Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Escolars 1

Pràctiques Escolars 1
6
10607
2
Primer semestre
PR
Pràcticum
Pràctiques escolars
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


A banda dels seminaris, que tenen caràcter obligatori, l'atenció individual la farà directament cada tutor/a a l'hora establerta amb els alumnes.

Les consultes es dirigiran directament al tutor que les derivarà, si s'escau, a la coordinació de pràctiques (comissió o secretaria de pràctiques).

Per consultes generals sobre les pràctiques podeu contactar a practiques.edu@uic.es

 

EL MATERIAL DIDÀCTIC DE L'ASSIGNATURA ESTÁ DISPONIBLE EN EL MOODLE

Presentació

Les pràctiques, com a element fonamental i eix bàsic dins de la formació inicial dels mestres de la nostra universitat, pretenen oferir un ampli ventall d'experiències als nostres alumnes per enriquir el màxim possible el seu coneixement i la seva formació sobre l'àmbit escolar. Per aquest motiu, els estudiants tindran l'oportunitat, al llarg dels seus estudis, d'entar en contacte amb diferents institucions que enriquiran el seu bagatge personal i professional.

L'assignatura Pràctiques Escolars I de Grau en Educació Infantil s'ubica en el primer semestre de 2n (3r semestre dels estudis de Grau d'Educació) i té una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS ( 5 ECTS de pràctiques i 1 ECTS Seminari-Taller d'Observació sistemàtica- pensament reflexiu-pensament crític- actitud davant les pràctiques). Té com a objectiu una intervenció basada en l'observació participant. A banda d'establir el primer contacte amb l'aula, aquestes pràctiques tenen per finalitat l'anàlisi i la reflexió individual i col·lectiva de les pràctiques educatives escolars tenint en compte el contingut de les assignatures impartides a la universitat durant aquest mateix semestre. 

Les pràctiques d'alternança del curs 2017-2018 s'incorporen com a novetat per afavorir el pensament crític-reflexiu fonamental en la professió docent i es desenvoluparan en els períodes següents combinant la teoria ala universitat i la pràctica al centre formadors:

 • Del 16 al 20 d'octubre
 • Del 6 al 10 de novembre
 • Del 27 de novembre a l'1 de desembre

La presencialitat és obligatòria en horari lectiu del centre (matí i tarda). Les escoles s'assignen als estudiants i es pengen a l'apartat de Material didactic d'aquesta guia docent

Requisits previs

L'estudiant ha d'estar matriculat a les assignatures del primer semestre de 2n curs de grau en educació primària

Objectius

 Objectius específics

1. Observar de manera participant de l’estudiant de pràctiques i anàlisi reflexiva i crítica (argumentada) de la pràctica educativa  a l'aula

2. Recollir informació sobre la pràctica educativa del docent fent ús de l'observació sistemàtica com a tècnica

3. Analitzar de manera reflexiva la informació recollida a les diferents unitats de registre dels diferents peridodes

4. Comunicar

Objectiu general

     Recollir informació de l’entorn fent ús de l’observació com a tècnica i com a mètode d’investigació a l’aula (no es tracta de jutjar comportaments sinó de recollir i analitzar informació extreta en un context natural)

 

Competències

 
 • CEM-62 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seva gestió.
 • CEM-65 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-66 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • CEM-67 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 D'acord amb el pla d'estudis de Grau en Educació:

 • Estableix relacions d’empatia amb l’alumnat i l’equip docent. 
 • Es comunica i s’expressa de forma correcta en la llengua d’ensenyament de forma oral i escrita.
 • Explica el significat de l’anàlisi de dades recollides en els registres d’observació i és capaç de deduir-ne les conclusions.
 • És capaç d’expressar la informació mitjançant taules i gràfics clars en què destaca la informació rellevant.
 • Integra amb coherència les diverses perspectives, fonts, dimensions teòriques per analitzar la realitat.
 • Generalitza amb precaució i sentit crític a partir de les observacions.
 • Reconeix la responsabilitat d’actors múltiples en els problemes, valorant i jutjant les implicacions de considerar-ne un o un altre com a referència per analitzar rols i problemes.
 • Es fa preguntes indagant en la realitat, formula els seus propis judicis i valoracions a partir de la reflexió sistemàtica, mostrant així un procés de creixement personal.
 • Participa constructivament en els debats, contribuint a la construcció d’una reflexió rica i compartida, reconsiderant les propostes i decisions i valorant les seves implicacions a causa de factors nous del context.
 • Emet judicis en funció de criteris interns (consistència, coherència, congruència, fiabilitat, etc.) i els fa servir com a fonament de les argumentacions.
 • Representa el seu raonament d’una manera completa i amb una organització que reflecteix l’estructura del seu pensament.
 • Transmet a d’altres les noves idees generades i les fa entenedores.
 • Revisa sistemàticament l’ús de recursos, en funció dels objectius, en quin punt es troba, i pren decisions ajustant el seu pla d’acció per millorar-ne l’eficàcia.

Continguts

 • Descripció global del centre i la seva relació amb l'entorn
 • El diari de camp com a instrument de recollida i anàlisi de la informació
 • La literatura infantil a l'aula 
 • L'observació com a instrument de registre
 • La responsabilitat com a element clau en la pròpia formació i en el desenvolupament de la professió docent

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs realitzaran els seminaris següents: 

 • ST (Seminari- Taller) d'Observació
 • Seminari de reflexió
 • Seminaris de Pràctiques (SEPRAC) amb els tutors corresponents de caràcter obligatori per als alumnes. 

