Universitat Internacional de Catalunya

Disseny de Projectes Periodístics

Disseny de Projectes Periodístics
6
10735
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Mitjançant cita prèvia acordada per mail amb cadascun dels professors de l'assignatura.

Presentació

Aquesta assignatura constitueix un laboratori de projectes periodístics. Els alumnes aprendran a conceptualitzar, desenvolupar i distribuir projectes periodístics en cada un dels principals sectors en els quals, en finalitzar el grau, podran desenvolupar la seva carrera professional: el de la comunicació empresarial, el de les publicacions impreses i digitals o del periodisme transmèdia i l’audiovisual, així com la recerca acadèmica en el àmbit de la comunicació.

Durant la primera meitat de l’assignatura es desenvoluparan mòduls especialitzats destinats a la conceptualització individual per part dels alumnes d’un projecte per a cada un dels principals sectors professionals, i del sector acadèmic. En finalitzar els seminaris, els alumnes hauran d'entregar una proposta de Projecte de Final de Grau (PFG) que haurà de ser aprovada pels coordinadors del PFG. L'assignació del tutor pel PFG serà després d'aquesta fase.

Durant la segona meitat de l’assignatura, sota la supervisió de la professora, els alumnes començaran a desenvolupar la memòria que justificarà el projecte que volen dur a terme com a PFG, en el cas de la modalitat professional, o la recerca en el cas del projecte acadèmic. En finalitzar el semestre, el presentaran davant un tribunal formatr pels coordinadors del PFG. Les valoracions del tribunal serviran per orientar el projecte i reconsiderar els aspectes que calguin de cara a l’execució del PFG, que els alumnes duran a terme durant el segon semestre.


Requisits previs

Sense requesits previs

Objectius

 • Entendre les especificitats de cada sector mediàtic.

 • Detectar els nínxols que hi ha per al desenvolupament de nous projectes periodístics.

 • Aprendre a dissenyar projectes periodístics de qualitat i viables.

 • Aprendre a preveure i valorar els recursos que són necessaris per executar un projecte periodístic.

 • Aprendre a presentar projectes professionals i a distribuir-los al mercat.

Competències

 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 12 CG - Capacitat d'escolta
 • 13 CG - Esperit positiu i emprenedor
 • 35 CE - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 39 CE - Coneixement i domini dels missatges multimèdia
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn
 • 42 CE - Capacitat d'integrar les aportacions de l'entorn
 • 48 CE - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 52 CE - Capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants
 • 54 CE - Capacitat d'anàlisi i comprensió de les audiències

Resultats d'aprenentatge

 • Poder conceptualitzar projectes periodístics amb coherència en la realitat estructural del sector.

 • Dominar els recursos per a la posada en marxa d’un programa de ràdio o televisió.

 • Poder desenvolupar projectes periodístics o de comunicació a Internet.

 • Poder idear solucions de comunicació estratègica basades en la generació de continguts periodístics al servei dels objectius de qualsevol institució.

Continguts

Els diferents seminaris desenvoluparan aspectes relacionats anb la metodologia, estructura i anàlisi de mercat segons la modalitat de PFG (adèmica o professional) que s'analitzi.

I. Ideació d'un projecte de recerca en el àmbit del periodisme

II. Ideació d’un projecte periodístic per al mercat audiovisual 

III. Ideació d’un projecte periodístic per al mercat digital

IV. Innovació i propostes de valor en l’entorn digital


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 


ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,6
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,8
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 1,0
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,8
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,0
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaMemòria justificació TFG, tutoritzacions: 50 % 

Presentació oral del projecte davant el tribunal: 30 % 

Test de les sessions de preparació: 10 %

Proposta de PFG: 10%

Aprovar la memòria és indispensable per poder superar l’assignatura. La valoració del tribunal haurà de ser de 4 com a mínim per fer mitjana.

En segona convocatòria s’haurà de repetir la memòria.


 

Bibliografia i recursos

Anderson, Chris W.; Bell, Emily; Shirky, Clay (2012). Post-industrial Journalism: Adapting to the Present: a Report. Columbia: Columbia Journalism School

Els diferents professors seran els encarregats de facilitar la bibliografia recomanada en cada àmbit

Material didàctic