Universitat Internacional de Catalunya

Evidència Científica en Odontologia Rehabilitadora i Estètica

Evidència Científica en Odontologia Rehabilitadora i Estètica
6.5
11756
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


L’alumne pot contactar amb el professor en finalitzar la classe o pot sol·licitar una reunió mitjançant un missatge electrònic: akramali@uic.es 

Presentació

L’evidència científica en odontologia és la branca de l’odontologia restauradora estètica que vol apropar l’alumne al món de la literatura d’una manera pràctica i eficient. Consisteix en la cerca i troballa de la literatura biomèdica original i rellevant. Lectura crítica d’aquesta literatura i establiment del nivell d’evidència per interpretar-la correctament.

Requisits previs

Tenir coneixements de recerca d’informació per internet, base de dades i amb el PubMed. S’aconsella tenir un nivell alt d’anglès pel gran nombre d’articles escrits en aquesta llengua.  

Objectius

Saber distingir els articles que tenen una evidència científica contrastada i els que només contenen l’opinió dels autors. El raonament fisiopatològic tradicional es considera insuficient per prendre decisions clíniques.

Adquirir la capacitat de fer lectura i analitzar amb esperit crític la literatura científica.

Adquirir la capacitat de fer una revisió bibliogràfica sobre temes concrets de l’àmbit de l’odontologia rehabilitadora estètica i tenir en compte les seves relacions amb altres àmbits de l’odontologia per poder actuar de manera avançada i multidisciplinària.

Adquirir les bases per fer publicacions sobre les revisions bibliogràfiques.

Competències

 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CG3 - Saber aplicar els protocols establerts en la Clínica Universitària d’Odontologia amb relació al diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació d’aquest, tenint en compte que els pacients als quals es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

- Saber analitzar la literatura científica amb esperit crític.

- Saber analitzar la qualitat de la literatura científica pel seu contingut més que per la presentació i el format.

- Saber buscar informació científica sobre temes relacionats amb la funció de l’odontologia restauradora estètica.

- Realitzar una revisió bibliogràfica sobre temes concrets de l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica i tenir en compte les seves relacions amb altres àmbits de l’odontologia per poder actuar de manera avançada i multidisciplinària.

- Assumir que la revisió de la literatura científica ha de ser una eina imprescindible en el seu quefer professional i que tots els procediments clínics utilitzats en la professió han d’estar basats en l’evidència científica.

- Fer publicacions sobre revisions bibliogràfiques en disposar de les bases teòriques i pràctiques per realitzar-les.

- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació clínica i bibliogràfica que, a vegades, pot arribar a ser limitada.  

 

Continguts

 • Bases de la recerca bibliogràfica
 • Bases dels diferents tipus d’estudis
 • Bases dels processos de les diferents tècniques d’investigació
 • Lectura crítica d’articles
 • Fonaments de l’adhesió
 • Fonaments dels materials d’obturació
 • Fonaments dels materials en prostodòncia

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia:

Classes expositives

Estudi de casos clínics

Resolució de casos clínics

Aprenentatge orientat a patologies

Aprenentatge dirigit en petits grups 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació d’aquesta matèria es farà mitjançant diferents procediments. L’avaluació contínua serà el principi bàsic que cal aconseguir. Per a això, s’obtindran diferents qualificacions, al llarg dels dos cursos acadèmics, de les activitats formatives. 

En l’activitat formativa CM (classes magistrals) es faran proves escrites (exàmens) per poder avaluar els coneixements teòrics que s’han adquirit en el transcurs de les CM i també es valorarà la participació directa i personal en el desenvolupament de classe.

En l’activitat formativa SEM (seminaris) es faran avaluacions a partir de la participació directa i personal que l’alumne estableixi en el desenvolupament d’aquesta activitat i es valorarà la capacitat de síntesi i de resolució de problemes en situacions que poden arribar a no ser del tot previsibles. La metodologia en què es realitzin les revisions dels articles científics presentats també la valorarà el professorat responsable de l’activitat formativa. Aquestes revisions es faran mitjançant arxius informàtics (tipus Microsoft Office PowerPoint Presentation) i el professorat es farà càrrec del material lliurat. Es duran a terme proves escrites (exàmens) per poder avaluar els coneixements teòrics apresos en el transcurs dels SEM.

En l’activitat formativa MC (mètode del cas per a l’anàlisi i la resolució de casos clínics) es faran avaluacions a partir de la participació directa i personal que l’alumne estableixi en el desenvolupament d’aquesta activitat. Se’n valoraran els coneixements teòrics, tècnics i clínics relacionats amb les patologies dels pacients; la capacitat de resoldre problemes de tipus clínic, quirúrgic i/o tècnic, en situacions clíniques que potser no estan del tot definides, i la forma en la presentació de l’activitat formativa MC (capacitat de comunicació, expressió oral i corporal, ús de les bases de dades bibliogràfiques i dels recursos informàtics…). Les presentacions dels casos clínics es faran en arxius informàtics (tipus Microsoft Office PowerPoint Presentation) i formaran part de la documentació clínica de cada pacient (tractada convenientment segons les lleis de protecció de dades dels pacients), i el professorat responsable les podrà consultar en qualsevol moment.

Participació directa i personal: 10%
Avaluació de les proves escrites: 25%
Metodologia de la revisió de la literatura científica: 20%
Coneixements científics, tècnics, clínics i patològics del pacient: 25%
Forma de la presentació de l’MC: 20%

Bibliografia i recursos

 1. Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009
 2. Shillingburg, Jacobi, Brackett. “Principios básicos en las preparaciones dentarias para restauraciones de metal colado y de ceràmica” Quintessence Books.
 3. . Shillingburg H., Hobo S.  “Fundamentos de prótesis fija” Quintessence books.

 

 1. . Mallat E., Mallat E. “Fundamentos de la estética bucal en el grupo anterior” Quintessence Books