Aquests seminaris es faran abans, durant i després de les pràctiques externes per explicar i planificar el guió de treball i per aconseguir el desenvolupament competencial dels estudiants de pràctiques que aprofundiran els continguts també des de les assignatures del semestre.

Les dates del seminari són les següents:

 • 10 d'octubre: Seminari previ amb el tutor i seminaris amb responsables de la Comissió de Pràctiques 
 • 24 d'octubre (de 12 a 14h) / 25 d'octubre (de 8 a 10h) o 26 d'octubre (de 8 a 10h)* : Seminari reflexiu de seguiment amb el tutor/a.
 • 14 de novembre (de 12 a 14h) / 15 de novembre (8 a 10h) o 16 de novembre (8 a 10h)*: Seminari reflexiu de seguiment amb el tutor /a.
 • 12 de desembre ( de 12 a 14h)/ 13 de desembre ( 8 a 10h) o 14 de desembre ( 8 a 10h)*: Seminari posterior a les pràctiques amb el tutor/a.
  La distribució d'horaris del dia 10 d'octubre será la següent i l'aula serà l'habitual.
 • De 8 a 10h. Classe normal

 • De 10 a 10:45h. Seminari Codi ètic

 • De 11:15-12h. S -T Observació sistemàtica

 • De 12-12:45h. S -T Pensament reflexiu/crític

 • De 12:45-13:30h. Seminari tutor/a de pràctiques

 

*Els tutors poden escollir entre els tres dies proposats

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-62 CEM-65 CEM-66 CEM-67 CET-1 CET-3 CET-6 CET-7 CG-02 CG-05 CG-06 CG-07 CG-08 Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Contracte d'aprenentatge
Estudi de casos
Estudi i treball en grup
Estudi i treball individual / autònom
Pràctiques externes
Seminaris tallers
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Aspectes formals per a l’elaboració del dossier d'aprenentatge

 

 • Límit de pàgines: 10 com a màxim . Els annexos inclouran els diferents sistemes d'observació i reflexions de cada una de les assignatures.
 • Format lliure  (es valorarà que hi hagi el component reflexiu que es demana i la creativitat en la presentació del dossier)
 • Lletra 12 espai 1,5.
 • La portada ha d’incloure:
  • Nom de l’assignatura.
  • Nom  del centre de pràctiques i curs assignat.
  • Nom del tutor/a de la UIC.
  • Nom i cognoms de l’alumne/a.
  • Data de lliurament i curs 

 • Datade lliurament del dossier d'aprenentatge: 18 de desembre
 • Data lliurament dossier d'aprenentatge corregit: 9 de gener (de 12 a 14h) / 10 de gener (de 8 a 10h) o 11 de gener (de 8 a 10h)* 
*Data i franja horària que escull cada tutor/a

Distribució de l’avaluació

Elements

Percentatges

Seminaris amb el tutor/a (obligatoris)

 Assistència, participació, aportacions, treball en equip

25%

Full d’avaluació del centre

Valoracions del tutor/a del centre

35%

Treball presentat  (d’acord amb el guió de treball i les indicacions recollides a la guia docent de l’assignatura de Pràctiques Escolars I)

40%

 

 

Les notes d'activitats tindran una valoració basada en la següent escala:

 • Excel·lent (9-10)
 • Notable (7-8,9)
 • Aprovat (5-6.9)
 • Insuficient (3-4.9)
 • Deficient (0-2.9)
 • NC - No corregit. Cal repetir-ho per defectes greus de forma. Els alumnes tenen una setmana per fer la correcció del treball i només podran obtenir APROVAT (5) en la segona correcció

NOTA: La nota global serà numèrica i l'alumne ha d'aprovar els diferents elements que s'integren a l'avaluació per poder aprovar l'assignatura. 

Cal aprovar les tres parts de les pràctiques (seminaris-tallers, estada de pràctiques i treball presentat) per aprovar l’assignatura. Només es podrà considerar la segona convocatòria de les pràctiques quan hi hagi defectes de forma (NC) o NP o mancances en el "saber ser" "saber estar" recollides en el document de les mancances competencials En el cas que hi hagi defectes de contingut en el treball escrit de pràctiques o mancances competencials en la totalitat de l'estada, no es podrà accedir a la segona convocatòria per considerar que deriva d’una estada de pràctiques que és impossible repetir. Considerar una segona convocatòria per temes de contingut suposaria falsejar les dades obtingudes en l’experiència de pràctiques viscuda.

Les MH (a partir de 9,7 segons la Normativa del Pràcticum) no es poden assignar directament a l'aplicatiu. Caldrà presentar-les prèviament i de manera justificada a la Comissió de Pràctiques  perquè el número d'assignacions és limitat.

 

Bibliografia i recursos

Es podrà fer ús de la bibliografia que es detalla a continuació i dels apunts de les assignatures que es considerin oportunes:

 

Coll,C. (coord.) (1999). Observació i anàlisi de les pràctiques en educació escolar. Barceona: UOC

Cuadros, D. (2009). Investigación cualitativa en contexto natural: la observación participante. Barcelona: UIC

Fuertes, M.T. (2011). La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Revista de Docenci Universitaria vol9, nº 3. A: http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/248/public/248-647-1-PB.pdf

Schön, D.A. (1992). La formación de los profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós/MEC

Stenhouse, L. (1987): Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata (capítols X, XI i XIII)

Wittrock , M.C.(1989). La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación. Barcelona:Paidós /MEC

Woods, P. (1989): La escuela por dentro. Barcelona: Paidós-MEC

Material didàctic