX i la seva incidència en el procés de muntatge. Maquetes VFX
 5. Muntatge vertical i relació amb els departaments de postproducció (Grafisme, 3D, Color, So, etc.). 
 6. Conformat i processos de postproducció
 7. Masterització i formats de sortida. Especial incidència en requeriments noves plataformes (Neflix, HBO, Movistar +)


Teoria del muntatge 

1.Base del muntatge: Forma, Sentit, Intenció.

 

2.Motivacions del muntatge:

2.1.Per acció

2.2.Psicològica

2.3.Direccional (Mirada)

2.4.Analogia formal

2.5.Conceptual

2.6.Ritme de la música

2.7.Combinades

 

3.Tipus de muntatge:

3.1.Sintètic/Analític

3.2.Narratiu/Expressiu

 

4.Tipologies de muntatge cinematogràfic:

4.1.Muntatge clàssic

4.2.Muntatge modern

4.3.Muntatge postmodern

4.4.Muntatge contemporani o autoral

4.5.Muntatge crític o remuntatge

 

5. Tipologies de muntatge televisiu:

5.1. Muntatge informatiu

5.2. Nous formats i la mescla d'estils de muntatge

 

6.Sintaxis del muntatge:

6.1.Durada del pla, moviment intern i tall

6.2.La generació de moviment

6.3.Continuïtat / Discontinuïtat espaial i temporal:

     La construcció de l'espai. Trencaments

     La construcció del temps. El·lipsis. Flahsbacks/Flashforwards. Trencaments

6.4.La transmissió de conceptes

6.5.La creació d'emocions:

     La construcció del punt de vista

     El so i la música

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.6
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.6
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 1.0
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4
Mentoring programme. per fomentar el repàs i l'aprofundiment en competències i coneixements, així com en el desenvolupament d'hàbits de compromís social i responsabilitat, els alumnes més avantatjats guiaran a alumnes de cursos inferiors, especialment si aquests tenen algun tipus de minusvalia personal (física, etc.). 0.8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura de Postproducció i Muntatge avaluarà les següents competències:

Capacitat per treballar en equip i autònomament

Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció

Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termi

Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu

Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes

Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució).

 

Cada una de les pràctiques, exercicis o activitats s'avaularà de la forma següent:

 

· PRÀCTICA 1 (Focused Praxis) - suposarà un 20% de la nota final de l'assignatura

Edició d'un material audiovisual en brut  entregat per la professora on es posen en pràctica els coneixements relatius a estils de muntatge.

 

·EXERCICI 1 (Focused Praxis) - suposarà un 20% de la nota final de l'assignatura

 Anàlisi del muntatge d'una peça audiovisual proposada per la professora.

 

·EXERCICI 2 (Focused Praxis) - suposarà un 20% de la nota final de l'assignatura

Defensa d'un projecte audiovisual i l'estil de muntatge escollit. 

 

·PRÀCTICA 2 (Lab) - suposarà un 40% de la nota final de l'assignatura

Els alumnes hauran de rodar, assistir els VFX a rodatge, muntar i preparar els materials necessaris per començar la postproducció en un laboratori professional d'una peça audiovisual d'entre 3 i 5 minuts de duració que hauran prèviament pensat i escrit sobre el paper

 

Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar totes les parts. Si suspèn una de les  parts, es guarda la nota de les demés parts i la recuperació, en segona o successives convocatòries, s'haurà de fer de la part suspesa. L'exercici a superar serà igual o equivalent al suspès.

En el treball escrit (anàlisi de muntatge) s'aplicarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d'ortografia i el plagi.

Donat el caràcter eminentment pràctic de l'assignatura, l'assistència a classe és requisit en un 80% per poder superar-la.

Bibliografia i recursos

AMELA, Víctor-M. La televisió espectacle. Editorial UOC, Barcelona, 2008.

ATIENZA, Pau. Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola al youtube. Ed. UOC, Barcelona, 2013.

BAGGALEY, Jon P. Analisis del montaje televisivo. Ed. Gustavo Gili, Barcelona,

CARRASCO, Jorge. Cine y Televisión Digital. Manual Técnico. Ed. Comunicación Activa UB, Barcelona, 2010.

CRITTENDEN, Roger, Film and video editing. Ed. Routledge, London, 1995.

GIMENO, Gemma; PERALTA, Miquel. El llenguatge de les notícies de televisió. Editorial UOC, Barcelona, 2007.

MARIMON, Joan. El montaje cinematográfico. Universitat de Barcelona, 2014.

MC GRATH, Declan. Montaje & Postproducción. Océano, Barcelona, 2001.

MURCH, Walter. En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Ed. Ocho y Medio, Madrid, 2003.

SOLER, Llorenç. La realización de documentales y reportajes para televisión. Editorial CIMS, Barcelona, 1998.

VILLAIN, Dominique. El montaje. Cátedra, Madrid, 1994.

Material didàctic