Universitat Internacional de Catalunya

Anglès per a Odontologia 3

Anglès per a Odontologia 3
3
10462
5
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes

Dra. Noelia Navarro

nnavarrog@uic.es

Presentació

 L'objectiu del programa és dotar els estudiants de les habilitats lingüístiques i els coneixements necessaris per poder interactuar en diverses situacions de la professió des d'un punt de vista internacional i multicultural. Per aquest motiu, es prestarà atenció al desenvolupament de les habilitats d'expressió i comprensió oral, així com a les habilitats d'expressió i comprensió escrita.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats d'interacció oral necessàries per als futurs dentistes. Aquestes activitats estan dissenyades per a desenvolupar la comunicació oral i la comprensió en l'àmbit acadèmic i professional. Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants i inclouen la realització d'un treball en grup a avaluar. I finalment, l'aprenentatge autònom, o 'a distància' es centra en el desenvolupament de les habilitats d'expressió escrita i de comprensió oral i lectora; en la consolidació de la gramàtica i de vocabulari específic; i per últim, en l’adquisició d’una major autonomia de l'estudiant en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.

Objectius

 Classe magistral:

Preparar i dotar als estudiants dels coneixements de la llengua necessaris per a comprendre, sintetitzar i presentar aspectes bàsics de la recerca en Odontologia en anglès.

Consolidar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica usant diversos estímuls, així com potenciar el desenvolupament de les habilitats productives d'expressió oral i escrita.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la capacitat per a treballar en equip, tant en la seva llengua nativa com en llengua estrangera.

Aprenentatge autònom:

Reforçar la comprensió lectora de l'estudiant a través de la realització de tasques que requereixin una anàlisi detallada del llenguatge en l'àmbit lèxic i estructural, de les idees principals i secundàries, així com dels models organitzatius propis de literatura relativa a l'Odontologia en anglès; reforçar les habilitats de comprensió oral; repassar el vocabulari específic i les estructures gramaticals comunes de la professió odontològica.

Competències

  • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
  • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
  • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant

Resultats d'aprenentatge

  1. Utilitzar amb habilitat la terminologia i la llengua (en anglès) relacionades amb l'àmbit de l'odontologia.
  2. Capacitat per a entendre i participar en conferències en un context acadèmic.
  3. Capacitat per a realitzar exposicions de forma oral/escrita en un context acadèmic
  4. Capacitat d'anàlisi i síntesi d'informació oral/escrita.
  5. Capacitat per a treballar en equip.

Continguts

 Temes:

Els estudiants treballaran temes relacionats amb la formació continuada en Odontologia. Aprendran els processos relacionats amb les àrees següents: reclutament i cerca de feina, diferents tipus de presentació individual i en grup, comunicació i col·laboració mitjançant Internet; i l'aplicació d'aquests en el curs de postgrau.

Habilitats lingüístiques específiques de la disciplina:

Els estudiants aprendran a cercar, llegir, entendre i discutir literatura relacionada amb l'Odontologia i el seu camp d'interès particular. Practicaran el discurs en públic i les habilitats de síntesis utilitzant el material del curs i de les seves pràctiques clíniques. Els estudiants aprendran a comunicar-se oralment i escrita en l'àmbit professional.

Coneixement lingüístic:

Els estudiants repassaran i consolidaran els coneixements sobre pronunciació de termes odontològics generals i de vocabulari d'ús freqüent relacionat amb els àmbits professional i acadèmic de l'Odontologia.

Bibliografia i recursos

Els materials de classe s'han creat a partir de diversos recursos didàctics i professionals extrets de llibres de text i revistes especialitzades online d'actualitat.

Dofka C: Dental Terminology, New York, 2007, Thomson Delmar Learning

Lang T: How to Write, Publish, and Present in the Health Sciences: A Guide for Physicians and Laboratory Researchers, 2009, American College of Physicians