Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
9
10302
4
Segon semestre
TF
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en català.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


A convenir

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El Treball de Final de Grau (TFG) té com a finalitat acreditar que l'estudiant ha adquirit les competències i coneixements associats al títol d'acord amb els crèdits assignats. L'assignatura consisteix en elaboració i presentació pública d'un treball original en el camp d'administració d'empresa. Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori i té assignats 9 crèdits, que corresponen a 225 hores (25 hores per crèdit) de dedicació efectiva i exigible per a la seva elaboració. El TFG es realitza en el segon semestre del quart any del grau.


Requisits previs

El TFG es matricula com una assignatura més dins del pla d'estudis del programa de grau. Es poden matricular només els alumnes que al finalitzar el 3r curs els queden 66 crèdits per finalitzar els estudis de grau, sense comptar els 9 crèdits del TFG. El període per formalitzar la matrícula del TFG coincideix amb el període de la matrícula ordinària a principi de curs acadèmic 2020-2021 al juliol / setembre de 2020, o bé es pot fer l'ampliació de matrícula al gener durant els 10 primers dies d'inici del segon semestre via instància a la Secretaria.

Objectius

 

Integrar totes les àrees d’una organització, a partir de les competències adquirides en superar la resta de les assignatures del programa acadèmic, mitjançant la presentació d’un projecte inèdit empresarial.


Competències

 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant serà capaç de fer el següent:

- Relacionar conceptes i realitzar exercicis d’anàlisis i síntesis.
- Desenvolupar habilitats en la presa de decisions.
- Desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i el treball en equip.
- Adquirir habilitats per a l’aprenentatge autònom.
- Expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita.
- Establir mecanismes de gestió del temps.
- Realitzar argumentacions que afavoreixin el raonament crític i *autocrític.
- Adquirir destresa en l’ús de suports informàtics i de les *NTIC.
- Desenvolupar capacitats per adaptar-se a noves situacions.
- Analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d’un punt de vista econòmic, social i ètic.
- Planificar i organitzar el treball.
- Adquirir la capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica.
- Tenir eines per tractar la informació.

 

 

Continguts

Presentació de la memòria del TFG:

 • Utilitzar la plantilla preestablerta (disponible al Moodle).
 • Idioma: l'informe pot estar en castellà, català o anglès, en funció del que s'ha acordat entre l'alumne i el seu director de TFG. No obstant això, per als alumnes de l'itinerari d'English Programme és recomanable fer-ho en anglès.
 • Extensió del treball: entorn de 40-80 pàgines, bibliografies, taules i figures incloses (annexos a part).
 • L'índex del TFG haurà d'anar numerat i paginat, al principi del treball.
 • Els diagrames, gràfics, taules, etc. hauran d'anar numerats i titulats, i s'haurà d'incloure un índex paginat dels mateixos. Totes les pàgines del TFG han d'anar numerades.
 • Qualsevol bibliografia o webgrafia que s'utilitzi haurà d'anar referida a l'apartat de fonts de documentació. Les referències consisteixen en les fonts utilitzades en l'elaboració del treball i convenientment citades en el text. Les cites es faran seguint l'estil APA (www.apastyle.org). El TFG ha de contenir referències bibliogràfiques acadèmiques. Es recomana en el possible no recórrer a referències genèriques a pàgines web, i citar els documents concrets de les fonts fiables, precises i actuals. La qualitat de les fonts d'informació forma part de l'avaluació de qualitat del TFG.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent utilitzada es basa en el treball autònom de l'alumne, amb la tutorització i acompanyament del tutor del TFG.

Funcions del tutor:

 1. Proporcionar una guia, consell i suport a l'alumne durant la realització del treball.
 2. Supervisar el projecte i proporcionar tantes indicacions com consideri oportunes per garantir que els objectius fixats inicialment s'assoleixen en el temps fixat.
 3. Autoritzar la presentació del TFG i la seva defensa.

Obligacions de l'estudiant:

 1. Elaborar el treball respectant el format i l'extensió establerts en aquesta guia docent del TFG.
 2. Informar regularment al seu tutor del desenvolupament del treball.
 3. Estructurar el treball tenint en compte els objectius establerts.
 4. Presentar adequadament i dins el termini el treball davant del tutor i el coordinador en cadascuna de les seves fases, fent ús de les eines que ofereix la UIC.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl tribunal assignat pel coordinador de TFG és el que avaluarà el TFG. El tribunal estarà format per professors de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials i / o professors o directius convidats. La nota es basarà en els següents punts:

1. 25% - Interès i treball continuat: Durant el desenvolupament del TFG haurà tres sessions de formació (vegeu Taula 1). L'assistència a aquestes sessions forma part de l'avaluació del TFG. A més, es té en compte el compliment dels terminis i les pautes establertes pel tutor, iniciativa i capacitat per superar les dificultats, grau d'autonomia i rigor mostrat per l'estudiant.
2. 60% - Treball escrit: El document del TFG serà avaluat atenent als següents criteris: qualitat de la presentació i llenguatge, rigorositat i fiabilitat de la informació, creativitat i innovació, solidesa del projecte, viabilitat del projecte emprenedor o utilitat del treball d'investigació.
3. 15% - Defensa del TFG: S'avaluarà la qualitat del material de suport (transparències), claredat i síntesi de la informació, tècnica i professionalitat de comunicació, ajust a temps establert i defensa davant les qüestions del tribunal). Les defenses tindran assignat un temps de 25-30 minuts (10-15 minuts de la presentació i altres 15 minuts de la defensa davant les qüestions del tribunal) que es complirà escrupolosament.

La qualificació dels treballs es realitzarà amb el mateix sistema de qualificació vigent que la resta de les assignatures de la titulació. Per a la qualificació s'utilitzarà una rúbrica (disponible al Moodle). La nota es comunicarà després de la defensa oral.

La nota final màxima que pot obtenir un TFG en la segona convocatòria és de 70/100.

Bibliografia i recursos

 • Cómo realizar un estudio de mercado
 • Pareras, L. (2008) Redactando el Plan de negocios I 
 • Pareras, L. (2008) Redactando el Plan de negocios II
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2011) Generación de modelos de negocio. Deusro, Barcelona
 • Ejemplo BP español (Educator S.L)
 • Ejemplo BP inglés (Business plan of an online store exclussively for cats)
 • Lárazo, J. Guia complementaria Business Plan. Recursos didácticos.