Universitat Internacional de Catalunya

Geografia

Geografia
4
10073
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Es recomana esriure i demanar cita a la professora: afernandezm@uic.es

dilluns 10:00 - 12:00

Altres opcions, consultar per correu. 

Presentació

Un o una periodista difícilment pot explicar res sense donar resposta a “On?” i “Perquè aquí?”. La Geografia proporciona la dimensió espacial a les explicacions complexes sobre el món. La Geografia, com el Periodisme, és una invitació a conèixer el món. Però la Geografia disposa dels seus propis objectes d'estudi: copsar la relació entre les dones i els homes i el seu entorn físic immediat i remot i descobrir les distribucions i configuracions espacials dels fenomens físics i humans. La Geografia compta també amb mètodes de treball i llenguatge propis, la cartografia. 

Nombrosos problemes actuals de caire global i local amb una cobertura mediàtica molt important tenen un component eminentment geogràfic o territorial: la dificultat d'accés a un habitatge digne, el desigual impacte de l'Covid-19, la immigració de persones a causa de conflictes territorials, les situacions de fam, els desastres naturals i el canvi climàtic, el comerç electrònic, l'envelliment de la població ... Es justifica doncs la geografia com a disciplina que ajuda entendre l'enorme complexitat d'aquests i altres processos, alhora que ofereix unes eines, els mapes, que resulten molt atractius per la seva capacitat d'expressió sintètica de la realitat.

Requisits previs

No se'n demanen

Objectius

L'objectiu de la matèria de "Geografia" és proporcionar elements de crítica analítica que facilitin la comprensió de fenòmens complexos i es puguin situar correctament en l'espai i en el temps. La matèria no es concep simplement com una suma de coneixements freds i abstractes, sinó que es va a estudiar la relació que existeix entre l'espai físic i l'organització sociopolítica i econòmica.

La o el periodista professional precisa de claus d'interpretació de molts fenòmens des de la geografia, per poder analitzar les causes i les conseqüències de processos territorials d'enorme transcendència per al futur. L'assignatura ofereix aquestes claus de coneixement territorial: on es produeixen certs fenòmens i per què, alhora que ofereix eines per a l'anàlisi de la informació geogràfica per enriquir la comunicació amb l'expressió gràfica.

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 11 CG - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 34 CE - Coneixement i domini d'aspectes vinculats a la geografia física, humana i social de l'ésser humà
 • 42 CE - Capacitat d'integrar les aportacions de l'entorn

Resultats d'aprenentatge

-Hauré respost a la pregunta: “Who gives a damn about Geography?”

-Hauré gaudit molt més dels paisatges urbans i naturals, perquè hauré copsat la dimensió geogràfica, una “realitat virtual augmentada” del paisatge

-M’hauré preguntat amb curiositat insaciable “on” i “perquè aquí”?

-Hauré descobert amb “olfacte geogràfic” “l’enigma” geogràfic que moltes matèries de recerca periodística (socials, econòmiques, polítiques, culturals...) amaguen

-Hauré enriquit els meus treballs periodístics amb la dimensió geogràfica

-Hauré fet descobrir als meus lectors o oients la importància del lloc, de la  diversitat a la natura i a la societat

-Hauré treballat no més amb dades quantitatives geogràfiques sinó també amb qualitatives, haure trepitjar el terreny i practicat l’”enquesta geogràfica”

-Hauré experimentat amb dades, metodologies i eines geogràfiques

-Sabré aplicar mètodes geogràfics per a solucionar problemes a la societat que són sensibles a l’espai i al temps

Continguts

Tema 1. Conceptes i mètodes de la geografia

Tema 2. Distribució geogràfica i evolució de la població

Tema 3. Producció agrícola i hambrunes al món

Tema 4. Les migracions internacionals

Tema 5. L'espai urbà

   

 1. Kaplan, Robert D. (2012). La venganza de la geografía . RBA
 2. Rubenstein James M. (2020). The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography, Pearson, 13a edició.
 3. Baños, Pedro. (2018). El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas . Ariel

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATÒRIA   20% presentació del llibre (activitat grupal)
15% exercicis de classe i participació durant els seminaris
50% treball final (activitat grupal)
15% Exposició oral del treball final         SEGÜENTS CONVOCATÒRIES
- Treball escrit individual a acordar amb la professora         CUESTIONS GENERALS - És necessari assistir a un 80% de les classes per a poder presentar-se a la primera convocatòria.
- S'observarà rigorosament la normativa de la Facultat en relació a l'ortografia i el plagi
 • 1 punt menys per cada falta ortogràfica (treball)
 • 0,5 menys per falta ortogràfica (examen)

 

 

 

Bibliografia i recursos

Burgueño, Jesús (2021). La nova geografia de la Catalunya postcovid. Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Geografia, ISBN: 978-84-9965-594-9, 434 planes.

Murphy, Alexander B. (2020). Geografía: ¿Por qué importa? El libro de bolsillo – Humanidades.

Rubenstein James M. (2020). The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography, Pearson, 13a edició.

Zárate, Antonio i Rubio Benito, María Teresa (2018). Fundamentos de Geografía Humana, UNED.